Anunțuri Primăria Lugoj

Anunţ public

MUNICIPIUL LUGOJ, titular al proiectului “Realizare /extindere/ reabilitare / modernizare a sistemelor de canalizare și stații de epurare a apelor uzate – Reabilitarea sistemelor de canalizare în Municipiul Lugoj”,  anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către  Agenția pentru Protecția Mediului Timiş, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul  “Realizare /extindere/ reabilitare / modernizare a sistemelor de canalizare și stații de epurare a apelor uzate – Reabilitarea sistemelor de canalizare în Municipiul Lugoj”,  propus a fi amplasat pe domeniul public, intravilan și extravilan, municipiul Lugoj, CF nr.417390, 414634, 414425, 414321, 414322, 414163, 414164, 417198, 415212, 415048, 417336, 416730, 417061, 412687, 417335, 417769, 417337, 414371, 417179, 412583, 412741, 417133, 417637, 417441, 413778, adeverință H.C.L. nr.258/28.09.2023, adeverință H.G. nr.977/2002 (pozițiile 184 și 210), jud. Timiș”,

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului – APM Timiş, din municipiul Timişoara,  B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timiș, în zilele de luni – joi între orele  8.00 – 16.30,  vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.roSecţiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

________________________

Titlul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lugoj adoptată în ședința extraordinară din data de 26.02.2024:

1. Hotărârea Consiliului Local nr. 20 din 26.02.2024 privind aprobarea organizării proiectului cultural-artistic „Vestitorii primăverii’’ de către Casa de Cultură ,,Traian Grozăvescu’’ Lugoj.

Menționăm că această hotărâre pot fi vizualizată atât la avizier – ul instituției cât și pe site-ul Primăriei Municipiului Lugoj la secțiunea Consiliul Local – Hotărâri ale Consiliului Local.

______________________

Anunţ public

MUNICIPIUL LUGOJ, titular al proiectului “Înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar în municipiului Lugoj”,  propus a fi amplasat în municipiul Lugoj,  str. Timișorii, CF. nr.417699, nr. cad.417699, jud. Timiș anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către  APM Timiş, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar în municipiului Lugoj”,  propus a fi amplasat în municipiul Lugoj,  str. Timișorii, CF. nr.417699, nr. cad.417699, jud. Timiș

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului – APM Timiş, din municipiul Timişoara,  B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timiș, în zilele de luni – joi între orele  8.00 – 16.30,  vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.roSecţiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

_______________________________________

Anunț întreruperi programate ale alimentării cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică va fi întreruptă în mai multe zone din Lugoj, dar și în Tapia și Armădia.

Rețele Electrice Banat (companie parte a grupului PPC, denumită anterior E-Distribuţie Banat) a anunțat că se va întrerupe alimentarea cu energie electrică în Lugoj:

 • luni, 26 februarie, între orele 9:30-17:30, pe strada Episcop Dr. Ioan Bălan;
 • marți, 27 februarie, între orele 9:30-17:30, pe străzile Livezilor, Salcâmilor, SCATA, Centru Social, DN 68A km 9.

Tot  marți, 27 februarie, între orele 9:30-17:30, se va întrerupe alimentarea cu energie electrică și în Tapia și Armădia.

„Întreruperi se vor realiza pentru a asigura capacitatea rețelei de a funcționa și alimenta clienții în bune condiții”, au transmis reprezentanții companiei.

PRIMARUL MUNICIPIULUI LUGOJ

D I S P O Z I Ţ I A

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Lugoj în şedinţă ordinară, pentru data de 29 FEBRUARIE 2024

Primarul Municipiului Lugoj;

În conformitate cu art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (3) lit. a) și art. 155 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. b) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) și art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

D I S P U N E :

Art.1. – (1) Consiliul Local al Municipiului Lugoj se convoacă în şedinţă ordinară, pentru data de 29.02.2024, ora 1400, în „sala de protocol” a Primăriei Municipiului Lugoj, Piața Victoriei nr. 4.

(2) Consilierii locali care nu pot participa fizic la lucrările ședinței, au posibilitatea să participe prin mijloace electronice, prin platforma online de videoconferință.

Art.2. – (1) Proiectul ordinii de zi, cu indicarea comisiilor de specialitate cărora le-au fost transmise spre avizare proiectele de hotărâri, este prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

(2) Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt transmise consilierilor locali, în format electronic.

Art.3. – Membrii Consiliului Local al Municipiului Lugoj sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art.4. – Prezenta dispoziţie se comunică:
– Instituţiei Prefectului, Judeţul Timiş;
– Direcţiei administraţie publică locală;
– Direcției buget – cheltuieli;
– Direcției urbanism – patrimoniu;
– Direcției tehnice;
– Biroului agricol, cadastru;
– Direcției de asistență socială comunitară;
– Spitalului Municipal „Dr. Teodor Andrei” Lugoj;
– Membrilor Consiliului Local al Municipiului Lugoj;
– Cetăţenilor municipiului Lugoj, prin afişare și publicare.

PRIMAR INTERIMAR                            AVIZAT PENTRU LEGALITATE
Bogdan-Ștefan Blidariu                          Secretarul General al Municipiului, Dan Ciucu

Nr. 215 din 23.02.2024

Anexa la dispozitia nr. 215 din 23.02.2024

Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului local din data de 29.02.2024 conține:

 1. Proiect de hotărâre nr. 7 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lugoj nr. 222 din 16.11.2021 privind aprobarea Regulamentului de acordare a tichetelor sociale în vederea achiziționării de mese calde. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei juridice, de disciplină, muncă, învățământ, sănătate, familie, protecție socială, protecția copiilor, apărarea ordinii și liniștii publice, respectarea drepturilor omului și libertăților cetățenești, culte);
 2. Proiect de hotărâre nr. 8 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lugoj nr. 176 din 28.04.2022 privind aprobarea metodologiei de acordare a tichetelor sociale pentru persoanele vârstnice de pe raza municipiului Lugoj și satele aparținătoare, Tapia și Măguri. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei juridice, de disciplină, muncă, învățământ, sănătate, familie, protecție socială, protecția copiilor, apărarea ordinii și liniștii publice, respectarea drepturilor omului și libertăților cetățenești, culte);
 3. Proiect de hotărâre nr. 19 privind iniţierea procedurii de concesionare/închiriere a suprafețelor de pajiști din extravilanul Municipiului Lugoj, rămase libere (nealocate). Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 4. Proiect de hotărâre nr. 26 privind darea în administrare societății “Meridian 22” S.A. Lugoj – în insolvență, in insolvency, en procedure collective a unor bunuri mobile aflate în patrimoniul Municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 5. Proiect de hotărâre nr. 27 privind aprobarea listei de priorități în soluţionarea cererilor de locuinţe din fondul locativ de stat destinate închirierii. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 6. Proiect de hotărâre nr. 28 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – „Construire spații comerciale, apartamente cu servicii hoteliere și locuințe colective P+3E, împrejmuire proprietate”, municipiul Lugoj, județul Timiș. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 7. Proiect de hotărâre nr. 29 privind însușirea raportului de evaluare al imobilului situat în Lugoj, str. Episcop Dr. Ioan Bălan nr. 17, ap. 2 (fostă Semenicului), județul Timiș, înscris în C.F. nr. 402268-C1-U2 Lugoj (nr. C.F. vechi: 3751/II), nr. cadastral 402268-C1-U2 și în C.F. nr. 402268 Lugoj (nr. C.F. vechi: 3751 col), nr. top. 270-271. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 8. Proiect de hotărâre nr. 33 privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere și a contribuției lunare pentru anul 2024, datorată de beneficiarii și /sau susținătorii legali ai acestora, pentru serviciile acordate în regim rezidențial în cadrul Complexului de servicii pentru persoane vârstnice „Sfântul Nicolae”. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei juridice, de disciplină, muncă, învățământ, sănătate, familie, protecție socială, protecția copiilor, apărarea ordinii și liniștii publice, respectarea drepturilor omului și libertăților cetățenești, culte);
 9. Proiect de hotărâre nr. 34 privind respingerea plângerii prealabile formulată de Sindicatul „Sănătatea Lugoj”. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei juridice, de disciplină, muncă, învățământ, sănătate, familie, protecție socială, protecția copiilor, apărarea ordinii și liniștii publice, respectarea drepturilor omului și libertăților cetățenești, culte);
 10. Proiect de hotărâre nr. 35 privind aprobarea unui schimb de terenuri. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 11. Proiect de hotărâre nr. 36 privind transmiterea în folosință gratuită a imobilului-teren înscris în C.F. nr. 417874 Lugoj, nr. cadastral 417874, Bisericii Penticostale „Betesda” Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 12. Proiect de hotărâre nr. 38 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul IV al anului 2023. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport).

II. Probleme ale Comisiilor de specialitate.

III. Diverse

_____________________

D I S P O Z I Ţ I A

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Lugoj în şedinţă extraordinară, pentru data de 26 FEBRUARIE 2024

Primarul Municipiului Lugoj;

În conformitate cu art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (3) lit. b) și art. 155 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) și art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

D I S P U N E :

Art.1. – (1) Consiliul Local al Municipiului Lugoj se convoacă în şedinţă extraordinară, pentru data de 26.02.2024, ora 1200, în „sala de protocol” a Primăriei Municipiului Lugoj, Piața Victoriei nr. 4.

            (2) Consilierii locali care nu pot participa fizic la lucrările ședinței, au posibilitatea să participe prin mijloace electronice, prin platforma online de videoconferință.

Art.2. – (1) Proiectul ordinii de zi, cu indicarea comisiilor de specialitate cărora le-au fost transmise spre avizare proiectele de hotărâri, este prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

(2) Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt transmise consilierilor locali, în format electronic.

Art.3. – Membrii Consiliului Local al Municipiului Lugoj sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art.4. – Prezenta dispoziţie se comunică:
– Instituţiei Prefectului, Judeţul Timiş;
– Direcţiei administraţie publică locală;
– Direcției buget – cheltuieli;
– Direcției tehnice;
– Biroului investiții;
– Compartimentului relații cu instituții de învățământ, cultură, culte, sănătate;
– Membrilor Consiliului Local al Municipiului Lugoj;
– Cetăţenilor municipiului Lugoj, prin afişare și publicare.

PRIMAR INTERIMAR                            AVIZAT PENTRU LEGALITATE
Bogdan-Ștefan Blidariu                      Secretarul General al Municipiului, Dan Ciucu

Nr. 208 din 22.02.2024

Anexa la dispozitia nr. 208 din 22.02.2024

Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului local din data de 26.02.2024 conține:

 1. Proiect de hotărâre nr. 30 privind aprobarea organizării proiectului cultural-artistic „Vestitorii primăverii” de către Casa de Cultură „Traian Grozăvescu” Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);
 2. Proiect de hotărâre nr. 31 privind aprobarea actualizării devizului general al obiectivului de investiții «Construire spital și funcțiuni conexe pentru Spitalul Municipal “Dr. Teodor Andrei” Lugoj». Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);
 3. Proiect de hotărâre nr. 32 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Viabilizare alimentare cu apă, canalizare pluvială, canalizare menajeră – Studiu de fezabilitate – Bază sportivă tip 1”. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);
 4. Proiect de hotărâre nr. 37 privind aprobarea statului de funcții al Serviciului Asistență Medicală – Învățământ, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei juridice, de disciplină, muncă, învățământ, sănătate, familie, protecție socială, protecția copiilor, apărarea ordinii și liniștii publice, respectarea drepturilor omului și libertăților cetățenești, culte).

__________________________

ANUNŢ DE PARTICIPARE

pentru acordarea unor forme de sprijin de la bugetul local pentru unităţile de cult/lăcaşurile de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, situate pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Lugoj

 1. Autoritatea contractantă: Municipiul Lugoj şi Consiliul local al Municipiului Lugoj, cu sediul în localitatea Lugoj, Piaţa Victoriei, Nr. 4, cod fiscal 4527381, tel. 0256/352240, web www.primarialugoj.ro anunţă acordarea de sprijin financiar de la bugetul local pentru unităţile de cult/lăcaşurile de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, situate pe raza administrativ-teritorială a municipiului Lugoj, în anul fiscal 2024.
 2. Reglementări legale privind acordarea sprijinului financiar:

– O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificările şi completările ulterioare ;

– H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. 82/2001, cu modificările și completările ulterioare;

– Hotărârea Consiliului local nr. 19/13.02.2024 privind aprobarea bugetului local pe anul 2024.

 1. Categoriile de proiecte pentru care unităţile de cult/lăcaşurile de cult aparţinând cultelor religioase din municipiu pot solicita finanţare sunt:
 2. a) întreţinerea şi funcţionarea unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri mici;
 3. b) construirea, în condiţiile aprobării documentaţiilor tehnico-economice potrivit reglementărilor în vigoare, precum şi repararea lăcaşurilor de cult;
 4. c) conservarea şi întreţinerea bunurilor de patrimoniu aparţinând cultelor religioase;
 5. d) desfăşurarea unor activităţi de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult;
 6. e) amenajarea şi întreţinerea muzeelor cultural-religioase;
 7. f) construirea, amenajarea şi repararea clădirilor având destinaţia de aşezăminte de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult;
 8. g) construirea şi repararea sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult;
 9. h) construirea și repararea sediilor unităților de învățământ teologic, proprietate a cultelor recunoscute
 10. Suma prevăzută în bugetul local pentru sprijinul financiar acordat unităţilor de cult/lăcaşurilor de cult din Municipiul Lugoj este de: 250.000 lei.
 11. Documentaţia de solicitare a sprijinului financiar se poate procura de la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Biroul Relaţii cu Publicul, cam. 7 şi de pe site-ul instituţiei www.primarialugoj.ro (rubrica anunțuri)
 12. Solicitanţii vor putea depune documentaţia la Biroul Relaţii cu Publicul, cam. 7 din cadrul Primăriei Municipiului Lugoj sau pe adresa de email: contact@primarialugoj.ro, până la data de 20.03.2024.
 13. Evaluarea şi selecţionarea cererilor în vederea obţinerii sprijinului financiar se va face de către comisia pentru stabilirea și acordarea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al Municipiului Lugoj, pentru unităţile/lăcaşurile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România, situate pe raza administrativ – teritorială a Municipiului Lugoj.
 14. La încheierea procedurii de evaluare şi selecţionare, comisia va afişa pe site-ul Primăriei municipiului Lugoj, www.primarialugoj.ro rezultatul selecţiei precum şi nivelul sumelor aprobate în vederea încheierii contractelor.

_____________________________

Anunţ public privind depunerea
solicitării de emitere a acordului de mediu

Municipiul Lugoj, având sediul în Lugoj, Piața Victoriei, nr.4, judeţul Timiș, cod poştal 305500, titular al Planului ”STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI LUGOJ PENTRU PERIOADA 2021-2030”, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul/programul menționat și declanșarea etapei de încadrare.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul APM TIMIȘ cu sediul în municipiul Timișoara, str. B-dul Liviu Rebreanu, Nr. 18-18A, de luni până joi intre orele 800 – 1630 și vineri între orele 800 – 1400.

Observații, comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul APM Timiș, in termen de 18 zile calendaristice de la data publicării anunțului.

____________________________

Lucrări de toaletare pe str. Gheorghe Doja

Primăria Municipiului Lugoj informează cetățenii că în perioada: 19 – 24.02.2024 se vor desfășura lucrări de toaletare/reducere coronament la aliniamentul de arbori situat pe str. Gheorghe Doja.

Întrucât lucrările se vor desfășura de pe nacelă care va ocupa o bandă a carosabilului  este posibil ca traficul auto pe stradă să fie îngreunat.

Rugăm conducătorii auto să manifeste înțelegere și să conducă cu grijă în zonă.

Vă mulțumim!

___________________

Anunţ public privind depunerea
solicitării de emitere a acordului de mediu

Municipiul Lugoj, având sediul în Lugoj, Piața Victoriei, nr.4, judeţul Timiș, cod poştal 305500, titular al Planului ”STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI LUGOJ PENTRU PERIOADA 2021-2030”, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul/programul menționat și declanșarea etapei de încadrare.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul APM TIMIȘ cu sediul în municipiul Timișoara, str. B-dul Liviu Rebreanu, Nr. 18-18A, de luni până joi intre orele 800 – 1630 și vineri între orele 800 – 1400.

Observații, comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul APM Timiș, in termen de 18 zile calendaristice de la data publicării anunțului.

____________________________

ANUNȚ

referitor la  elaborarea proiectului de hotărâre privind constatarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Lugoj  a 9 autobuze electrice de 10,8 m ,  9 stații de încărcare lentă și 3 stații de încărcare rapidă destinate serviciului public de transport local și stabilirea modalității de administrare a acestora

Astăzi, 15.02.2024, Primăria Municipiului Lugoj anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ:

Proiect de hotărâre privind constatarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Lugoj  a 9 autobuze electrice de 10,8 m ,  9 stații de încărcare lentă și 3 stații de încărcare rapidă destinate serviciului public de transport local și stabilirea modalității de administrare a acestora

Având în vedere necesitatea asigurării continuității Serviciului de Transport Public Local, precum și respectarea obligațiilor asumate ca urmare a semnării contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr.16/61809(R12)355 din 31.05.2023, luând în considerare totodată importanța menținerii standardelor și a cerințelor de siguranță și securitate prevăzute în contractul sus menționat, respectiv în legislația europeană si națională, se impune ca autoritatea locală să asigure dezvoltarea și modernizarea parcului de autobuze necesar pentru transportul public de persoane.

Ținând cont de programul de achiziții de mijloace de transport în comun ecologice, finanțat din fonduri structurale în cadrul unor proiecte derulate de către autoritate, precum și de achiziționarea de mijloace de transport în comun din bugetul local, demers care s-a concretizat în anul 2023, precum și de gradul de uzură al parcului auto care deservește transportul in comun, este necesară recepționarea, respectiv predarea acestor autobuze cât mai repede posibil pentru a oferi cetățenilor un serviciu public care corespunde nevoilor societății moderne.

În acest sens, s-a demarat achiziția de autobuze electrice de circa 10,8 m, care au fost furnizate de BMC TRUCK & BUS cu sediul în București, fiind livrate eșalonat – un număr de 9 de autobuze electrice,  9 stații de încărcare lentă și  3 stații de încărcare rapidă, ca urmare a executării contractului de furnizare nr. 5692 din 21.01.2022, încheiat cu societatea mai sus menționată. În prezent, aceste mijloace de transport destinate serviciului public de transport local urmează procedurile legale pentru a fi puse în folosul comunității în cel mai scurt timp.

În prezent sunt amplasate provizoriu 3 stații încarcare lente și 1 stație de încărcare rapidă.

Totodată se află în curs de realizare a autobazei, construcție în care vor fi amplasate definitiv cele 9 stații de încărcare lentă și cele 3 stații de încărcare rapidă.

În prealabil față de transpunerea acestor mijloace de transport în circulație, este necesară înscrierea lor în inventarul domeniului public al Municipiului Lugoj, precum și predarea lor efectivă în gestiunea operatorului serviciului public de transport local, respectiv S.C. Transport Local Lugoj S.R.L., acesta fiind delegat în acest sens prin contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr.16/61809(R12)355 din 31.05.2023.

În înțelesul Legii nr. 51/2006, care constituie baza legală primară a serviciilor comunitare de utilități publice, mijloacele de transport în comun reprezintă bunuri componente ale unui sistem de utilități publice, definit la art. 2, lit. j) astfel: ”sistem de utilităţi publice – ansamblul bunurilor mobile şi imobile, dobândite potrivit legii, constând din terenuri, clădiri, construcţii şi instalaţii tehnologice, echipamente şi dotări funcţionale, specific unui serviciu de utilităţi publice, prin ale cărui exploatare şi funcţionare se asigură furnizarea/prestarea serviciului; bunurile ce compun sistemele de utilităţi publice fac parte din domeniul public ori privat al unităţilor administrativ-teritoriale şi sunt supuse regimului juridic al proprietăţii publice sau private, potrivit legii”.

Luând în considerare definiția mai sus amintită, coroborăm prevederile art. 2, lit. j) cu cele ale art. 24, alin. (1), lit. b) al Legii nr. 51/2006, care stipulează că ”Bunurile ce compun sistemele de utilități publice prin intermediul cărora sunt furnizate/prestate serviciile de utilități publice pot fi […] puse la dispoziție și exploatate în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului” alin. (2) precizând totodată că, ”În cazul gestiunii delegate, punerea la dispoziţie a sistemelor de utilităţi publice, utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor şi/sau activităţilor care fac obiectul delegării gestiunii, este parte intrinsecă a contractelor de delegare a gestiunii. Aceste sisteme se transmit operatorilor/operatorilor regionali spre administrare şi exploatare pe perioada delegării gestiunii, odată cu gestiunea propriu-zisă a serviciilor şi/sau a activităţilor delegate, în baza contractului de delegare a gestiunii”.

Totodată, art. 4, alin. (1^1) prevede expres următoarele: ”Componente ale sistemului de transport public local, inclusiv, mijloace de transport utilizate pentru prestarea serviciului public de transport călători pot fi date, în condiţiile legii, în administrare sau puse la dispoziţie operatorilor şi transportatorilor autorizaţi de către unitatea administrativ-teritorială, în baza procesului-verbal de predare-primire, anexă la hotărârea de dare în administrare sau la contractul de delegare a gestiunii, după caz, sau pot fi puse la dispoziţie de către unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei de dezvoltare intercomunitară în baza proceselor-verbale de predare-primire, anexe la contractul de delegare a gestiunii, în condiţiile respectării regimului juridic al proprietăţii publice”.

Pentru toate aceste motive, propunem însușirea bunurilor achiziționate și enumerate în anexa proiectului de hotărâre alăturat ca aparținând domeniului public al municipalității, completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr.16/61809(R12)355 din 31.05.2023 prin concesiune în Municipiul Lugoj prin includerea autobuzelor și stațiilor de încărcare aferente din anexa, care identifică și enumeră aceste mijloace de transport și transmiterea acestora în administrarea operatorului S.C. Transport Local Lugoj S.R.L., precum și actualizarea redevenței datorate în schimbul dreptului şi obligaţiei de exploatare a bunurilor concesionate, luând în calcul cele 9 autobuze electrice, 3 stații de încărcare lentă și  1 stație de încărcare rapidă.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include: referatul inițiatorului,  textul complet al proiectului de hotărâre (inclusiv anexele).

Documentaţia poate fi consultată pe pagina de internet a instituţiei, secțiunea „Transparență decizională”, la linkul www.primarialugoj.ro și la sediul instituţiei din Lugoj, Piața Victoriei, nr. 4. Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 26.02.2024 ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: contact@primarialugoj.ro; prin poştă, la adresa: Primăria Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr. 4, Lugoj, jud. Timiș sau la sediul instituţiei, la Biroul de relaţii cu publicul, între orele 8-16.30 (Luni-Joi) și 8-14 (Vineri).

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri pentru proiectul de hotărâre privind constatarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Lugoj  a 9 autobuze electrice de 10,8 m ,  9 stații de încărcare lentă și 3 stații de încărcare rapidă destinate serviciului public de transport local și stabilirea modalității de administrare a acestora’’.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.primarialugoj.ro, secțiunea „Transparență decizională”. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată tot în scris.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 18.03.2024.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0256/352240, e-mail: contact@primarialugoj.ro, persoană de contact: Vago Adela-Vasilica.

Curăţenia de primăvară

Primăria Municipiului Lugoj organizează în perioada 4 – 29 martie 2024 prin Serviciul Public Sere si Zone Verzi, campania „Curăţenia de primăvară”, pe teritoriul municipiului, după cum urmează:

 • 4 – 15 martie – Lugojul German;
 • 18 – 29 martie – Lugojul Român.

Cetăţenii vor depozita deşeurile vegetale în faţa imobilelor, în grămezi fără a fi legate cu sârmă. Se vor colecta doar deşeuri vegetale (resturi provenite din tăierea pomilor, a viţei de vie, etc.).

În cadrul acţiunii ,,Curăţenia de primăvară” NU se colectează materiale rezultate din construcţii și nici un alt fel de deșeuri în afară de deșeurile vegetale.

Pentru informații suplimentare: telefon 0256 351902 – Serviciul Public Sere si Zone Verzi.

______________________

Anunț întreruperi programate ale alimentării cu energie electrică

Primăria Municipiului Lugoj informează cetățenii că alimentarea cu energie electrică va fi întreruptă pe mai multe străzi din Lugoj.

Rețele Electrice Banat (companie parte a grupului PPC, denumită anterior E-Distribuţie Banat) a anunțat că joi, 15 februarie, între orele 9:30-17:30, se va întrerupe alimentarea cu energie electrică pe străzile: Timotei Popovici, Libertății, Caraiman, Insulei, I. Vidu, Ștefan cel Mare, Micșunelelor, Morilor, Episcop Dr. Ioan Bălan, Rodnei, Smârdan, Griviței, Partizanilor, Dorobanților, Marășești, Țesătorilor.

„Întreruperile se vor realiza pentru a asigura capacitatea rețelei de a funcționa și alimenta clienții în bune condiții”, au transmis reprezentanții companiei.

_____________________

D I S P O Z I Ţ I A

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Lugoj în şedinţă extraordinară, pentru data de 13 FEBRUARIE 2024

Primarul Municipiului Lugoj;

În conformitate cu art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (3) lit. b) și art. 155 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) și art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

D I S P U N E :

Art.1. – Consiliul Local al Municipiului Lugoj se convoacă în şedinţă extraordinară, pentru data de 13.02.2024, ora 1400, în „sala de protocol” a Primăriei Municipiului Lugoj, Piața Victoriei nr. 4.

Art.2. – (1) Proiectul ordinii de zi, cu indicarea comisiilor de specialitate cărora le-au fost transmise spre avizare proiectele de hotărâri, este prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

(2) Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt transmise consilierilor locali, în format electronic.

Art.3. – Membrii Consiliului Local al Municipiului Lugoj sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art.4. – Prezenta dispoziţie se comunică:
– Instituţiei Prefectului, Judeţul Timiş;
– Direcţiei administraţie publică locală;
– Direcției buget – cheltuieli;
– Direcției venituri;
– Direcției tehnice;
– Biroului investiții;
– Compartimentului relații cu instituții de învățământ, cultură, culte, sănătate;
– Membrilor Consiliului Local al Municipiului Lugoj;
– Cetăţenilor municipiului Lugoj, prin afişare și publicare.

PRIMAR INTERIMAR                            AVIZAT PENTRU LEGALITATE
Bogdan-Ștefan Blidariu                             Secretarul General al Municipiului, Dan Ciucu

Nr. 185 din 09.02.2024

Anexa la dispozitia nr. 185 din 09.02.2024

Proiectul ordinii de zi al ședinței extraordinare a Consiliului local din data de 13.02.2024 conține:

 1. Proiect de hotărâre nr. 22 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Asistență Medicală – Învățământ, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei juridice, de disciplină, muncă, învățământ, sănătate, familie, protecție socială, protecția copiilor, apărarea ordinii și liniștii publice, respectarea drepturilor omului și libertăților cetățenești, culte);
 2. Proiect de hotărâre nr. 23 privind desemnarea unui apărător care să reprezinte interesele Consiliului Local al Municipiului Lugoj, în toate fazele procesuale, în cauza care face obiectul Dosarului nr. 218/30/2024. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei juridice, de disciplină, muncă, învățământ, sănătate, familie, protecție socială, protecția copiilor, apărarea ordinii și liniștii publice, respectarea drepturilor omului și libertăților cetățenești, culte);
 3. Proiect de hotărâre nr. 24 privind aprobarea bugetului local pe anul 2024. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport).

________________________

Anunț vizare Acorduri pentru desfășurarea exercițiilor comerciale

Primăria Municipiului Lugoj informează operatorii economici care desfăşoară pe raza municipiului Lugoj activităţi de comercializare a produselor și serviciilor de piață, pentru codurile CAEN prevăzute în anexa la  O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, faptul că începând cu anul 2022 se vizează anual toate Acordurile / Autorizaţiile de funcţionare eliberate anterior.

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind condiţiile de autorizare şi desfăşurare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pe raza Municipiului Lugoj, aprobat prin H.C.L. nr.10/2023, Acordurile pentru desfășurarea exercițiilor comerciale se vizează în mod obligatoriu până la data de 28 februarie a fiecărui an, pentru anul calendaristic în curs.

Neobţinerea vizei anuale pe Acordul pentru desfășurarea exercițiilor comerciale, echivalează cu lipsa acordului şi atrage răspunderea contravenţională conform prevederilor O.G. nr. 99/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru vizarea Acordurilor vă rugăm să prezentaţi la Primăria Municipiului Lugoj, cam 112, acordul pentru desfășurarea exercițiilor comerciale  în original și dovada platii taxei de vizare pe anul în curs. Taxa de emitere/vizare a Acordului pentru desfășurarea exercițiilor comerciale este în conformitate cu H.C.L. nr. 365/2023 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2024.

În cazul în care au survenit modificări a suprafeţei de vânzare sau ale actelor/autorizaţiilor depuse la momentul emiterii Acordului pentru desfășurarea exercițiilor comerciale, se vor prezenta copii conformizate după aceste documente.

Documentele şi formularele necesare emiterii/vizării Acordurilor pentru desfășurarea exercițiilor comerciale sunt în funcţie de activitatea desfăşurată şi pot fi consultate pe site-ul www.primarialugoj.ro, secţiunea servicii ON-LINE / acte necesare, formulare / Biroul Autorizare activităţi comerciale.

În cazul în care unitatea a fost închisă, se vor aduce acte din care să rezulte acest lucru (rezoluţia de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului precum şi hotărârea adunării generale a asociaților).

_____________________________

Înștiințare privind interzicerea accesului pietonal
pe pasarela care supratraversează Stația CFR Lugoj

Începând cu data de 12.02.2024 se va închide accesul pietonal (public) pe pasarela pietonală care supratraversează Stația CFR Lugoj  în vederea executării de lucrări pentru obiectivul de investiții “Modernizarea liniei feroviare Caransebeș-Timișoara – Arad, Lot 2: Lugoj- Timișoara Est”.

Până la finalizarea lucrărilor de modernizare, accesul pietonal se va putea efectua doar pe la trecerea la nivel cu calea ferată de pe strada Bocșei.

__________________________

Titlurile Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Lugoj adoptate în ședința ordinară din 31.01.2024

 1. Hotărârea Consiliului Local nr. 6 pentru pentru modificarea Hotărării Consiliului Local al Municipiului Lugoj nr. 253 din 27.06.2022 privind acordarea “Trusoului pentru nou-născut” sub formă de tichete valorice;
 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 7 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Lugoj;
 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 8 privind alegerea președintelui de ședință;
 4. Hotărârea Consiliului Local nr.12 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lugoj nr. 130 din 27.11.2008 privind transmiterea în folosinţă gratuită Bisericii Creştine Baptiste “Harul” Lugoj, a două terenuri, unul înscris în C.F nr. 65 ned Tapia, nr. cadastral 1185/b/40 în suprafaţă de 600 m.p., iar al doilea în C.F. nr. 64 ned. Tapia, nr. cadastral 1185/b/39 în suprafaţă de 600 m.p., în vederea construirii unei case de rugăciune;
 5. Hotărârea Consiliului Local nr. 13 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Lugoj nr. 249 din 28.09.2023 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Lugoj în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Lugoj, pentru anul şcolar 2023 – 2024;
 6. Hotărârea Consiliului Local nr. 14 privind aprobarea prelungirii perioadei contractului de delegare a gestiunii Serviciului public de salubrizare al municipiului Lugoj, pentru activitățile „de măturat, spălat, stropire și întreținere căi publice” și „curățare și transport zăpadă de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora”.

Menționăm că aceaste hotărâri pot fi vizualizate atât la avizier – ul instituției cât și pe site-ul Primăriei Municipiului Lugoj la secțiunea Consiliul Local – Hotărâri ale Consiliului Local.

__________________________

D I S P O Z I Ţ I A

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Lugoj în şedinţă extraordinară, pentru data de 02 FEBRUARIE 2024 

Primarul Municipiului Lugoj;

În conformitate cu art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (4), art. 152 alin. (1), art. 155 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. b) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit art. 134 alin. (4) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: „În caz de forţă majoră şi/sau de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei, ai oraşului sau ai municipiului/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori în alte situaţii stabilite de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local, convocarea acestuia pentru şedinţa extraordinară, prin excepţie de la prevederile alin. (3) lit. b), se face de îndată”.

Urgența care justifică convocarea de îndată a ședinței Consiliului Local al Municipiului Lugoj este generată de prevederile Ordinului nr. 3040/2024 pentru aprobarea Procedurii privind predarea-preluarea personalului medical de specialitate din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv din unităţile de învăţământ special de stat, şi a celui din creşele publice arondate unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat în structura de personal medico-sanitar angajat de autorităţile administraţiei publice locale;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) și art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

D I S P U N E :

Art.1. – (1) Consiliul Local al Municipiului Lugoj se convoacă în şedinţă extraordinară „de îndată”, pentru data de 02.02.2024, ora 1200, în „sala de protocol” a Primăriei Municipiului Lugoj, Piața Victoriei nr. 4.

(2) Consilierii locali care nu pot participa fizic la lucrările ședinței, au posibilitatea să participe prin mijloace electronice, prin platforma online de videoconferință.

Art.2. – (1) Proiectul ordinii de zi, cu indicarea comisiei de specialitate căruia i-a fost transmis spre avizare proiectul de hotărâre, este prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

(2) Materialul înscris pe proiectul ordinii de zi este transmis consilierilor locali, în format electronic.

Art.3. – Membrii Consiliului Local al Municipiului Lugoj sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre.

            Art.4. – Prezenta dispoziţie se comunică:
– Instituţiei Prefectului, Judeţul Timiş;
– Direcţiei administraţie publică locală;
– Compartimentului relații cu instituții de învățământ, cultură, culte, sănătate;
– Membrilor Consiliului Local al Municipiului Lugoj;
– Cetăţenilor municipiului Lugoj, prin afişare și publicare.

PRIMAR INTERIMAR                            AVIZAT PENTRU LEGALITATE
Bogdan-Ștefan Blidariu                          Secretarul General al Municipiului, Dan Ciucu

Nr. 128 din 02.02.2024

Anexa la dispozitia nr. 128 din 02.02.2024

Proiectul ordinii de zi al ședinței extraordinare a Consiliului local din data de 02.02.2024 conține:

1. Proiect de hotărâre nr. 20 pentru aprobarea preluării personalului medico-sanitar de specialitate din unitatea de învățământ preuniversitar special de stat Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Alexandru Roșca” Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei juridice, de disciplină, muncă, învățământ, sănătate, familie, protecție socială, protecția copiilor, apărarea ordinii și liniștii publice, respectarea drepturilor omului și libertăților cetățenești, culte).

Anunţ public privind depunerea
solicitării de emitere a acordului de mediu

MUNICIPIUL LUGOJ  anunţă publicul interesat asupra  depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  Înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar în municipiului Lugoj”,  propus a fi amplasat în Lugoj,  str. Timișorii, CF. nr.417699, nr. cad.417699, jud. Timiș.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiş,  Municipiul Timişoara, B-dul. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A,  jud Timiș și la sediul titularului Municipiul Lugoj, Lugoj, str. Piața Victoriei, nr. 4, Jud. Timiș, in zilele de  luni-joi între orele 08.00-16.30,  vineri între orele 8.00-14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiş.

__________________________________

PRIMARUL MUNICIPIULUI LUGOJ

D I S P O Z I Ţ I A

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Lugoj în şedinţă ordinară, pentru data de 31 IANUARIE 2024

Primarul Municipiului Lugoj;

În conformitate cu art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (3) lit. a) și art. 155 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. b) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) și art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art.1. – Consiliul Local al Municipiului Lugoj se convoacă în şedinţă ordinară, pentru data de 31.01.2024, ora 1400, în „sala de protocol” a Primăriei Municipiului Lugoj, Piața Victoriei nr. 4.

Art.2. – (1) Proiectul ordinii de zi, cu indicarea comisiilor de specialitate cărora le-au fost transmise spre avizare proiectele de hotărâri, este prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

(2) Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt transmise consilierilor locali, în format electronic.

Art.3. – Membrii Consiliului Local al Municipiului Lugoj sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art.4. – Prezenta dispoziţie se comunică:
– Instituţiei Prefectului, Judeţul Timiş;
– Direcţiei administraţie publică locală;
– Direcției buget – cheltuieli;
– Direcției urbanism – patrimoniu;
– Direcției tehnice;
– Compartimentului relații cu instituții de învățământ, cultură, culte, sănătate;
– Direcției de asistență socială comunitară;
– Spitalului Municipal „Dr. Teodor Andrei” Lugoj;
– Membrilor Consiliului Local al Municipiului Lugoj;
– Cetăţenilor municipiului Lugoj, prin afişare și publicare.

PRIMAR INTERIMAR                            AVIZAT PENTRU LEGALITATE
Bogdan-Ștefan Blidariu                             Secretarul General al Municipiului, Dan Ciucu

Nr. 98 din 25.01.2024

Anexa la dispozitia nr. 98 din 25.01.2024

 I. Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului local din data de 31.01.2024 conține:

 1. Proiect de hotărâre nr. 6 pentru modificarea Hotărării Consiliului Local al Municipiului Lugoj nr. 253 din 27.06.2022 privind acordarea “Trusoului pentru nou-născut” sub formă de tichete valorice. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);
 2. Proiect de hotărâre nr. 9 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 3. Proiect de hotărâre nr. 10 privind alegerea președintelui de ședință. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei juridice, de disciplină, muncă, învățământ, sănătate, familie, protecție socială, protecția copiilor, apărarea ordinii și liniștii publice, respectarea drepturilor omului și libertăților cetățenești, culte);
 4. Proiect de hotărâre nr. 11 privind aprobarea vânzării către S.C. TIPOGRAFIA ALMARIONES S.R.L., a terenului concesionat, în suprafață de 1.757 m.p., situat în Municipiul Lugoj, str. Tapiei, nr. 49 F, județul Timiș, înscris în C.F. Nr. 403228 Lugoj (Nr. C.F. vechi: 10522),  nr. cadastral 403228 (Nr. topografic: 1954-1955/1/1/1/15/b/3/2/2). Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 5. Proiect de hotărâre nr. 12 privind exprimarea acordului pentru dezlipirea unui imobil-teren, aparținând domeniului privat al Municipiului Lugoj, înscris în C.F. nr. 411000 Lugoj, nr. cadastral 411000. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 6. Proiect de hotărâre nr. 13 privind darea în administrarea Spitalului Municipal „Dr. Teodor Andrei” Lugoj a corpului de clădire – C14 atelier, depozit și magazie – înscris în C.F. nr. 415854 Lugoj, situat în Lugoj, str. Gheorghe Doja, nr. 36. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 7. Proiect de hotărâre nr. 14 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lugoj nr. 130 din 27.11.2008 privind transmiterea în folosinţă gratuită Bisericii Creştine Baptiste “Harul” Lugoj, a două terenuri, unul înscris în C.F nr. 65 ned Tapia, nr. cadastral 1185/b/40 în suprafaţă de 600 m.p., iar al doilea în C.F. nr. 64 ned. Tapia, nr. cadastral 1185/b/39 în suprafaţă de 600 m.p., în vederea construirii unei case de rugăciune. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 8. Proiect de hotărâre nr. 16 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Lugoj nr. 249 din 28.09.2023 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Lugoj în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Lugoj, pentru anul şcolar 2023 – 2024. Inițiator: Viceprimarul interimar al Municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei juridice, de disciplină, muncă, învățământ, sănătate, familie, protecție socială, protecția copiilor, apărarea ordinii și liniștii publice, respectarea drepturilor omului și libertăților cetățenești, culte);
 9. Proiect de hotărâre nr. 18 privind aprobarea prelungirii perioadei contractului de delegare a gestiunii Serviciului public de salubrizare al municipiului Lugoj, pentru activitățile „de măturat, spălat, stropire și întreținere căi publice” și „curățare și transport zăpadă de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora”. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 10. Proiect de hotărâre nr. 373 privind exprimarea acordului pentru prima înscriere în Cartea Funciară a unor imobile – terenuri, ce aparțin domeniului privat al municipiului Lugoj. Inițiator: Viceprimarul interimar al Municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului).

II. Probleme ale Comisiilor de specialitate.
III. Diverse.

Anunţ public

MUNICIPIUL LUGOJ, titular al proiectului Viabilizare teren: branșament apă, racord la canalizare, realizare drum de acces și amenajare parcări – studiu de fezabilitate, proiectare si executie – cresă mare”, propus a fi amplasat în municipiul Lugoj, str. Gheorghe Doja, nr.59, C.F. nr.416310, 416313, Lugoj, jud. Timis anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către  APM Timiş, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Viabilizare teren: branșament apă, racord la canalizare, realizare drum de acces și amenajare parcări – studiu de fezabilitate, proiectare si executie – cresă mare”, propus a fi amplasat în municipiul Lugoj, str. Gheorghe Doja, nr.59,  C.F. nr.416310, 416313, Lugoj, jud. Timis

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului – APM Timiş, din municipiul Timişoara,  B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timiș, în zilele de luni – joi între orele  8.00 – 16.30,  vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.roSecţiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Anunț vizare Acorduri pentru desfășurarea exercițiilor comerciale

Primăria Municipiului Lugoj informează operatorii economici care desfăşoară pe raza municipiului Lugoj activităţi de comercializare a produselor și serviciilor de piață, pentru codurile CAEN prevăzute în anexa la  O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, faptul că începând cu anul 2022 se vizează anual toate Acordurile / Autorizaţiile de funcţionare eliberate anterior.

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind condiţiile de autorizare şi desfăşurare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pe raza Municipiului Lugoj, aprobat prin H.C.L. nr.10/2023, Acordurile pentru desfășurarea exercițiilor comerciale se vizează în mod obligatoriu până la data de 28 februarie a fiecărui an, pentru anul calendaristic în curs.

Neobţinerea vizei anuale pe Acordul pentru desfășurarea exercițiilor comerciale, echivalează cu lipsa acordului şi atrage răspunderea contravenţională conform prevederilor O.G. nr. 99/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru vizarea Acordurilor vă rugăm să prezentaţi la Primăria Municipiului Lugoj, cam 112, acordul pentru desfășurarea exercițiilor comerciale  în original și dovada platii taxei de vizare pe anul în curs. Taxa de emitere/vizare a Acordului pentru desfășurarea exercițiilor comerciale este în conformitate cu H.C.L. nr. 365/2023 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2024.

În cazul în care au survenit modificări a suprafeţei de vânzare sau ale actelor/autorizaţiilor depuse la momentul emiterii Acordului pentru desfășurarea exercițiilor comerciale, se vor prezenta copii conformizate după aceste documente.

Documentele şi formularele necesare emiterii/vizării Acordurilor pentru desfășurarea exercițiilor comerciale sunt în funcţie de activitatea desfăşurată şi pot fi consultate pe site-ul www.primarialugoj.ro, secţiunea servicii ON-LINE / acte necesare, formulare / Biroul Autorizare activităţi comerciale.

În cazul în care unitatea a fost închisă, se vor aduce acte din care să rezulte acest lucru (rezoluţia de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului precum şi hotărârea adunării generale a asociaților).

ANUNȚ

referitor la  elaborarea proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lugoj nr. 222 din 16.11.2021 privind aprobarea Regulamentului de acordare a tichetelor sociale în vederea achiziționării de mese calde

Astăzi, 17.01.2024, Primăria Municipiului Lugoj anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ:

 Proiect de hotărâre  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lugoj nr. 222 din 16.11.2021 privind aprobarea Regulamentului de acordare a tichetelor sociale în vederea achiziționării de mese calde

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Lugoj nr. 222 din 16 noiembrie 2021 a fost aprobat Regulamentul de acordare a tichetelor sociale în vederea achiziționării de mese calde pentru cetățenii din Municipiul Lugoj, respectiv satele aparținătoare Tapia și Măguri.

Regulamentul de acordare a tichetelor sociale în vederea achiziționării de mese calde prevede la art. 17 faptul că valoarea unui tichet social este de 27 lei/ zi.

Categoriile de beneficiari ai tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde, conform Regulamentului mai sus menționat,  sunt cetățeni ai Municipiului Lugoj care se află în următoarele situații:

 • familiile cu copii preșcolari și elevi aflați în întreținerea acestor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoana în întreținere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoana singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;
 • persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele situații: sunt izolate social, nu au susținători legali, sunt lipsite de venituri sau al căror venit net mediu lunar pe o persoana în întreținere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoana singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;
 • persoanele cu dizabilități al căror venit net mediu lunar pe o persoana în întreținere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoana singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;
 • orice persoană, care locuiește și se gospodărește singură și care temporar nu realizează venituri – maxim 90 de zile pe an;
 • familiile care nu realizează niciun venit.

Începând cu 1 ianuarie 2024 s-au abrogat prevederile Legii nr. 416/ 2001 privind venitul minim garantat (ajutor social) – act normativ prin care s-au stabilit categoriile de beneficiari de tichete sociale pentru mese calde.

Începând cu anul 2024 beneficiile de asistenţă socială acordate familiilor şi persoanelor singure aflate în situaţie de dificultate, în scopul prevenirii şi combaterii sărăciei şi riscului de excluziune socială, este cel reglementat de Legea nr. 196/ 2016 privind venitul minim de incluziune.

Având în vedere că în ultima perioadă s-a înregistrat  o creștere a  prețului carburanților, fapt ce va face ca în perioada următoare să se înregistreze creșteri ale prețurilor în ceea ce privește alimentele de bază, cât și, ceea ce a dus la creșterea prețului unui meniu zilnic oferit de către agenții economici din municipiu. În acest sens se impune o creștere a valorii unui tichet social pentru mese calde, de la 27 lei la 35 lei/ zi.

Față de cele prezentate se impun următoarele modificări:

 1. Modificarea regulamentului de acordare a tichetelor sociale în vederea achiziționării de mese calde:
 • persoanele singure/ familiile care au stabilit dreptul la ajutorul de incluziune în conformitate cu prevederile Legii nr. 196/ 2016 (ajutor de incluziune, exclusiv);
 • familiile care au stabilit dreptul ajutor de incluziune și ajutor pentru familia cu copii în conformitate cu prevederile Legii nr. 196/ 2016 (ajutor de incluziune și ajutor pentru familia cu copii)
 1. Modificarea valorii unui tichet social
 • valoarea unui tichet social pe suport electronic pentru mese calde să crească la valoarea de 35 lei/zi.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include: referatul inițiatorului,  textul complet al proiectului de hotărâre, Anexa (Regulamentul).

Documentaţia poate fi consultată pe pagina de internet a instituţiei, secțiunea „Transparență decizională”, la linkul www.primarialugoj.ro și la sediul instituţiei din Lugoj, Piața Victoriei, nr. 4. Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 29.01.2024 ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: contact@primarialugoj.ro; prin poştă, la adresa: Primăria Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr. 4, Lugoj, jud. Timiș sau la sediul instituţiei, la Biroul de relaţii cu publicul, între orele 8-16.30 (Luni-Joi) și 8-14 (Vineri).

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri pentru proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lugoj nr. 222 din 16.11.2021 privind aprobarea Regulamentului de acordare a tichetelor sociale în vederea achiziționării de mese calde.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.primarialugoj.ro, secțiunea „Transparență decizională”. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată tot în scris.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 19.02.2024.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0256/352240, e-mail: contact@primarialugoj.ro, persoană de contact: Vago Adela-Vasilica.

__________________________

ANUNȚ

referitor la  elaborarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lugoj nr. 176 din 28.04.2022 privind aprobarea metodologiei de acordare a tichetelor sociale pentru persoanele vârstnice de pe raza municipiului Lugoj și satele aparținătoare, Tapia și Măguri

Astăzi, 17.01.2024, Primăria Municipiului Lugoj anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ:

 Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lugoj nr. 176 din 28.04.2022 privind aprobarea metodologiei de acordare a tichetelor sociale pentru persoanele vârstnice de pe raza municipiului Lugoj și satele aparținătoare, Tapia și Măguri

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Lugoj nr. 176 din 28.04.2022, a fost aprobată metodologia de acordare a tichetelor sociale pentru persoanele vârstnice de pe raza Municipiului Lugoj și satele aparținătoare, Tapia și Măguri.

Acordarea tichetelor sociale are ca principal obiectiv reducerea numărului de persoane vârstnice expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială, venind ca o măsură complementară beneficiilor de asistență socială acordate de autoritățile administrației publice centrale.

Beneficiarii de tichete sociale sunt persoanele vârstnice care au domiciliul sau reședința pe raza Municipiului Lugoj  și care au realizat în luna anterioară depunerii cererii un venit mai mic sau egal cu indemnizaţia socială pentru pensionari iar venitul pe membru de familie este mai mic sau egal cu indemnizaţia socială pentru pensionari.

Metodologia de acordare a tichetelor sociale pentru persoanele vârstnice, prevede la  art. 36 că valoare tichetelor sociale este de 130 lei/lună.

La stabilirea dreptului la tichete sociale, s-au luat în considerare prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, lege care s-a abrogat.

Începând cu anul 2024 se intenționează ca acordarea beneficiilor de asistență socială să fie cea reglementată de Legea nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune.

Având în vedere creșterea prețurilor la alimentele de bază, se impune creșterea valorii tichetelor sociale pentru persoane vârstnice, de la 130 lei/lună la 250 lei/lună și corelarea metodologiei de acordare a tichetelor sociale cu  noua legislație.

Față de cele prezentate mai sus, a fost inițiat proiectul de hotărâre alăturat, prin care se propune următoarele:

 • valoarea tichetelor sociale pentru persoane vârstnice să crească la 250 lei/persoană/lună.
 • aprobarea metodologiei de acordare a tichetelor sociale pentru persoanele vârstnice de pe raza Municipiului  Lugoj și satele aparținătoare Tapia și Măguri.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include: referatul inițiatorului,  textul complet al proiectului de hotărâre, Anexa (Metodologie).

Documentaţia poate fi consultată pe pagina de internet a instituţiei, secțiunea „Transparență decizională”, la linkul www.primarialugoj.ro și la sediul instituţiei din Lugoj, Piața Victoriei, nr. 4. Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 29.01.2024 ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: contact@primarialugoj.ro; prin poştă, la adresa: Primăria Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr. 4, Lugoj, jud. Timiș sau la sediul instituţiei, la Biroul de relaţii cu publicul, între orele 8-16.30 (Luni-Joi) și 8-14 (Vineri).

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri pentru proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lugoj nr. 176 din 28.04.2022 privind aprobarea metodologiei de acordare a tichetelor sociale pentru persoanele vârstnice de pe raza municipiului Lugoj și satele aparținătoare, Tapia și Măguri’’.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.primarialugoj.ro, secțiunea „Transparență decizională”. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată tot în scris.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 19.02.2024.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0256/352240, e-mail: contact@primarialugoj.ro, persoană de contact: Vago Adela-Vasilica.

Anunț întreruperi programate ale alimentării cu energie electrică

Primăria Municipiului Lugoj informează cetățenii că marți, 16 ianuarie, E-Distribuție Banat efectuează lucrări la postul de transformare aferent Uzinei de apă nr. 1. Pe durata lucrărilor va fi întreruptă alimentarea cu energie electrică a Uzinei de apă nr. 1 între orele 9.30-17.30.

Astfel, în perioada menționată mai sus va scădea presiunea în rețeaua de alimentare cu apă a Municipiului Lugoj find afectată furnizarea apei la etajele superioare ale blocurilor de locuințe precum și în unele zone ale orașului.

Anunț întreruperi programate ale alimentării cu energie electrică

Primăria Municipiului Lugoj informează cetățenii că Rețele Electrice Banat (companie parte a grupului PPC, denumită anterior E-Distribuţie Banat) efectuează în oraș lucrări de mentenanță la rețeaua de distribuție a energiei electrice.

Pe durata lucrărilor va fi întreruptă temporar alimentarea cu energie electrică în următoarele zone și la consumatori după cum urmează:

 • Joi, 11 ianuarie 2024, între orele 9.30-17.30, pe Calea Buziașului – fostele cămine de nefamiliști ITL.

ANUNȚ

Primăria Municipiului Lugoj, informează  cetățenii  că  în perioada 9 ianuarie – 1 februarie 2024, în zilele de marți și joi, organizează o acțiune de colectare a brazilor de Crăciun.

Persoanele care locuiesc la bloc trebuie să depoziteze arborii uscați lângă tomberoanele de colectare a deșeurilor. Locuitorii de la case vor scoate brazii în fața imobilului în care locuiesc.

Facem un apel la cetățeni ca după data de 1.02.2024, când se încheie această acțiune, să nu mai depoziteze brazi pe domeniul public.

ANUNȚ

Primăria Municipiului Lugoj, prin Direcția Venituri vă informează că începând cu data de 08.01.2024 se pot încasa doar taxe fară debit (taxă contravaloare CI, taxă judiciară de timbru) și amenzi.

ÎNCASAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE ATÂT ÎN CEEA CE PRIVEȘTE OBLIGAȚIILE DE PLATĂ RESTANTE CÂT ȘI OBLIGAȚIILE AFERENTE ANULUI 2024, VA FI DISPONIBILĂ ÎNCEPÂND CU DATA DE 10 IANUARIE 2024.

Precizăm pe această cale că termenele de plată scadente pentru impozitele si taxele locale sunt:

 • 31 martie 2024
 • 30 septembrie 2024

Atât persoanele fizice cât și persoanele juridice care au obligația de plată a impozitelor și taxelor locale la Primăria Lugoj au următoarele posibilități de plată:

 • În numerar sau cu cardul la casieria Primăriei Lugoj
 • Plată on-line (internet) – site-ul Ghiseul Virtual de Plati – ghiseul.ro
 • Prin ordin de plată, se poate realiza la orice bancă, specificând pe documentul de plată următoarele:
 • datele de identificare ale Municipiului Lugoj (CUI : 4527381) – beneficiar
 • denumirea impozitului şi contul IBAN deschis la Trezoreria Lugoj
 • datele de identificare ale contribuabilului.

Pentru plata integrală a impozitului pe clădiri, teren, mijloace de transport, datorat de persoanele fizice și persoanele juridice (cu excepția persoanelor juridice care achită obligația de plata la ghișeele Primăriei prin numerar sau P.O.S), pentru întreg anul 2024, până la data de 31 martie a anului 2024, se acordă o bonificație de 10%.

Programul zilnic de încasare este următorul:
Luni, Marți, Joi  : 8.00 – 16.00 
Miercuri : 8.00 – 16.00, 16.15 – 18.00
Vineri : 8.00 – 13.45
Pauză de masa : 12.00 – 12.30

__________________________________

PRIMARUL MUNICIPIULUI LUGOJ

D I S P O Z I Ţ I A

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Lugoj în şedinţă extraordinară, pentru data de 09 IANUARIE 2024

Primarul Municipiului Lugoj;

În conformitate cu art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (3) lit. b) și art. 155 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. b) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) și art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art.1. – (1) Consiliul Local al Municipiului Lugoj se convoacă în şedinţă extraordinară, pentru data de 09.01.2024, ora 1200, în „sala de protocol” a Primăriei Municipiului Lugoj, Piața Victoriei nr. 4.

(2) Consilierii locali care nu pot participa fizic la lucrările ședinței, au posibilitatea să participe prin mijloace electronice, prin platforma online de videoconferință.

Art.2. – (1) Proiectul ordinii de zi, cu indicarea comisiei de specialitate căreia i-a fost transmis spre avizare proiectul de hotărâre, este prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

(2) Materialul înscris pe proiectul ordinii de zi este transmis consilierilor locali, în format electronic.

Art.3. – Membrii Consiliului Local al Municipiului Lugoj sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre.

Art.4. – Prezenta dispoziţie se comunică:
– Instituţiei Prefectului, Judeţul Timiş;
– Direcţiei administraţie publică locală;
– Direcției buget – cheltuieli;
– Compartimentului relații cu instituții de învățământ, cultură, culte, sănătate;
– Membrilor Consiliului Local al Municipiului Lugoj;
– Cetăţenilor municipiului Lugoj, prin afişare și publicare.

PRIMAR INTERIMAR                            AVIZAT PENTRU LEGALITATE
Bogdan-Ștefan Blidariu                      Secretarul General Al Municipiului, Dan Ciucu

Nr. 5 din 05.01.2024

Anexa la dispozitia nr. 5 din 05.01.2024

Proiectul ordinii de zi al ședinței extraordinare a Consiliului local din data de 09.01.2024 conține:

 1. Proiect de hotărâre nr. 1 privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Lugoj, pentru anul şcolar 2024 – 2025. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport).