Anunțuri Primăria Lugoj

Urmărește-ne pe Telegram și Google News

Manifestări dedicate Zilei Naţionale a României

         Vineri, 1 Decembrie 2023, cu prilejul Zilei Naţionale a României, Primăria Municipiului Lugoj și Consiliul Local al Municipiului Lugoj împreună cu Garnizoana Lugoj și Casa de Cultură „Traian Grozăvescu” Lugoj vor organiza o serie de manifestări după cum urmează:

 • Cu începere de la ora 10.00, la Monumentul Unirii din Piaţa J. C. Drăgan se va desfășura Ceremonia militară cu depuneri de coroane si jerbe de flori dedicată sărbătoririi Zilei Naționale a României. Evenimentul va debuta cu acordarea onorului personalităților oficiale si oficierea serviciului religios. În continuare se vor susține alocuțiuni urmate de depuneri de coroane din partea unor instituţii, asociaţii  şi partide politice. În încheiere va avea loc defilarea detaşamentului de onoare.
 • De la ora 16.00 va avea loc în Piața J.C. Drăgan un Spectacol festiv dedicat Zilei Naționale a României susținut de Ansamblul Folcloric ”LUGOJANA” care încununează 60 de ani de activitate artistica, oferind publicului lugojean un spectacol ce va aduce pe scenă un număr cât mai mare de dansatori, instrumentiști, soliști vocali, ambasadori ai folclorului românesc, dar mai ales ambasadori culturali ai Lugojului, oraș  recunoscut din vechime ca fiind capitala culturală a Banatului.

Pe această cale invităm lugojenii să participe în număr cât mai mare la aceste manifestări care marchează cea mai importantă sărbătoare a românilor, Ziua Națională.

______________________________________

PRIMARUL MUNICIPIULUI LUGOJ

D I S P O Z I Ţ I A

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Lugoj
în şedinţă ordinară, pentru data de 29 NOIEMBRIE 2023

Primarul Municipiului Lugoj;

În conformitate cu art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (3) lit. a) și art. 155 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. b) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) și art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art.1. – (1) Consiliul Local al Municipiului Lugoj se convoacă în şedinţă ordinară, pentru data de 29.11.2023, ora 1200, în „sala de protocol” a Primăriei Municipiului Lugoj, Piața Victoriei nr. 4.

(2) Consilierii locali care nu pot participa fizic la lucrările ședinței, au posibilitatea să participe prin mijloace electronice, prin platforma online de videoconferință.

Art.2. – (1) Proiectul ordinii de zi, cu indicarea comisiilor de specialitate cărora le-au fost transmise spre avizare proiectele de hotărâri, este prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

(2) Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt transmise consilierilor locali, în format electronic.

Art.3. – Membrii Consiliului Local al Municipiului Lugoj sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art.4. – Prezenta dispoziţie se comunică:
– Instituţiei Prefectului, Judeţul Timiş;
– Direcţiei administraţie publică locală;
– Direcției buget – cheltuieli;
– Direcției venituri;
– Direcției urbanism – patrimoniu;
– Compartimentului relații cu instituții de învățământ, culte, cultură, sănătate;
– Compartimentului autorizare servicii transport local;
– Societății „TRANSPORT LOCAL LUGOJ” S.R.L.;
– Membrilor Consiliului Local al Municipiului Lugoj;
– Cetăţenilor municipiului Lugoj, prin afişare și publicare.

PRIMAR INTERIMAR                            AVIZAT PENTRU LEGALITATE
Bogdan-Ștefan Blidariu                          Secretarul General al Municipiului, Dan Ciucu

Nr. 1212 din 23.11.2023

Anexa la dispozitia nr. 1212 din 23.11.2023

Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului local din data de 29.11.2023 conține:

 1. Proiect de hotărâre nr. 337 privind aprobarea statului de funcții al societății „TRANSPORT LOCAL LUGOJ” S.R.L. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 2. Proiect de hotărâre nr. 336 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 88 din 31.03.2023 privind aprobarea agendei manifestărilor culturale din anul 2023 a Casei de Cultură a Municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);
 3. Proiect de hotărâre nr. 346 privind alocarea din bugetul local a unor sume necesare pentru evenimentele ocazionate de sfârșitul de an. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);
 4. Proiect de hotărâre nr. 334 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul III al anului 2023. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);
 5. Proiect de hotărâre nr. 328 privind aprobarea anulării creanţelor fiscale restante, administrate de organul fiscal local, mai mici de 40 de lei, aflate în sold la data de 31 decembrie 2023. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);
 6. Proiect de hotărâre nr. 340 privind aprobarea reînnoirii Atestatului de administrator de condominii al doamnei Faur Lavinia-Nicoleta. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 7. Proiect de hotărâre nr. 341 privind exprimarea acordului pentru dezlipirea unui imobil – teren, aparținând domeniului privat al Municipiului Lugoj, situat în intravilanul Municipiului Lugoj, județul Timiș, înscris în C.F. nr. 411631 Lugoj, nr. cadastral 411631. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 8. Proiect de hotărâre nr. 345 privind exprimarea acordului pentru dezlipirea unui imobil – teren, aparținand Municipiului Lugoj, situat în extravilanul Municipiului Lugoj, înscris în C.F. nr. 414321 Lugoj, nr. cadastral 414321. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 9. Proiect de hotărâre nr. 342 privind exprimarea acordului pentru prima înscriere în Cartea Funciară a unor imobile – terenuri, precum și atestarea acestora în domeniul public al municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 10. Proiect de hotărâre nr. 344 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Lugoj a unui imobil – teren, situat în intravilanul municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 11. Proiect de hotărâre nr. 354 privind exprimarea acordului de principiu pentru efectuarea unui schimb de terenuri între municipiul Lugoj și S.C. AGRO DE CARLI S.R.L. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului).

II. Probleme ale Comisiilor de specialitate.
III. Diverse.

_________________________

Anunț

Consiliul Local Municipal Lugoj şi Primăria Municipiului Lugoj organizează în data de 05.12.2023, ora 1400, la Teatrul Municipal „Traian Grozăvescu” LugojGala elevului de succes”, în cadrul căreia va avea loc premierea elevilor cu rezultate deosebite obținute la olimpiadele școlare și a mediei 10 obținută la examenul de bacalaureat.

Conform Hotărârii Consiliului Local nr. 291 din 26.10.2023, vor fi premiaţi 152 de elevi pentru rezultatele obținute în anul școlar 2022-2023 la olimpiadele școlare și un elev care a obținut la examenul de bacalaureat media 10.

Suma alocată pentru premiere este de 156.160 lei.

____________________

Titlul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lugoj nr. 319 adoptată în ședința extraordinară din data de 14.11.2023

„Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Lugoj privind stabilirea modalității de gestiune, aprobarea Studiului de oportunitate,  Caietului de sarcini și Contractului de delegare a gestiunii Serviciului public de salubrizare (parțial) din Municipiul Lugoj ”.

Menționăm că această hotărâre poate fi vizualizată atât la avizierul instituției cât și pe site-ul Primăriei Municipiului Lugoj la secțiunea Consiliul Local – Hotărâri ale Consiliului Local.

____________________________

PRIMARUL MUNICIPIULUI LUGOJ

D I S P O Z I Ţ I A

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Lugoj în şedinţă extraordinară, pentru data de 21 NOIEMBRIE 2023

Primarul Municipiului Lugoj;

În conformitate cu art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (3) lit. b) și art. 155 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. b) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) și art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art.1. – (1) Consiliul Local al Municipiului Lugoj se convoacă în şedinţă extraordinară, pentru data de 21.11.2023, ora 1200, în „sala de protocol” a Primăriei Municipiului Lugoj, Piața Victoriei nr. 4.

            (2) Consilierii locali care nu pot participa fizic la lucrările ședinței, au posibilitatea să participe prin mijloace electronice, prin platforma online de videoconferință.

Art.2. – (1) Proiectul ordinii de zi, cu indicarea comisiilor de specialitate cărora le-au fost transmise spre avizare proiectele de hotărâri, este prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

(2) Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt transmise consilierilor locali, în format electronic.

Art.3. – Membrii Consiliului Local al Municipiului Lugoj sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

            Art.4. – Prezenta dispoziţie se comunică:
– Instituţiei Prefectului, Judeţul Timiş;
– Direcţiei administraţie publică locală;
– Direcției buget – cheltuieli;
– Direcției tehnice;
– Biroului investiții;
– Membrilor Consiliului Local al Municipiului Lugoj;
– Cetăţenilor municipiului Lugoj, prin afişare și publicare.

PRIMAR INTERIMAR                            AVIZAT PENTRU LEGALITATE
Bogdan-Ștefan Blidariu                             Secretarul General al Municipiului, Dan Ciucu

Nr. 1192 din 17.11.2023

Anexa la dispozitia nr. 1192 din 17.11.2023

Proiectul ordinii de zi al ședinței extraordinare a Consiliului local din data de 21.11.2023 conține:

 1. Proiect de hotărâre nr. 339 privind rectificarea bugetului local pe anul 2023.  Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);
 2. Proiect de hotărâre nr. 338 pentru modificarea H.C.L. nr. 276 din 06.07.2022 privind aprobarea proiectului „Amenajare trotuare și zone pietonale pe raza municipiului Lugoj în satul Măguri” în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 9, Prioritatea de investiții 9.1, apelul de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI și a cheltuielilor legate de proiect. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj. (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport).

_______________________

ANUNȚ

Primăria Municipiului Lugoj informează cetățenii cu privire la începerea campaniei de vaccinare antirabică a vulpilor, din mediul silvatic.

Vaccinarea se va desfășura cu o distribuție predominant aeriană, de pe Aerodromul din Caransebeș, evitându-se teritoriul localităților, luciul de apă și autostrăzile, în aceste zone distribuirea de momeli vaccinale se va face exclusiv manual, la vizuină, cu depunerea acestora la gurile de intrare, responsabilitatea revenind gestionarilor fondurilor de vânătoare.

În județul Timiș distribuția aeriană și manuală a momelilor vaccinale contra rabiei, în mediul silvatic la vulpe, este estimată a avea loc începând cu data de 21.11.2023, perioadă care se poate devansa în funcție de condițiile meteo.

Măsurile de prevenire și protecție ce trebuie respectate de către populație în zonele de vaccinare:

 • toți câinii vor fi legați sau ținuți închiși, timp de 14 zile, de la declanșarea campaniei, iar plimbarea în locurile publice fiind permisă numai în lesă și cu botniță;
 • pe teritoriile supuse vaccinării este interzis pășunatul animalelor timp de 14 zile;
 • persoanele care găsesc animale moarte (vulpi) pe teritoriile supuse vaccinării, sunt obligate să le lase neatinse și să anunțe imediat un medic veterinar, administrația publică locală sau unitatea de vânătoare, în scopul prelevării cadavrului;
 • dacă se găsește o momeală vaccinală într-o zonă în care sunt copii sau animale de companie, cu ajutorul unei pungi de plastic, se protejează momeala și se anunță medicul veterinar;
 • dacă se găsește o momeală vaccinală al cărei ambalaj (înveliș) este desfăcut, spart sau distrus, cu mâinile protejate de mănuși se plasează momeala respectivă;
 • aceste momeli vaccinate nu sunt destinate animalelor domestice (câini și pisici);
 • aceste momeli sunt autorizate pentru utilizarea la animale sălbatice (vulpi din mediul silvatic).

La 45 de zile după terminarea campaniei de vaccinare, cu ajutorul gestionarilor fondurilor de vânătoare, vor fi organizate vânători de control, în scopul evaluării eficienței vaccinării.

_____________________

ANUNȚ

În atenția persoanelor fizice care s-au înscris la Programul privind casarea autovehiculelor uzate (Rabla Local)

Termenul de depunere a dosarelor la Primăria Municipiului Lugoj este  29.11.2023.

Deoarece, după semnarea contractelor de finanțare între Primărie și persoanele fizice, procedura de casare și radiere din circulație și din evidența fiscală autovehiculul uzat implică un timp destul de mare, solicităm persoanelor fizice care s-au înscris pe platforma AFM să depună dosarele până la termeul stabilit pentru a nu ramâne înregistrat în evidența fiscală cu autovehiculul uzat în anul 2024!!!

Totodată solicităm persoanelor fizice care s-au înscris pe platforma AFM și doresc să renunțe la Programul privind casarea autovehiculelor uzate – Rabla Local (nu mai depun dosarul), să anunțe în scris Primăria Municipiului Lugoj.
______________________________________

PRIMARUL MUNICIPIULUI LUGOJ

D I S P O Z I Ţ I A

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Lugoj în şedinţă extraordinară, pentru data de 15 NOIEMBRIE 2023

Primarul Municipiului Lugoj;

În conformitate cu art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (4), art. 155 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. b) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit art. 134 alin. (4) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: „În caz de forţă majoră şi/sau de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei, ai oraşului sau ai municipiului/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori în alte situaţii stabilite de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local, convocarea acestuia pentru şedinţa extraordinară, prin excepţie de la prevederile alin. (3) lit. b), se face de îndată”.

Urgența care justifică convocarea de îndată a ședinței Consiliului Local al Municipiului Lugoj este generată de termenul limită de transmitere a Hotărârii Consiliului Local privind actualizarea devizului general, așa cum s-a stabilit prin Ghidul specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente P.N.R.R. pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Energetică Clădirea Administrativă a Primariei Municipiului Lugoj”, acesta fiind 16.11.2023;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) și art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art.1. – (1) Consiliul Local al Municipiului Lugoj se convoacă în şedinţă extraordinară „de îndată”, pentru data de 15.11.2023, ora 1200, în „sala de protocol” a Primăriei Municipiului Lugoj, Piața Victoriei nr. 4.

            (2) Consilierii locali care nu pot participa fizic la lucrările ședinței, au posibilitatea să participe prin mijloace electronice, prin platforma online de videoconferință.

            Art.2. – (1) Proiectul ordinii de zi, cu indicarea comisiei de specialitate căreia i-a fost transmis spre avizare proiectul de hotărâre, este prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

(2) Materialul înscris pe proiectul ordinii de zi este transmis consilierilor locali, în format electronic.

Art.3. – Membrii Consiliului Local al Municipiului Lugoj sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre.

            Art.4. – Prezenta dispoziţie se comunică:
– Instituţiei Prefectului, Judeţul Timiş;
– Direcţiei administraţie publică locală;
– Direcției buget – cheltuieli;
– Compartimentului urbanism și amenajarea teritoriului;
– Membrilor Consiliului Local al Municipiului Lugoj;
– Cetăţenilor municipiului Lugoj, prin afişare și publicare.

PRIMAR INTERIMAR                            AVIZAT PENTRU LEGALITATE
Bogdan-Ștefan Blidariu                      Secretarul General Al Municipiului, Dan Ciucu

Nr. 1181 din 14.11.2023

Anexa la dispozitia nr. 1181 din 14.11.2023

Proiectul ordinii de zi al ședinței extraordinare a Consiliului local din data de 15.11.2023 conține:

 1. Proiect de hotărâre nr. 335 privind aprobarea actualizării devizului general al obiectivului de investiții „Reabilitare Energetică Clădirea Administrativă a Primăriei Municipiului Lugoj”. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj. (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport).

__________________________

PRIMARUL MUNICIPIULUI LUGOJ

D I S P O Z I Ţ I A

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Lugoj în şedinţă extraordinară, pentru data de 14 NOIEMBRIE 2023

Primarul Municipiului Lugoj;

În conformitate cu art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (3) lit. b) și art. 155 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. b) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) și art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art.1. – (1) Consiliul Local al Municipiului Lugoj se convoacă în şedinţă extraordinară, pentru data de 14.11.2023, ora 1200, în „sala de protocol” a Primăriei Municipiului Lugoj, Piața Victoriei nr. 4.

(2) Consilierii locali care nu pot participa fizic la lucrările ședinței, au posibilitatea să participe prin mijloace electronice, prin platforma online de videoconferință.

Art.2. – (1) Proiectul ordinii de zi, cu indicarea comisiilor de specialitate cărora le-au fost transmise spre avizare proiectele de hotărâri, este prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

(2) Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt transmise consilierilor locali, în format electronic.

Art.3. – Membrii Consiliului Local al Municipiului Lugoj sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art.4. – Prezenta dispoziţie se comunică:
– Instituţiei Prefectului, Judeţul Timiş;
– Direcţiei administraţie publică locală;
– Direcției buget – cheltuieli;
– Direcției tehnice;
– Biroului agricol, cadastru;
– Biroului finanțări și implementare proiecte;
– Membrilor Consiliului Local al Municipiului Lugoj;
– Cetăţenilor municipiului Lugoj, prin afişare și publicare.

PRIMAR INTERIMAR                            AVIZAT PENTRU LEGALITATE
Bogdan-Ștefan Blidariu                          Secretarul General al Municipiului, Dan Ciucu

Nr. 1171 din 10.11.2023

Anexa la dispozitia nr. 1171 din 10.11.2023

Proiectul ordinii de zi al ședinței extraordinare a Consiliului local din data de 14.11.2023 conține:

 1. Proiect de hotărâre nr. 281 privind stabilirea modalității de gestiune, aprobarea Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini și Contractului de delegare a gestiunii Serviciului public de salubrizare (parțial) din Municipiul Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 2. Proiect de hotărâre nr. 330 pentru modificarea H.C.L. nr. 78 din 31.03.2023 privind exprimarea acordului pentru prima înscriere în Cartea Funciară a unor imobile – terenuri, ce aparțin domeniului privat al municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 3. Proiect de hotărâre nr. 331 privind exprimarea acordului pentru recuperarea unor suprafețe de teren având categoria de folosință „pășune”, ce urmează a fi folosite pentru conservarea suprafețelor parcelelor înscrise în Ordinul Prefectului nr. 927 din 05.08.1994, ce aparțin domeniului privat al municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 4. Proiect de hotărâre nr. 332 privind aprobarea actualizării Devizului General pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Energetică Corp C2 Liceul Teoretic I. Hașdeu” (măsuri privind creșterea  eficenței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădiri publice – învățământ). Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);
 5. Proiect de hotărâre nr. 333 privind aprobarea actualizării Devizului General al obiectivului de investiții „Reabilitare Energetică Liceul Tehnologic ”Valeriu Braniște”, corp C2, C10, str. Gheorghe Doja, nr. 41, Lugoj”. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport).

______________________

Titlul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lugoj adoptată în ședința extraordinară din data de 07.11.2023

 1. Hotărârea Consiliului Local nr. 315 privind aprobarea actului adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 16/61809(R12)355 din 31.05.2023 prin concesiune în Municipiul Lugoj

__________________________

ANUNȚ

privind elaborarea proiectului de hotărâre pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2024

Astăzi, 07.11.2023, Primăria Municipiului Lugoj anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2024.

Indexarea impozitelor și taxelor locale este reglementată prin art. 491 din  Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, care prevede că „În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Prin excepţie, sumele prevăzute la art. 470 alin. (5) şi (6) din din  Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,  se indexează anual în funcţie de rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an şi publicată în Jurnalul Uniunii Europene şi de nivelurile minime prevăzute în Directiva de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri. Cursul de schimb a monedei euro şi nivelurile minime, exprimate în euro, prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri se comunică pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.

La art. 470 alin. (5) și (6) din Legea nr.227/2015 actualizată sunt prevăzute autovehiculele de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone și combinații de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone.

Potrivit Jurnalului Uniunii Europene din 29.09.2023, rata de schimb a monedei euro valabilă la data de 01.10.2023, este de 4,9735 lei/euro, rată publicată pe site-ului oficial al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, mdlpa.ro/pages/politicifiscalesibugetarelocale.

Sumele indexate se aprobă prin hotărâre a consiliului local și se aplică în anul fiscal următor. …”.

Potrivit datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor „pentru indexarea impozitelor și taxelor locale aferente anului 2024, consiliile locale vor utiliza rata inflației de 13,8%”

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 102 din 27.04.2023 a fost aprobat nivelul de indexare al impozitelor și taxelor locale, inclusiv actualizarea limitelor amenzilor, urmând a fi incluse în prezentul proiect pentru aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024.

Consideraţii de ordin general:

Modificările aduse sistemului local de fiscalitate din România, în ceea ce priveşte impozitele şi taxele locale, prin aprobarea  Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, au fost datorate în principiu următorilor factori:

 • eliminarea discriminării generate de sistemul fiscal actual în funcţie de natura juridică a contribuabilului, în sensul că, impozitarea clădirilor se face în funcţie de natura juridică a persoanei fizică/juridică, prin noul Cod fiscal sistemul de impozitare a clădirilor se va face în funcţie de destinaţia clădirii care poate fi rezidenţială (cu destinație de locuit) sau nerezidenţială (comercială, alte destinații decât ceea de locuit)
 • reducerea sarcinilor administrativ-fiscale pentru contribuabili;
 • încurajarea investiţiilor;
 • impactul în bugetele  autorităţilor locale acordând acestora posibilitatea să stabilească politica fiscală locală ţinând cont de propriile necesităţi de proiectare bugetară.

Propunerile de modificare a impozitelor și taxelor pentru anul următor sunt grupate în următoarele categorii:

 • indexarea cu indicele general al inflației;
 • modificări ale unor tarife determinate de costurile majorate cu utilitățile;

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include: referatul inițiatorului , textul complet al proiectului de hotărâre și anexele aferente.

Documentaţia poate fi consultată pe pagina de internet a instituţiei, secțiunea „Transparență decizională”, la linkul www.primarialugoj.ro și la sediul instituţiei din Lugoj, Piața Victoriei, nr. 4. Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 18.11.2023 ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: contact@primarialugoj.ro; prin poştă, la adresa: Primăria Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr. 4, Lugoj, jud. Timiș sau la sediul instituţiei, la Biroul de relaţii cu publicul, între orele 8-16.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri pentru proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2024”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.primarialugoj.ro, secțiunea „Transparență decizională”. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată tot în scris.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 11.12.2023.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0256/352240, e-mail: contact@primarialugoj.ro, persoană de contact: Adela-Vasilica Vago.

PRIMAR INTERIMAR
Bogdan-Ștefan Blidariu

________________________________

Anunţ public privind depunerea
solicitării de emitere a acordului de mediu

„MUNICIPIUL LUGOJ  anunţă publicul interesat asupra  depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  Îmbunătățirea condițiilor de deplasare pentru pietoni și bicicliști în Municipiul Lugoj, prin amenajarea, modernizarea și construirea de piste de biciclete și zone pietonale”, propus a fi amplasat în intravilan municipiul Lugoj, jud. Timiș.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiş,  Municipiul Timişoara, B-dul. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A,  jud Timiș și la sediul titularului Municipiul Lugoj, Lugoj, str. Piața Victoriei, nr. 4, Jud. Timiș, in zilele de  luni-joi între orele 08.00-16.30,  vineri între orele 8.00-14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiş”.

Anunț întreruperi programate Enel

Primăria Municipiului Lugoj informează cetățenii că E-Distribuție Banat efectuează în oraș lucrări de mentenanță la rețeaua de distribuție a energiei electrice.

Pe durata lucrărilor va fi întreruptă temporar alimentarea cu energie electrică în următoarele zone și la consumatori după cum urmează:

 • Marți, 7 noiembrie 2023, între orele 9.30-17.30 pe Calea Timisorii, blocurile C1, C2, C3, C4, C5, C6, D1, D2, D3, D4,  D5, PECO OMV

Anunț vizare
Acorduri pentru desfășurarea exercițiilor comerciale

Primăria Municipiului Lugoj informează operatorii economici care desfăşoară pe raza municipiului Lugoj activităţi de comercializare a produselor și serviciilor de piață, pentru codurile caen prevăzute în anexa la  O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, faptul că începând cu anul 2022 se vizează anual toate  Acordurile / Autorizaţiile de funcţionare eliberate anterior.

Conform prevederilor Regulamentului privind condiţiile de autorizare şi desfăşurare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pe raza Municipiului Lugoj, aprobat prin H.C.L. nr.10/2023, Acordurile pentru desfășurarea exercițiilor comerciale se vizează în mod obligatoriu până la data de 28 februarie a fiecărui an, pentru anul calendaristic în curs, cu excepția  termenului pentru vizarea Acordurilor/Autorizațiilor pentru anii 2022-2023, care se prorogă până la data de 31.12.2023.

Neobţinerea vizei anuale pe Acordul pentru desfășurarea exercițiilor comerciale, echivalează cu lipsa acordului şi atrage răspunderea contravenţională conform prevederilor O.G. nr. 99/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru vizarea Acordurilor se vor prezenta avizele/autorizaţiile solicitate suplimentar prin Regulamentul mai sus menţionat, față de cele depuse la momentul emiterii Acordului pentru desfășurarea exercițiilor comerciale emis de Primarul Municipiului Lugoj, conform O.G. nr. 99/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Documentele şi formularele necesare emiterii/vizării Acordurilor pentru desfășurarea exercițiilor comerciale sunt în funcţie de activitatea desfăşurată şi pot fi consultate pe site-ul primarialugoj.ro, secţiunea servicii ON-LINE / acte necesare, formulare / Biroul Autorizare activităţi comerciale.

În cazul în care unitatea a fost închisă, se vor aduce acte din care să rezulte acest lucru (rezoluţia de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului precum şi hotărârea adunării generale a asociaţilor).

Titlul Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Lugoj adoptate în ședința ordinară din data de 26.10.2023

 • Hotărârea Consiliului Local nr. 289 privind alegerea preşedintelui de şedinţă;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 290 privind aprobarea tarifelor de colectare separată și transport separat al deșeurilor reciclabile din deșeurile municipale și colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reziduale din deșeurile municipale practicate de către RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale desfășurată în Zona 0 a județului Timiș, în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor 1746/22.09.2017;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 291 privind aprobarea numărului de premii și a sumei necesară premierii elevilor cu rezultate deosebite obținute în anul școlar 2022-2023 la olimpiadele școlare și a elevilor care au obținut la examenul de evaluare națională sau la examenul de bacalaureat media 10;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 292 privind desemnarea administratorului provizoriu al societății ,,TRANSPORT LOCAL LUGOJ” S.R.L.;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 294 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lugoj nr. 244 din 18.09.2023 privind solicitarea de trecere a unui bun imobil din domeniul public al statului, aflat în folosința Ministerului Transportului și Infrastructurii și în administrarea Spitalului Clinic C.F. Timișoara, în domeniul public al municipiului Lugoj și în administrarea Consiliului Local al municipiului Lugoj;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 314 privind rectificarea unei sume din agenda manifestărilor culturale din anul 2023 a Casei de Cultură a Municipiului Lugoj;

Menționăm că aceste hotărâri pot fi vizualizată atât la avizier – ul instituției, cât și pe site-ul Primăriei Municipiului Lugoj la secțiunea Consiliul Local – Hotărâri ale Consiliului Local.

______________________________________

PRIMARUL MUNICIPIULUI LUGOJ

D I S P O Z I Ţ I A

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Lugoj în şedinţă extraordinară, pentru data de 07 NOIEMBRIE 2023

            Primarul Municipiului Lugoj;

În conformitate cu art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (3) lit. b) și art. 155 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. b) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) și art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art.1. – (1) Consiliul Local al Municipiului Lugoj se convoacă în şedinţă extraordinară, pentru data de 07.11.2023, ora 1200, în „sala de protocol” a Primăriei Municipiului Lugoj, Piața Victoriei nr. 4.

            (2) Consilierii locali care nu pot participa fizic la lucrările ședinței, au posibilitatea să participe prin mijloace electronice, prin platforma online de videoconferință.

            Art.2. – (1) Proiectul ordinii de zi, cu indicarea comisiilor de specialitate cărora le-au fost transmise spre avizare proiectele de hotărâri, este prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

(2) Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt transmise consilierilor locali, în format electronic.

Art.3. – Membrii Consiliului Local al Municipiului Lugoj sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

            Art.4. – Prezenta dispoziţie se comunică:
– Instituţiei Prefectului, Judeţul Timiş;
– Direcţiei administraţie publică locală;
– Direcției buget – cheltuieli;
– Direcției urbanism – patrimoniu;
– Compartimentului autorizare servicii transport local;
– Biroului management proiecte, programe;
– Biroului investiții;
– Membrilor Consiliului Local al Municipiului Lugoj;
– Cetăţenilor municipiului Lugoj, prin afişare și publicare.

PRIMAR INTERIMAR                            AVIZAT PENTRU LEGALITATE
Bogdan-Ștefan Blidariu                             Secretarul General al Municipiului, Dan Ciucu

Nr. 1115 din 03.11.2023

Anexa la dispozitia nr. 1115 din 03.11.2023

Proiectul ordinii de zi al ședinței extraordinare a Consiliului local din data de 07.11.2023 conține:

 1. Proiect de hotărâre nr. 325 privind aprobarea actului aditional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 16/61809(R12)355 din 31.05.2023 prin concesiune în Municipiul Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 2. Proiect de hotărâre nr. 327 privind darea în administrarea Spitalului Municipal „Dr. Teodor Andrei” Lugoj a unei suprafețe de teren de 1292 m.p. din imobilul teren înscris în C.F. nr. 415854, nr. cadastral 415854, situat în Lugoj, str. Gheorghe Doja, nr. 36. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 3. Proiect de hotărâre nr. 324 pentru modificarea H.C.L. nr. 276 din 06.07.2022 privind aprobarea proiectului „Amenajare trotuare și zone pietonale pe raza municipiului Lugoj în satul Măguri” în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 9, Prioritatea de investiții 9.1, apelul de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI  și a cheltuielilor legate de proiect. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);
 4. Proiect de hotărâre nr. 326 pentru modificarea H.C.L. nr. 278 din 06.07.2022 privind aprobarea proiectului „Amenajare trotuare și zone pietonale pe raza municipiului Lugoj în cartierul Herendești – Bocșei” în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 9, Prioritatea de investiții 9.1, apelul de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI și a cheltuielilor legate de proiect. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport).

____________________________

Titlul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lugoj
adoptată în ședința extraordinară din data de 23.10.2023

 1. Hotărârea Consiliului Local nr. 288 privind rectificarea bugetului local pe anul 2023.

______________________

INFORMARE

privind depunerea solicitării de emitere a Avizului de Gospodărire a Apelor

MUNICIPIUL  LUGOJ cu sediul în Lugoj, Piaţa Victoriei, nr. 4, jud. Timiş anunță publicul interesat asupra intenției de a depune la Administratia Bazinală de Apă Banat documentația de obținere a Avizului de Gospodarire a Apelor pentru proiect: VIABILIZARE TEREN: BRANȘAMENT APĂ, RACORD LA CANALIZARE, REALIZARE DRUM DE ACCES ȘI AMENAJARE PARCĂRI – STUDIU DE FEZABILITATE, PROIECTARE SI EXECUTIE – CRESĂ MARE”, C.F. nr.416310; 416313, Lugoj, jud. Timis, conform C.U. nr.91/10.03.2023.

Această investiție este nouă, în faza de proiectare.

Vor rezulta permanent ape uzate menajere care se vor evacua în canalizarea stradală a municipiului Lugoj.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare.

Persoanele care doresc sa obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionată.

Persoanele care doresc sa transmita observații, sugestii si recomandări se pot adresa solicitantului la adresa sau proiectantului tel.  0729056566 după data de 01.11.2023.

_______________

Titlul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lugoj
adoptată în ședința extraordinară din data de 20.10.2023

 1. Hotărârea Consiliului Local nr. 274 privind aprobarea unor măsuri pentru asigurarea continuității serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare din municipiul Lugoj.

______________________

Anunț spălare pubele în Tapia și Măguri

Primăria Municipiului Lugoj anunță că, în data de 27 octombrie 2023, RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. efectuează spălarea recipientelor de colectare a deșeurilor reziduale (pubela neagră) pe raza localităților TAPIA și MĂGURI.

_____________________

INFORMARE

privind depunerea solicitării de emitere a Avizului de Gospodărire a Apelor

MUNICIPIUL  LUGOJ cu sediul în Lugoj, Piaţa Victoriei, nr. 4, jud. Timiş anunță publicul interesat asupra intenției de a depune la Administratia Bazinală de Apă Banat documentația de obținere a Avizului de Gospodarire a Apelor pentru proiect: VIABILIZARE TEREN: BRANȘAMENT APĂ, RACORD LA CANALIZARE, REALIZARE DRUM DE ACCES ȘI AMENAJARE PARCĂRI – STUDIU DE FEZABILITATE, PROIECTARE SI EXECUTIE – CRESĂ MARE”, C.F. nr.416310; 416313, Lugoj, jud. Timis, conform C.U. nr.91/10.03.2023.

Această investiție este nouă, în faza de proiectare.

Vor rezulta permanent ape uzate menajere care se vor evacua în canalizarea stradală a municipiului Lugoj.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare.

Persoanele care doresc sa obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionată.

Persoanele care doresc sa transmita observații, sugestii si recomandări se pot adresa solicitantului la adresa sau proiectantului tel.  0729056566 după data de 01.11.2023.

______________________

PRIMARUL MUNICIPIULUI LUGOJ

D I S P O Z I Ţ I A

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Lugoj în şedinţă ordinară, pentru data de 26 OCTOMBRIE 2023

Primarul Municipiului Lugoj;

În conformitate cu art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (3) lit. a) și art. 155 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. b) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) și art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art.1. – (1) Consiliul Local al Municipiului Lugoj se convoacă în şedinţă ordinară, pentru data de 26.10.2023, ora 1400, în „sala de protocol” a Primăriei Municipiului Lugoj, Piața Victoriei nr. 4.

            (2) Consilierii locali care nu pot participa fizic la lucrările ședinței, au posibilitatea să participe prin mijloace electronice, prin platforma online de videoconferință.

            Art.2. – (1) Proiectul ordinii de zi, cu indicarea comisiilor de specialitate cărora le-au fost transmise spre avizare proiectele de hotărâri, este prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

(2) Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt transmise consilierilor locali, în format electronic.

Art.3. – Membrii Consiliului Local al Municipiului Lugoj sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

            Art.4. – Prezenta dispoziţie se comunică:
– Instituţiei Prefectului, Judeţul Timiş;
– Direcţiei administraţie publică locală;
– Direcției buget – cheltuieli;
– Direcției urbanism – patrimoniu;
– Direcției tehnice;
– Biroului investiții;
– Compartimentului relații cu instituții de învățământ, culte, cultură, sănătate;
– Compartimentului autorizare servicii transport local;
– RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.;
– Societății „TRANSPORT LOCAL LUGOJ” S.R.L.;
– Societății „APA-CANAL LUGOJ” S.R.L.;
– Membrilor Consiliului Local al Municipiului Lugoj;
– Cetăţenilor municipiului Lugoj, prin afişare și publicare.

PRIMAR INTERIMAR                               AVIZAT PENTRU LEGALITATE

Bogdan-Ștefan Blidariu                              secretarul general al municipiului

Dan Ciucu

Nr. 1091 din 20.10.2023

Anexa la dispozitia nr. 1091 din 20.10.2023

Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului local din data de 26.10.2023 conține:

 1. Proiect de hotărâre nr. 307 privind alegerea preşedintelui de şedinţă. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei juridice, de disciplină, muncă, învățământ, sănătate, familie, protecție socială, protecția copiilor, apărarea ordinii și liniștii publice, respectarea drepturilor omului și libertăților cetățenești, culte);
 2. Proiect de hotărâre nr. 246 privind aprobarea tarifelor de colectare separată și transport separat al deșeurilor reciclabile din deșeurile municipale și colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reziduale din deșeurile municipale practicate de către RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale desfășurată în Zona 0 a județului Timiș, în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 1746/22.09.2017. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);
 3. Proiect de hotărâre nr. 316 privind aprobarea numărului de premii și a sumei necesară premierii elevilor cu rezultate deosebite obținute în anul școlar 2022-2023 la olimpiadele școlare și a elevilor care au obținut la examenul de evaluare națională sau la examenul de bacalaureat media 10. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);
 4. Proiect de hotărare nr. 321 privind desemnarea administratorului provizoriu al societății ,,TRANSPORT LOCAL LUGOJ” S.R.L. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 5. Proiect de hotărâre nr. 318 privind darea în administrarea Spitalului Municipal „Dr. Teodor Andrei” Lugoj a corpului de clădire – C7 pavilion tomograf – înscris în C.F. nr. 415854 Lugoj, situat în Lugoj, str. Gheorghe Doja, nr. 36. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 6. Proiect de hotărâre nr. 317 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lugoj nr. 244 din 18.09.2023 privind solicitarea de trecere a unui bun imobil din domeniul public al statului, aflat în folosința Ministerului Transportului și Infrastructurii și în administrarea Spitalului Clinic C.F. Timișoara, în domeniul public al municipiului Lugoj și în administrarea Consiliului Local al municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);
 7. Proiect de hotărâre nr. 296 privind aprobarea vânzării către domnul Soponar Dumitru și doamna Soponar Angela a terenului concesionat, în suprafață de 350 m.p., situat în Municipiul Lugoj, str. Bela Bartok, nr. 12,  înscris în C.F. Nr. 409153 Lugoj, (Nr. CF. vechi: 9649), Nr. topografic: 9027/235. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 8. Proiect de hotărâre nr. 297 privind aprobarea vânzării către doamna Șonda Elena și domnul Șonda Ionel – Gheorghe a terenului concesionat, în suprafață de 350 m.p., situat în Municipiul Lugoj, str. Daniel Brocea, nr. 8, județul Timiș, înscris în C.F. Nr. 406799 Lugoj, (Nr. C.F. vechi: 9614),  Nr. cadastral 406799, (Nr. topografic: 9027/200). Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 9. Proiect de hotărâre nr. 298 privind aprobarea vânzării către domnul Popovici Marius și doamna Popovici Olimpia-Marinela a terenului concesionat în suprafață de 450 m.p., situat în Municipiul Lugoj, str. Timișorii nr. 126 C19, Zona P.U.Z. M.A.N., înscris în C.F. nr. 406458 Lugoj, nr. cadastral 406458. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 10. Proiect de hotărâre nr. 299 privind aprobarea vânzării către doamna Cenușe Koanita-Elisabeta a terenului în suprafață de 456 m.p., situat în Municipiul Lugoj, str. Timișorii, nr. 126 D4, Zona P.U.Z. M.A.N., înscris în C.F. nr. 406438 Lugoj, Nr. cadastral: 406438. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 11. Proiect de hotărâre nr. 311 privind aprobarea vânzării către domnul Rotariu Ionel-Ovidiu și doamna Rotariu Lavinia-Ionela a terenului concesionat în suprafață de 359 m.p., situat în Municipiul Lugoj, str. Bela Bartok, nr. 15, înscris în C.F. nr. 406070 Lugoj (nr. C.F. vechi: 9652), nr. cadastral 406070 (nr. topografic : 9027/238). Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 12. Proiect de hotărâre nr. 322 privind aprobarea vânzării către S.C. IMA S.R.L., a terenului concesionat, în suprafață de 2.000 m.p., situat în Municipiul Lugoj, str. Tapiei, nr. 49 H, județul Timiș, înscris în C.F. Nr. 406991 Lugoj, (Nr. C.F. vechi: 10561),  Nr. cadastral 406991, (Nr. cadastral vechi: Cc 1331/15/b/3/1/2). Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 13. Proiect de hotărâre nr. 300 privind rectificarea suprafeței imobilului-teren, înscris în C.F. nr. 412082 Lugoj (nr. C.F. vechi: 107 nedef Tapia), nr. CAD 1185/b/82 și atestarea acestuia la domeniul public al municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 14. Proiect de hotărâre nr. 301 privind rectificarea suprafeței imobilului-teren, înscris în C.F. nr. 412084 Lugoj (nr. C.F. vechi: 105 nedef Tapia), nr. CAD 1185/b/80 și atestarea acestuia la domeniul public al municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 15. Proiect de hotărâre nr. 302 privind rectificarea unei suprafețe de teren înscrisă în C.F. nr. 417608 Lugoj, (Nr C.F. vechi: 9231 LR) Nr. topografic: 9016/109. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 16. Proiect de hotărâre nr. 303 privind rectificarea unei suprafeţe de teren înscrisă în C.F. nr. 417615 Lugoj (nr. C.F. vechi 9214 LR), nr. top 9016/92. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 17. Proiect de hotărâre nr. 304 privind rectificarea unei suprafeţe de teren înscrisă în C.F. nr. 417532 Lugoj (nr. C.F. vechi 9173 LR), nr. top 9016/51. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 18. Proiect de hotărâre nr. 305 privind rectificarea unei suprafeţe de teren înscrisă în C.F. nr. 403047 Lugoj (nr. C.F. vechi 9161), nr. top 9016/39. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 19. Proiect de hotărâre nr. 306 privind rectificarea unei suprafeţe de teren înscrisă în C.F. nr. 417568 Lugoj (nr. C.F. vechi 9174 LR), nr. top 9016/52. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 20. Proiect de hotărâre nr. 312 privind rectificarea unei suprafeţe de teren înscrisă în C.F. nr. 415413 Lugoj, nr. cadastral 415413. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 21. Proiect de hotărâre nr. 315 privind rectificarea unei suprafețe de teren înscrisă în C.F. nr. 419200 Lugoj (nr. C.F. vechi: 9106 LR), nr. top. 9019/1/5 și alipirea acesteia cu imobilul-teren înscris în C.F. nr. 414261 Lugoj, nr. cadastral 414261. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 22. Proiect de hotărâre nr. 308 privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Lugoj a unor imobile – terenuri. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 23. Proiect de hotărâre nr. 314 privind aprobarea alipirii unor imobile-terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 24. Proiect de hotărâre nr. 319 privind exprimarea acordului pentru dezlipirea unui imobil – teren, situat în intravilanul Municipiului Lugoj, înscris în C.F. nr. 416961 Lugoj (nr. C.F. vechi: 3517 LG), nr. top. 390/1/1/b/1. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 25. Proiect de hotărâre nr. 276 privind demararea procedurilor necesare fuziunii prin absorbție a societății APA -CANAL LUGOJ S.R.L. în calitate de societate absorbită de către societatea TRANSPORT LOCAL LUGOJ S.R.L. în calitate de societate absorbantă. Inițiator: Viceprimarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului).

II. Probleme ale Comisiilor de specialitate.

III. Diverse.

Ședință extraordinară a Consiliul Local Lugoj. Rectificarea bugetului local pe anul 2023

Prin dispoziția primarului interimar Bogdan Ștefan Blidariu nr. 1080 din 18 octombrie 2023, Consiliul Local al Municipiului Lugoj a fost convocat în şedinţă extraordinară, pentru data de 23.10.2023, ora 1200, în „sala de protocol” a Primăriei Municipiului Lugoj.

Consilierii locali care nu pot participa fizic la lucrările ședinței au posibilitatea să participe prin mijloace electronice, prin platforma online de videoconferință.

Ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului local din data de 23.10.2023, conține un proiect de hotărâre:

 1. Proiect de hotărâre nr. 313 privind rectificarea bugetului local pe anul 2023. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport).

ANUNȚ

Primăria Municipiului Lugoj, aduce la cunoștiința cetățenilor faptul că Ministerului Afacerilor Interne atenționează cu privire la termenul de decădere prevăzut în Legea nr. 123/2023 pentru modificarea Legii nr. 18/1991, intrată în vigoare la data de 19.05.2023.

Astfel, art. II stabilește un termen de decădere de 6 luni, în interiorul căruia deținătorii sau moștenitorii terenurilor prevăzuți la art. 27 alin  (2^1) din Legea nr. 18/1991, republicată pot depune cerere personal sau prin poștă, cu confirmare de primire, pentru emiterea titlului de proprietate, la primăria localităților în a cărei rază se află terenul.

Acest termen limită de depunere a cererilor se împlinește la data de 18 noiembrie 2023.

Curăţenia de toamnă

Primăria Municipiului Lugoj organizează în perioada 30 octombrie 2023 – 24 noiembrie 2023 prin Serviciul Public Sere si Zone Verzi, campania „Curăţenia de toamnă”, pe teritoriul municipiului, după cum urmează:

 • 30 octombrie – 10 noiembrie – Lugojul German;
 • 13-24 noiembrie – Lugojul Român.

Cetăţenii vor scoate deşeurile vegetale în faţa imobilelor, în grămezi fără a fi legate cu sârmă. Se vor colecta doar deşeuri vegetale (resturi provenite din tăierea pomilor, a viţei de vie, etc).

Nu se colectează în cadrul acţiunii ,,Curăţenia de toamnă” materiale rezultate din construcţii și nici un alt fel de deșeuri în afară de deșeurile vegetale.

Pentru informații suplimentare: telefon 0256 351902 – Serviciul Public Sere si Zone Verzi.

________________________

PRIMARUL MUNICIPIULUI LUGOJ

D I S P O Z I Ţ I A

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Lugoj
în şedinţă extraordinară, pentru data de 20 OCTOMBRIE 2023

Primarul Municipiului Lugoj;

În conformitate cu art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (3) lit. b), și art. 155 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. b) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) și art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art.1. – (1) Consiliul Local al Municipiului Lugoj se convoacă în şedinţă extraordinară, pentru data de 20.10.2023, ora 1200, în „sala de protocol” a Primăriei Municipiului Lugoj, Piața Victoriei nr. 4.

(2) Consilierii locali care nu pot participa fizic la lucrările ședinței, au posibilitatea să participe prin mijloace electronice, prin platforma online de videoconferință.

Art.2. – (1) Proiectul ordinii de zi, cu indicarea comisiilor de specialitate cărora le-au fost transmise spre avizare proiectele de hotărâri, este prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

(2) Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt transmise consilierilor locali, în format electronic.

Art.3. – Membrii Consiliului Local al Municipiului Lugoj sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

            Art.4. – Prezenta dispoziţie se comunică:
– Instituţiei Prefectului, Judeţul Timiş;
– Direcţiei administraţie publică locală;
– Direcției buget – cheltuieli;
– Direcției tehnice;
– Biroului investiții;
– Biroului management proiecte, programe;
– Biroului finanțări și implementare proiecte;
– AQUATIM S.A.;
– „MERIDIAN 22” S.A. – în insolvență, in insolvency, en procedure collective;
– Membrilor Consiliului Local al Municipiului Lugoj;
– Cetăţenilor municipiului Lugoj, prin afişare și publicare.

PRIMAR INTERIMAR                            AVIZAT PENTRU LEGALITATE

Bogdan-Ștefan Blidariu                  SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

Dan Ciucu

Nr. 1076 din 16.10.2023

Anexa la dispozitia nr. 1076 din 16.10.2023

Proiectul ordinii de zi al ședinței extraordinare a Consiliului local din data de 20.10.2023 conține:

 1. Proiect de hotărâre nr. 309 privind aprobarea unor măsuri pentru asigurarea continuității serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare din municipiul Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 2. Proiect de hotărâre nr. 284 pentru modificarea H.C.L. nr. 70 din 24.03.2022 privind aprobarea proiectului „Transformare a imobilului situat pe strada Bocșei, nr. 11 din Lugoj, în grădiniță” în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC), apelul de proiecte nr. POR/2018/9/9.1/1/7REGIUNI și a cheltuielilor legate de proiect. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);
 3. Proiect de hotărâre nr. 285 pentru modificarea H.C.L. nr. 273 din 28.12.2021 privind aprobarea proiectului „Reabilitare și dotări Cămin Cultural din Satul Măguri”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 9, Obiectiv Specific 9.1, apelul de proiecte nr. POR/2019/9/9.1/1/7 REGIUNI și a cheltuielilor legate de acesta. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);
 4. Proiect de hotărâre nr. 286 pentru modificarea H.C.L. nr. 101 din 30.03.2022 privind aprobarea proiectului „Amenajare teren de minifotbal și loc de joacă în cartierul Herendești-Bocșei” în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC), apelul de proiecte nr. POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI și a cheltuielilor legate de proiect. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social –  culturale, tineret și sport);
 5. Proiect de hotărâre nr. 287 privind aprobarea cheltuielilor neeligibile din cadrul proiectului „Reabilitare Energetică Liceul Tehnologic ”Valeriu Braniște”, corp C2, C10, str. Gheorghe Doja, nr. 41, Lugoj”. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);
 6. Proiect de hotărâre nr. 288 privind aprobarea cheltuielilor neeligibile din cadrul proiectului „Reabilitare Energetică Liceul Teoretic ”Iulia Hașdeu”, corp C2, Lugoj”. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social –  culturale, tineret și sport);
 7. Proiect de hotărâre nr. 289 privind aprobarea cheltuielilor neeligibile din cadrul proiectului „Reabilitare Energetică Liceul Teoretic Iulia Hașdeu corp C3, Lugoj”. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social –  culturale, tineret și sport);
 8. Proiect de hotărâre nr. 290 privind aprobarea cheltuielilor neeligibile din cadrul proiectului „Reabilitare Energetică Școala Gimnazială nr. 4, strada V.V. Delamarina, nr. 21, corp C2, corp C3 și strada Ștefan cel Mare nr. 7, corp C1, C2, C4, Lugoj”. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);
 9. Proiect de hotărâre nr. 291 privind aprobarea cheltuielilor neeligibile din cadrul proiectului „Reabilitare Energetică Grădinița cu Program Prelungit Nr. 3, str. Făgetului nr. 52, Lugoj”. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social –  culturale, tineret și sport);
 10. Proiect de hotărâre nr. 292 privind aprobarea cheltuielilor neeligibile din cadrul proiectului „Reabilitare Energetică Grădinița cu Program Prelungit Nr. 4, Aleea Brazilor nr. 3 Lugoj”. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);
 11. Proiect de hotărâre nr. 293 privind aprobarea cheltuielilor neeligibile din cadrul proiectului „Reabilitare Energetică Clădirea Administrativă a Primăriei Municipiului Lugoj”. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);
 12. Proiect de hotărâre nr. 294 privind aprobarea cheltuielilor neeligibile din cadrul proiectului „Reabilitare Energetică Grădinița cu Program Prelungit Nr. 5, str. Ceahlăului nr. 21, Lugoj”. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);
 13. Proiect de hotărâre nr. 295 privind aprobarea actualizării devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare trotuare și zonă pietonală pe raza municipiului Lugoj, în cartierul Herendești-Bocșei”. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);
 14. Proiect de hotărâre nr. 310 privind aprobarea actualizării devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare trotuare și zone pietonale pe raza municipiului Lugoj în satul Măguri”. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport).

Persoanele înscrise în Programul privind casarea autovehiculelor uzate (Rabla Local) pot depune dosarele pentru încheierea contractelor de finanțare

Primăria Municipiului Lugoj informează persoanele fizice care s-au înscris on-line pe site-ul Administrației pentru Fondul de Mediu la Programul privind casarea autovehiculelor uzate (Rabla Local) că începând de luni, 09.10.2023, pot depune la sediul Primăriei, Biroul Relații cu Publicul, parter, camera 7, dosarul cu documentele solicitate în procedura internă afișată, în vederea încheierii contractelor de finanțare.

Orarul pentru depunere dosare este:

 • de luni până joi, de la ora 08:30 la ora 15:00;
 • vineri, de la ora 08:30 la ora 12:00.

Pentru a descărca Regulamentul și Cererea, vizitați site-ul Primăriei Municipiului Lugoj:

https://www.primarialugoj.ro/stiri/continut_stire.php?id=669

Doar după semnarea contractului de finanțare cu primăria, persoana fizică va casa și va radia din circulație și din evidența fiscală autovehiculul uzat, pentru a beneficia de stimulentul pentru casare de 3.000 de lei.

Beneficiarul stimulentului de casare se angajează conform ghidului de finanțare că nu va achiziționa un autoturism cu norma de poluare Euro 5 și/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare.

Titlul hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Lugoj
adoptat
e în ședința ordinară din data de 28.09.2023

 1. Hotărârea Consiliului Local nr. 248 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Lugoj în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației în unitățile de învățământ preuniversitar din Municipiul Lugoj;
 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 249 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Lugoj în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Lugoj, pentru anul şcolar 2023 – 2024;
 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 250 privind aprobarea prelungirii perioadei contractului de delegare a gestiunii Serviciului public de salubrizare al municipiului Lugoj, pentru activitățile „de măturat, spălat, stropire și întreținere căi publice” și „curățare și transport zăpadă de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora”;
 4. Hotărârea Consiliului Local nr. 270 privind darea în administrarea unității de învățământ preuniversitar, cu personalitate juridică – Creșa Lugoj a unei suprafețe de teren de 1000 m.p. din imobilul teren înscris în C.F. nr. 409441 Lugoj (C.F. vechi: 3763 L.G.), nr. cad. 409441 (nr. topografic: 1222-1223/2-1224/4), situat în Lugoj, str. Caransebeșului nr. 2B.

________________________________

PRIMARUL MUNICIPIULUI LUGOJ

D I S P O Z I Ţ I A

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Lugoj în şedinţă ordinară, pentru data de 28 SEPTEMBRIE 2023

            Primarul Municipiului Lugoj;

În conformitate cu art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (3) lit. a), art. 152 alin. (1) și art. 155 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. b) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) și art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

D I S P U N E: 

           Art.1. – (1) Consiliul Local al Municipiului Lugoj se convoacă în şedinţă ordinară, pentru data de 28.09.2023, ora 1200, în „sala de protocol” a Primăriei Municipiului Lugoj, Piața Victoriei nr. 4.

            (2) Consilierii locali care nu pot participa fizic la lucrările ședinței, au posibilitatea să participe prin mijloace electronice, prin platforma online de videoconferință.

            Art.2. – (1) Proiectul ordinii de zi, cu indicarea comisiilor de specialitate cărora le-au fost transmise spre avizare proiectele de hotărâri, este prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

(2) Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt transmise consilierilor locali, în format electronic.

Art.3. – Membrii Consiliului Local al Municipiului Lugoj sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

            Art.4. – Prezenta dispoziţie se comunică:
– Instituţiei Prefectului, Judeţul Timiş;
– Direcţiei administraţie publică locală;
– Direcției buget – cheltuieli;
– Direcției urbanism – patrimoniu;
– Direcției tehnice;
– Biroului investiții;
– Biroului finanțări și implementare proiecte;
– Biroului agricol, cadastru;
– Compartimentului relații cu instituții de învățământ, culte, cultură, sănătate;
– Compartimentului autorizare servicii transport local;
– Clubului Sportiv Școlar Lugoj;
– Clubului Sportiv Municipal Lugoj;
– Societății „ADMINISTRARE PATRIMONIU LUGOJ” S.R.L.;
– Societății „APA-CANAL LUGOJ” S.R.L.;
– Societății „TRANSPORT LOCAL LUGOJ” S.R.L.;
– Membrilor Consiliului Local al Municipiului Lugoj;
– Cetăţenilor municipiului Lugoj, prin afişare și publicare.

PRIMAR INTERIMAR                            AVIZAT PENTRU LEGALITATE
Bogdan-Ștefan Blidariu                          Secretarul General al Municipiului
Dan Ciucu

Nr. 980 din 22.09.2023

Anexa la dispozitia nr. 980 din 22.09.2023

Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului local din data de 28.09.2023 conține:

 1. Proiect de hotărâre nr. 270 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I., și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Energetică Grădinița cu Program Prelungit Nr. 3, str. Făgetului nr. 52, Lugoj”. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);
 2. Proiect de hotărâre nr. 260 privind darea în administrarea societății ADMINISTRARE PATRIMONIU LUGOJ S.R.L. a unui bun aflat în patrimoniul Municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 3. Proiect de hotărâre nr. 262 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Lugoj în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației în unitățile de învățământ preuniversitar din Municipiul Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei juridice, de disciplină, muncă, învățământ, sănătate, familie, protecție socială, protecția copiilor, apărarea ordinii și liniștii publice, respectarea drepturilor omului și libertăților cetățenești, culte);
 4. Proiect de hotărâre nr. 268 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Lugoj în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Lugoj, pentru anul şcolar 2023 – 2024. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei juridice, de disciplină, muncă, învățământ, sănătate, familie, protecție socială, protecția copiilor, apărarea ordinii și liniștii publice, respectarea drepturilor omului și libertăților cetățenești, culte);
 5. Proiect de hotărâre nr. 275 privind aprobarea prelungirii perioadei contractului de delegare a gestiunii Serviciului public  de salubrizare al municipiului Lugoj, pentru activitățile  „de măturat, spălat, stropire și întreținere căi publice” și „curățare și transport zăpadă de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora”. Inițiator: Viceprimarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 6. Proiect de hotărâre nr. 276 privind demararea procedurilor necesare fuziunii prin absorbție a societății APA -CANAL LUGOJ S.R.L. în calitate de societate absorbită de către societatea TRANSPORT LOCAL LUGOJ S.R.L. în calitate de societate absorbantă. Inițiator: Viceprimarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 7. Proiect de hotărâre nr. 280 privind actualizarea Actului constitutiv al societății ,,ADMINISTRARE PATRIMONIU LUGOJ” S.R.L. Inițiator: Viceprimarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 8. Proiect de hotărâre nr. 272 privind exprimarea acordului pentru dezlipirea unui imobil – teren, aparținând domeniului privat al Municipiului Lugoj, situat în intravilanul Municipiului Lugoj, județul Timiș, înscris în C.F. nr. 416862 Lugoj, nr. cadastral 416862. Inițiator: Viceprimarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 9. Proiect de hotărâre nr. 271 privind repoziționarea și rectificarea unei suprafețe de teren înscris în C.F. nr. 411631 Lugoj, nr. cadastral 411631, ce aparține domeniului privat al municipiului Lugoj. Inițiator: Viceprimarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 10. Proiect de hotărâre nr. 277 privind exprimarea acordului pentru prima înscriere în Cartea Funciară a imobilului – teren identificat prin nr. cadastral LOT 1, situat în intravilan, ce aparține domeniului public al municipiului Lugoj. Inițiator: Viceprimarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 11. Proiect de hotărâre nr. 274 privind exprimarea acordului pentru prima înscriere în Sistemul integrat de cadastru și Carte Funciară a imobilului-teren în suprafață de 676 m.p., situat in intravilanul municipiului Lugoj. Inițiator: Viceprimarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 12. Proiect de hotărâre nr. 257 privind exprimarea acordului pentru prima înscriere în Cartea Funciară a unui imobil având destinația drum, precum și atestarea acestuia în domeniul public al municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 13. Proiect de hotărâre nr. 273 privind exprimarea acordului pentru alipirea unor imobile – terenuri aparținând domeniului public al municipiului Lugoj, situate în intravilanul Municipiului Lugoj. Inițiator: Viceprimarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 14. Proiect de hotărâre nr. 258 privind exprimarea acordului pentru prima înscriere în Cartea Funciară a două imobile având destinația drum, precum și atestarea acestora în domeniul public al municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 15. Proiect de hotărâre nr. 269 privind exprimarea acordului pentru prima înscriere în Cartea Funciară a unor imobile având destinația de drum, precum și atestarea acestora în domeniul public al municipiului Lugoj. Inițiator: Viceprimarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 16. Proiect de hotărâre nr. 267 privind rectificarea unei suprafeţe de teren înscrisă în C.F. nr. 410049 Lugoj, Nr. top 1/b/1/25. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 17. Proiect de hotărâre nr. 240 privind revocarea dreptului de administrare al Clubului Sportiv Școlar Lugoj asupra imobilului Sala de Sport ,,Ioan Kunst Ghermănescu” și transmiterea acestuia în administrarea Clubului Sportiv Municipal Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 18. Proiect de hotărâre nr. 229 privind rectificarea unor suprafeţe de teren situate în extravilan, ce aparțin domeniului privat al municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 19. Proiect de hotărâre nr. 247 privind preluarea în proprietatea privată a municipiului Lugoj a imobilului – teren, înscris în C.F. nr. 410181 Lugoj, nr. cadastral 410181, în suprafață de 290 m.p., situat în intravilanul Municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 20. Proiect de hotărâre nr. 248 privind preluarea în proprietatea privată a municipiului Lugoj a imobilului – teren, înscris în C.F. nr. 413631 Lugoj, nr. cadastral 413631, în suprafață de 2127 m.p., situat în intravilanul Municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 21. Proiect de hotărâre nr. 249 privind preluarea în proprietatea privată a municipiului Lugoj a imobilelor-terenuri, înscrise în C.F. nr. 414163 Lugoj, nr. cadastral 414163, în suprafață de 581 m.p. și C.F. nr. 414164 Lugoj, nr. cadastral 414164, în suprafață de 636 m.p. situate în intravilanul Municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 22. Proiect de hotărâre nr. 226 privind însușirea rapoartelor de evaluare pentru unele terenuri situate în municipiul Lugoj, în vederea vânzării acestora. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 23. Proiect de hotărâre nr. 222 privind aprobarea unui schimb de terenuri. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 24. Proiect de hotărâre nr. 223 privind aprobarea unui schimb de terenuri. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 25. Proiect de hotărâre nr. 107 privind exprimarea acordului de principiu pentru efectuarea unui schimb de terenuri. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului).

         II. Probleme ale Comisiilor de specialitate.

         III. Diverse.

Acțiune de spălare a pubelelor destinate colectării deșeurilor reziduale (pubela neagră), în Lugoj

PRIMARUL MUNICIPIULUI LUGOJ

D I S P O Z I Ţ I A

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Lugoj în şedinţă extraordinară, pentru data de 18 SEPTEMBRIE 2023

           

            Primarul Municipiului Lugoj;

În conformitate cu art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (3) lit. b), și art. 155 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. b) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) și art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art.1. – (1) Consiliul Local al Municipiului Lugoj se convoacă în şedinţă extraordinară, pentru data de 18.09.2023, ora 1400, în „sala de protocol” a Primăriei Municipiului Lugoj, Piața Victoriei nr. 4.

            (2) Consilierii locali care nu pot participa fizic la lucrările ședinței, au posibilitatea să participe prin mijloace electronice, prin platforma online de videoconferință.

            Art.2. – (1) Proiectul ordinii de zi, cu indicarea comisiilor de specialitate cărora le-au fost transmise spre avizare proiectele de hotărâri, este prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

(2) Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt transmise consilierilor locali, în format electronic.

Art.3. – Membrii Consiliului Local al Municipiului Lugoj sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

            Art.4. – Prezenta dispoziţie se comunică:
– Instituţiei Prefectului, Judeţul Timiş;
– Direcţiei administraţie publică locală;
– Direcției buget – cheltuieli;
– Direcției venituri;
– Direcției urbanism – patrimoniu;
– Membrilor Consiliului Local al Municipiului Lugoj;
– Cetăţenilor municipiului Lugoj, prin afişare și publicare.

PRIMAR INTERIMAR                            AVIZAT PENTRU LEGALITATE
Bogdan-Ștefan Blidariu                  SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

Dan Ciucu

Nr. 961 din 14.09.2023

Anexa la dispozitia nr. 961 din 14.09.2023

Proiectul ordinii de zi al ședinței extraordinare a Consiliului local din data de 18.09.2023 conține:

 1. Proiect de hotărâre nr. 265 privind respingerea plângerii prealabile formulată de RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei juridice, de disciplină, muncă, învățământ, sănătate, familie, protecție socială, protecția copiilor, apărarea ordinii și liniștii publice, respectarea drepturilor omului și libertăților cetățenești, culte);
 2. Proiect de hotărâre nr. 263 privind solicitarea de trecere a unui bun imobil din domeniul public al statului, aflat în folosința Ministerului Transportului și Infrastructurii și în administrarea Spitalului Clinic C.F. Timișoara, în domeniul public al municipiului Lugoj și în administrarea Consiliului Local al municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 3. Proiect de hotărâre nr. 264 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Lugoj a imobilului-teren înscris în C.F. nr. 417042 Lugoj, nr. cadastral 417042, în suprafață de 2181 m.p. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj. (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului).

____________________________

Primăria Municipiului Lugoj anunță că RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. derulează a IV-a campanie din acest an de colectare a deșeurilor VOLUMINOASE. Din 02.10.2023 până în 20.10.2023, între orele 10.30-18.30, locuitorii din municipiul Lugoj se pot debarasa gratuit de obiecte uzate de mari dimensiuni. Data și locațiile de colectare, precum și tipul de deșeuri, care se încadrează în programul campaniei, le regăsiți mai jos.

CE se poate preda în cadrul acestei campanii

 • mobilier, comode, mese de cafea, de toaletă, decorative
 • mese de scris pentru copii, rafturi, etajere, etajere metalice
 • covoare, carpete, preșuri
 • canapele, paturi, dulapuri, birouri, scaune, banchete, saltele
 • oale
 • ceasuri
 • perdele, draperii
 • dulapuri de baie, suporturi prosoape
 • lustre, tablouri
 • obiecte sanitare, căzi, vase de toaletă, robinete, cabine de duș, suporturi, baterii sanitare, chiuvete, bideuri, capace vase de toaletă, lavoare, rezervoare de apă pentru vase de toaletă
 • obiecte mari de folosință îndelungată precum : calorifere fontă, calorifere aluminiu, uși, tocuri de uși şi tocuri de geamuri, etc

CE NU se poate preda în cadrul acestei campanii:

 • deșeuri: reziduale, reciclabile, de construcții, vegetale, periculoase
 • deșeuri de echipamente electrice, electronice și electrocasnice (televizoare, mașini de spălat, frigidere, radio-uri, echipamente de iluminat, computere, etc.)

___________________
Primăria Municipiului Lugoj anunță că RETIM ECOLOGIC  S.A. derulează a patra campanie de colectare a deșeurilor PERICULOASE din acest an. Din 9.10.2023 până în 17.10.2023, între orele 10.30-18.30, locuitorii din municipiul Lugoj se pot debarasa gratuit de deșeurile periculoase.

CE se poate preda în cadrul acestei campanii

 • ambalaje care conţin reziduuri de substanţe pericu­loase sau sunt contaminate cu substanţe periculoase;
 • ambalaje metalice care conțin o matriță poroasă solidă formată din materiale periculoase (ex. azbest), in­clusiv containerele goale pentru stocarea sub presiune, absorbanţi, materiale fil­trante (inclusiv filtre de ulei nespecificate în altă parte);
 • materiale de lustruire şi îm­brăcăminte de protecţie contaminate cu substanţe periculoase;
 • vopsele, cerneluri, adezivi şi răşini cu conţinut de substanţe periculoase
 • baterii şi acumulatori cu plumb, mercur, Ni-Cd, alcaline sau baterii şi acumulatori nesortate conţinând aces­te baterii
 • solvenţi, acizi, alcali
 • uleiuri şi grăsimi, altele decât cele comestibile
 • de­tergenţi cu conţinut de substanţe pericu­loase
 • butelii de gaz sub presiune (inclusiv haloni), cu conţinut de substanţe peric­uloase
 • deşeuri din lemn cu conţinut de substanţe periculoase
 • pesticide
 • deşeuri de vopsele şi lacuri cu conţinut de solvenţi organici sau alte substanţe periculoase.

          ATENŢIE!

 • Deșeurile periculoase nu trebuie amestecate cu alte categorii de deșeuri (reziduale, reciclabile, de construcții, etc.)!
 • Nu se colectează în cadrul acestor campanii deșeurile electrice și electrocasnice (televizoare, mașini de spălat, frigidere, computere, etc.)!

___________________

PRIMARUL MUNICIPIULUI LUGOJ

D I S P O Z I Ţ I A

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Lugoj în şedinţă extraordinară, pentru data de 15 SEPTEMBRIE 2023

            Primarul Municipiului Lugoj;

În conformitate cu art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (3) lit. b), și art. 155 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. b) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) și art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art.1. – (1) Consiliul Local al Municipiului Lugoj se convoacă în şedinţă extraordinară, pentru data de 15.09.2023, ora 1200, în „sala de protocol” a Primăriei Municipiului Lugoj, Piața Victoriei nr. 4.

            (2) Consilierii locali care nu pot participa fizic la lucrările ședinței, au posibilitatea să participe prin mijloace electronice, prin platforma online de videoconferință.

            Art.2. – (1) Proiectul ordinii de zi, cu indicarea comisiilor de specialitate cărora le-au fost transmise spre avizare proiectele de hotărâri, este prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

(2) Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt transmise consilierilor locali, în format electronic.

Art.3. – Membrii Consiliului Local al Municipiului Lugoj sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

            Art.4. – Prezenta dispoziţie se comunică:
– Instituţiei Prefectului, Judeţul Timiş;
– Direcţiei administraţie publică locală;
– Direcției buget – cheltuieli;
– Direcției tehnice;
– Biroului investiții;
– Compartimentului relații cu instituții de învățământ, culte, cultură, sănătate;
– Membrilor Consiliului Local al Municipiului Lugoj;
– Cetăţenilor municipiului Lugoj, prin afişare și publicare.

 

PRIMAR INTERIMAR                              AVIZAT PENTRU LEGALITATE

Bogdan-Ștefan Blidariu                               Secretarul General Al Municipiului

Dan Ciucu

Nr. 943 din 11.09.2023

Anexa la dispozitia nr. 943 din 11.09.2023

Proiectul ordinii de zi al ședinței extraordinare a Consiliului local din data de 15.09.2023 conține:

 1. Proiect de hotărâre nr. 261 privind rectificarea bugetului local pe anul 2023. Inițiator: Primarul interimar al municipiului Lugoj. (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);
 2. Proiect de hotărâre nr. 259 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 88 din 31.03.2023 privind aprobarea agendei manifestărilor culturale din anul 2023 a Casei de Cultură a Municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al municipiului Lugoj. (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social –  culturale, tineret și sport).

______________________

Titlul hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Lugoj adoptate în ședința ordinară din data de 30.08.2023, pentru a fi aduse la cunoștința publică:

 1. Hotărârea Consiliului Local nr. 223 privind schimbarea denumirii instituției publice Casa de Cultură a Municipiului Lugoj, aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, în Casa de Cultură „Traian Grozăvescu” Lugoj;
 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 224 privind aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în MUNICIPIUL LUGOJ, prin atribuire directă, operatorului regional AQUATIM S.A. Timişoara;
 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 225 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 186 din 13.07.2023 privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și UAT-Municipiul Lugoj, în cadrul proiectului „HUB de servicii MMSS-SII MMSS” (Cod MySmis 130963);
 4. Hotărârea Consiliului Local nr. 233 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) actualizată, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „REABILITARE POD DE FIER PESTE RÂUL TIMIȘ ÎN MUNICIPIUL LUGOJ, JUDEȚUL TIMIȘ”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.

 ANUNȚ

privind elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea tarifelor de colectare separată și transport separat al deșeurilor reciclabile din deșeurile municipale și colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reziduale din deșeurile municipale practicate de către  RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale desfășurată în Zona 0 a județului Timiș, în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 1746/22.09.2017

            Astăzi, 28.08.2023, Primăria Municipiului Lugoj anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de colectare separată și transport separat al deșeurilor reciclabile din deșeurile municipale și colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reziduale din deșeurile municipale practicate de către  RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale desfășurată în Zona 0 a județului Timiș, în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 1746/22.09.2017.        

Având în vedere solicitarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Județul Timiș nr. 5397 din 27.06.2023, înregistrată în evidențele instituției noastre sub nr. 16/72797/(RU)72920 din 28.06.2023, și Decizia Consiliului Director al ADID Timiș nr. 6/22.06.2023, înregistrată în evidențele instituției noastre sub nr. 16/72797/(RU)72920/A6 din 28.06.2023, prin care au fost propuse spre aprobare tarifele de colectare separată și transport separat al deșeurilor reciclabile din deșeurile municipale și colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reziduale din deșeurile municipale pe categorii de utilizatori, ajustate prin introducerea în tarifele pentru colectarea și transportul deșeurilor municipale a următoarelor: recalcularea tarifului activității de colectare separată și transport separat al deșeurilor reciclabile și reziduale din deșeurile municipale în conformitate cu prevederile Art. V. alin. 1 din O.U.G. nr. 133/2022, cu respectarea normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile de salubrizare, precum și de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deșeurilor și a taxelor de salubrizare emise de A.N.R.S.C., aprobate prin Ordinul nr. 640/2022 actualizat, ajustarea cheltuielilor de exploatare prin aplicarea coeficientului de indexare cu evoluția indicelui prețului de consum total (IPC total) comunicat de INSSE până la luna martie 2023 (inclusiv) după cum urmează: 1. ajustarea cheltuielilor cu carburanți, aditivi și lubrifianți cu IPC total pentru perioada de la luna iunie 2022 (ultima modificare) la luna martie 2023, în procent de 9,11%; 2. ajustarea cheltuielilor de natură salarială cu IPC total pentru perioada de la luna ianuarie 2022 (ultima modificare) la luna martie 2023, în procent de 19,10%; 3. ajustarea cheltuielilor cu redevența cu IPC total pentru perioada de la luna februarie 2022 (ultima ajustare) la luna martie 2023, în procent de 17,36%; 4. ajustarea celorlalte cheltuieli din structura tarifului cu IPC total pentru perioada de la luna mai 2022 (ultima ajustare solicitată) la luna martie 2023, în procent de 19,94%; Actualizarea taxei A.N.R.S.C. ca urmare a ajustării factorilor de influență; Menținerea echilibrului economico-financiar și calculul profitului anual, conform solicitării operatorului Retim Ecologic Service S.A. din Adresa nr. 3619/05.05.2023.

S-a propus spre respingere Mecanismul de calcul al profitului pentru oricare dintre ajustările sau, după caz, modificările ulterioare ale tarifelor activităților desfășurate de alți operatori, respectiv modificări legislative cu privire la contribuția pentru economia circulară (CEC), prin aplicarea formulei prevăzută în Anexa 3 de la Adresa Retim nr. 3619/05.05.2023  întrucât acesta exclude prevederile Ord. 640/2022 potrivit cărora ajustarea nivelului tarifului/tarifelor se fundamentează de către operatori, pe structura elementelor de cheltuieli prevăzută în fișa de fundamentare dedicată activității/prestației de salubrizare, respectiv Anexa 2a) Fișa de fundamentare pentru ajustarea tarifului de colectare separată și transport separat al deșeurilor reciclabile de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale și Anexa 2b) Fișa de fundamentare pentru ajustarea tarifului de colectare separată și transport separat al deșeurilor reziduale din deșeurile municipale.

Ținând cont de următoarele prevederi legislative:

Normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile de salubrizare, precum și de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deșeurilor și a taxelor de salubrizare, aprobate prin Ordinul nr. 640/2022, cu modificările și completările ulterioare;

– O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare;

– O.U.G. nr.  92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;

– art. 6 alin. (1) lit. k1) și lit. l), art. 9 alin. (1), art. 26 alin. (5), alin. (7) și alin. (8) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– art. 9 alin. (1) lit. h) și alin. (2) lit. d) din Legea privind serviciile comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport al deșeurilor din Zona 0 – nr. 1746/22.09.2017 semnat cu operatorul RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. pentru Zona 0 a județului Timiș.

Se impune necesitatea adoptării unei hotărâri de consiliu privind  majorarea, în urma ajustării, a tarifelor pentru colectare separată și transport separat al deșeurilor reciclabile din deșeurile municipale și colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reziduale din deșeurile municipale pe categorii de utilizatori, precum și a tarifelor pentru colectare separată și transport separat al deșeurilor reciclabile din deșeurile municipale – similare/ICI și colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reziduale din deșeurile municipale – similare/ICI pentru utilizatorii serviciului (persoane fizice, persoane juridice private și persoane juridice publice-instituții, autorități publice) din Zona 0-Ghizela, județul Timiș, prin luarea în considerare numai a cheltuielilor aferente activității respective, fără includerea cheltuielilor cu contribuția pentru economia circulară și a cheltuielilor cu alte activități desfășurate de operatori pe fluxul deșeurilor municipale, Zona 0 Ghizela fiind aflată în delegare prin concesiune la RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. pentru serviciul de colectare și transport deșeuri municipale, conform Contractului de delegare prin concesiune nr. 1746/22.09.2017, astfel cum sunt menționate în Tabelele 1 – 4 din proiectul de hotărâre.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include: referatul inițiatorului,  textul complet al proiectului, Anexele aferente, adresa RETIM nr.3619 din 05.05.2023, documentație înregistrată sub nr. ucrare 16/72797 din 28.06.2023.   .

Documentaţia poate fi consultată pe pagina de internet a instituţiei, secțiunea „Transparență decizională”, la linkul www.primarialugoj.ro și la sediul instituţiei din Lugoj, Piața Victoriei, nr. 4. Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data 08.09.2023 de  ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: contact@primarialugoj.ro; prin poştă, la adresa: Primăria Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr. 4, Lugoj, jud. Timiș sau la sediul instituţiei, la Biroul de relaţii cu publicul, între orele 8-16.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri pentru proiectul de hotărâre privind privind aprobarea tarifelor de colectare separată și transport separat al deșeurilor reciclabile din deșeurile municipale și colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reziduale din deșeurile municipale practicate de către  RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale desfășurată în Zona 0 a județului Timiș, în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 1746/22.09.2017.’’.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.primarialugoj.ro, secțiunea „Transparență decizională”. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată tot în scris.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 29.09.2023.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0256/352240, e-mail: contact@primarialugoj.ro, persoană de contact: Vago Adela-Vasilica.

______________________

PRIMARUL MUNICIPIULUI LUGOJ

D I S P O Z I Ţ I A

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Lugoj în şedinţă ordinară, pentru data de 30 AUGUST 2023

Primarul Municipiului Lugoj;

În conformitate cu art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (3) lit. a), art. 155 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. b) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) și art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art.1. – (1) Consiliul Local al Municipiului Lugoj se convoacă în şedinţă ordinară, pentru data de 30.08.2023, ora 1400, în „sala de protocol” a Primăriei Municipiului Lugoj, Piața Victoriei nr. 4.

            (2) Consilierii locali care nu pot participa fizic la lucrările ședinței, au posibilitatea să participe prin mijloace electronice, prin platforma online de videoconferință.

            Art.2. – (1) Proiectul ordinii de zi, cu indicarea comisiilor de specialitate cărora le-au fost transmise spre avizare proiectele de hotărâri, este prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

(2) Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt transmise consilierilor locali, în format electronic.

Art.3. – Membrii Consiliului Local al Municipiului Lugoj sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

            Art.4. – Prezenta dispoziţie se comunică:
– Instituţiei Prefectului, Judeţul Timiş;
– Direcţiei administraţie publică locală;
– Direcției buget – cheltuieli;
– Direcției urbanism – patrimoniu;
– Direcției tehnice;
– Biroului investiții;
– Biroului management proiecte, programe;
– Biroului finanțări și implementare proiecte;
– Biroului agricol, cadastru;
– Direcției de asistență socială comunitară Lugoj;
– Casei de Cultură a Municipiului Lugoj;
– Clubului Sportiv Școlar Lugoj;
– Clubului Sportiv Municipal Lugoj;
– Membrilor Consiliului Local al Municipiului Lugoj;
– Cetăţenilor municipiului Lugoj, prin afişare și publicare.

PRIMAR INTERIMAR                            AVIZAT PENTRU LEGALITATE
Bogdan-Ștefan Blidariu                  SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

Dan Ciucu

Nr. 870 din 24.08.2023

Anexa la dispozitia nr. 870 din 24.08.2023

Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului local din data de 30.08.2023 conține:

 1. Proiect de hotărâre nr. 233 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul II al anului 2023. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);
 2. Proiect de hotărâre nr.198 privind schimbarea denumirii instituției publice Casa de Cultură a Municipiului Lugoj, aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, în Casa de Cultură ,,Traian Grozăvescu” Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);
 3. Proiect de hotărâre nr. 240 privind revocarea dreptului de administrare al Clubului Sportiv Școlar Lugoj asupra imobilului Sala de Sport ,,Ioan Kunst Ghermănescu” și transmiterea acestuia în administrarea Clubului Sportiv Municipal Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 4. Proiect de hotărâre nr. 238 privind aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în MUNICIPIUL LUGOJ, prin atribuire directă, operatorului regional AQUATIM S.A. Timişoara. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 5. Proiect de hotărâre nr. 237 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 186 din 13.07.2023 privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și UAT-Municipiul Lugoj, în cadrul proiectului „HUB de servicii MMSS-SII MMSS” (Cod MySmis 130963). Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 6. Proiect de hotărâre nr. 228 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Împrejmuire autobază”. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);
 7. Proiect de hotărâre nr. 241 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I., și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Energetică Liceul Teoretic Iulia Hașdeu corp C3, Lugoj (măsuri privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădiri publice-învățământ)”. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);
 8. Proiect de hotărâre nr. 243 privind aprobarea actualizării devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Transformare a imobilului situat pe strada Bocșei, nr. 11 din Lugoj în grădiniță”. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);
 9. Proiect de hotărâre nr. 254 pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 98 din 30.03.2022 privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare teren de minifotbal și loc de joacă în cartierul Herendești-Bocșei”. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);
 10. Proiect de hotărâre nr. 245 pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 203 din 10.05.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 210 din 28.10.2021 privind aprobarea documentației tehnice și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și dotări Cămin Cultural din Satul Măguri”. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);
 11. Proiect de hotărâre nr. 251 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 59 din 24.03.2022 privind aprobarea proiectului „Realizare rețea de canalizare și racorduri individuale în cartierul Herendești – Bocșei, Municipiul Lugoj” în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub responabilitatea comunității (DLRC), apelul de proiecte nr. POR/2018/9/9.1/1/REGIUNI și a cheltuielilor legate de proiect. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);
 12. Proiect de hotărâre nr. 253 privind aprobarea actualizării devizului general al obiectivului de investiții „Reabilitare Energetică Clădirea Administrativă a Primăriei Municipiului Lugoj”. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);
 13. Proiect de hotărâre nr. 255 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) actualizată, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „REABILITARE POD DE FIER PESTE RÂUL TIMIȘ ÎN MUNICIPIUL LUGOJ, JUDEȚUL TIMIȘ”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);
 14. Proiect de hotărâre nr. 242 privind exprimarea acordului pentru prima înscriere în Cartea Funciară a imobilului – teren identificat prin nr. cadastral NGL 774/1, în suprafață de 196200 m.p., ce aparține domeniului privat al municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 15. Proiect de hotărâre nr. 230 privind exprimarea acordului pentru prima înscriere în Cartea Funciară a imobilului – teren identificat prin nr. cadastral PS 909/3/2, în suprafață de 12148 m.p., ce aparține domeniului privat al municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 16. Proiect de hotărâre nr. 232 privind exprimarea acordului pentru prima înscriere în Cartea Funciară a unor imobile – terenuri, situate în extravilan, ce aparțin domeniului public al municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 17. Proiect de hotărâre nr. 229 privind rectificarea unor suprafeţe de teren situate în extravilan, ce aparțin domeniului privat al municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 18. Proiect de hotărâre nr. 231 privind exprimarea acordului pentru prima înscriere în Cartea Funciară a unor imobile – terenuri, ce aparțin domeniului public al municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 19. Proiect de hotărâre nr. 221 privind exprimarea acordului pentru prima înscriere în Cartea Funciară a unor imobile având destinația de drum, precum și atestarea acestora în domeniul public al municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 20. Proiect de hotărâre nr. 247 privind preluarea în proprietatea privată a municipiului Lugoj a imobilului – teren, înscris în C.F. nr. 410181 Lugoj, nr. cadastral 410181, în suprafață de 290 m.p., situat în intravilanul Municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 21. Proiect de hotărâre nr. 248 privind preluarea în proprietatea privată a municipiului Lugoj a imobilului – teren, înscris în C.F. nr. 413631 Lugoj, nr. cadastral 413631, în suprafață de 2127 m.p., situat în intravilanul Municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 22. Proiect de hotărâre nr. 249 privind preluarea în proprietatea privată a municipiului Lugoj a imobilelor-terenuri, înscrise în C.F. nr. 414163 Lugoj, nr. cadastral 414163, în suprafață de 581 m.p. și C.F. nr. 414164 Lugoj, nr. cadastral 414164, în suprafață de 636 m.p. situate în intravilanul Municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 1. Proiect de hotărâre nr. 226 privind însușirea rapoartelor de evaluare pentru unele terenuri situate în municipiul Lugoj, în vederea vânzării acestora. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 2. Proiect de hotărâre nr. 222 privind aprobarea unui schimb de terenuri. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 3. Proiect de hotărâre nr. 223 privind aprobarea unui schimb de terenuri. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 4. Proiect de hotărâre nr. 252 privind exprimarea acordului pentru prima înscriere în Sistemul integrat de cadastru și Carte Funciară a imobilului-teren în suprafață de 9938 m.p., ce aparține domeniului privat al municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 5. Proiect de hotărâre nr. 107 privind exprimarea acordului de principiu pentru efectuarea unui schimb de terenuri. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului).

II. Probleme ale Comisiilor de specialitate.

III. Diverse.

 

_____________________________

_____________________

Titlul hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Lugoj adoptate în ședința extraordinară din data de 16.08.2023

 1. Hotărârea Consiliului Local nr. 219 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă a Clubului Sportiv Municipal Lugoj;
 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 220 pentru modificarea și completarea art. 14 lit. e) din Regulamentul privind condițiile de funcționare și amplasare a teraselor sezoniere în Municipiul Lugoj.

Titlul hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lugoj adoptată în ședința extraordinară din data de 18.08.2023

 1. Hotărârea Consiliului Local nr. 221 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 88 din 31.03.2023 privind aprobarea agendei manifestărilor culturale din anul 2023 a Casei de Cultură a Municipiului Lugoj.

ANUNȚ

privind elaborarea proiectului de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj

Primăria Municipiului Lugoj anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj.

           Municipiul Lugoj este unitate administrativ – teritorială cu personalitate juridică de drept public, care are capacitate juridică deplină şi posedă  patrimoniu propriu.

Municipiul Lugoj este subiect juridic de drept fiscal, titular al codului de înregistrare fiscală şi al conturilor deschise la unităţile teritoriale trezorerie, precum şi la unităţile bancare. De asemenea, este titular al drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care aparţin domeniu public şi privat în care acesta este parte, precum şi din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii.

Primarul reprezintă Municipiul Lugoj în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române ori străine, precum şi  în   justiţie.

Constituie patrimoniu al municipiului Lugoj bunurile mobile şi imobile care aparţin domeniului public şi privat al municipiului Lugoj, precum și drepturile şi obligaţiile cu caracter patrimonial.

Administraţia publică în municipiul Lugoj se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor: descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea probleme locale de interes deosebit.

Autonomia locală este numai administrativă şi financiară şi se exercită pe baza şi în limitele prevăzute de lege.

Ținând cont de faptul că Regulamentul de organizare și funcționare este un instrument de conducere care descrie structura unei organizații, prezentând pe diferitele ei componente, atribuții, competențe, niveluri de autoritate, responsabilități, mecanisme de relații, se impune necesitatea adoptării unei hotărâri de consiliu privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include: referatul inițiatorului,  textul complet al proiectului de hotărâre și Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj.

Documentaţia poate fi consultată pe pagina de internet a instituţiei, secțiunea „Transparență decizională”, la linkul www.primarialugoj.ro și la sediul instituţiei din Lugoj, Piața Victoriei, nr. 4. Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de  01.09.2023 ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: contact@primarialugoj.ro; prin poştă, la adresa: Primăria Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr. 4, Lugoj, jud. Timiș sau la sediul instituţiei, la Biroul de relaţii cu publicul, între orele 8-16.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj’’.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.primarialugoj.ro, secțiunea „Transparență decizională”. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată tot în scris.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 22.09.2023.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0256/352240, e-mail: contact@primarialugoj.ro, persoană de contact: Vago Adela-Vasilica.

____________________________

Spălarea recipientelor de colectare a deșeurilor reziduale (pubela neagră), în Lugoj

Primăria Municipiului Lugoj anunță că în perioada 21.08.2023-26.08.2023 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. efectuează spălarea recipientelor de colectare a deșeurilor reziduale (pubela neagră ) pe raza MUNICIPIULUI  LUGOJ după cum urmează:

♦ Pe străzile sau cartierele colorate cu verde, pubelele se vor spăla la prima ridicare (luni), iar pe cele necolorate la cea de-a doua ridicare (joi).

♦ Pe străzile sau cartierele colorate cu verde, pubelele se vor spăla la prima ridicare (marți), iar pe cele necolorate la cea de-a doua ridicare (vineri).

♦ Pe străzile sau cartierele colorate cu verde, pubelele se vor spăla la prima ridicare (miercuri), iar pe cele necolorate la cea de-a doua ridicare (sâmbătă).

Anunț întreruperi programate Enel 22-24 august

Primăria Municipiului Lugoj informează cetățenii că E-Distribuție Banat efectuează în oraș lucrări de mentenanță la rețeaua de distribuție a energiei electrice.

Pe durata lucrărilor va fi întreruptă temporar alimentarea cu energie electrică în următoarele zone și la consumatori după cum urmează:

 • Marți, 22 august 2023, între orele 9.30-17.30 pe străzile: Fagilor și Traian Vuia;
 • Joi, 24 august 2023, între orele 9.30-17.30 pe străzile: Fagilor și Traian Vuia.

_______________________

PRIMARUL MUNICIPIULUI LUGOJ

D I S P O Z I Ţ I A

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Lugoj în şedinţă extraordinară, pentru data de 18 AUGUST 2023

Primarul Municipiului Lugoj;

În conformitate cu art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (4), art. 155 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. b) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit art. 134 alin. (4) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: „În caz de forţă majoră şi/sau de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei, ai oraşului sau ai municipiului/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori în alte situaţii stabilite de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local, convocarea acestuia pentru şedinţa extraordinară, prin excepţie de la prevederile alin. (3) lit. b), se face de îndată”.

Văzând prevederile art. 20 alin. (4) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Lugoj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 285 din 29.07.2022, „în caz de forță majoră și/sau de maximă urgență pentru rezolvarea intereselor locuitorilor municipiului ori în alte situații precum necesitatea adoptării în regim de urgență a unor hotărâri de care depind activități în derulare a autorității publice locale, convocarea acestuia pentru ședință extraordinară, prin excepție de la prevederile alin. (3) lit. b), se face de îndată”.

Urgența care justifică convocarea de îndată a ședinței Consiliului Local al Municipiului Lugoj este generată de perioada desfășurării proiectului cultural-artistic, aceasta fiind stabilită pentru 22.08.2023-25.08.2023.

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) și art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art.1. – (1) Consiliul Local al Municipiului Lugoj se convoacă în şedinţă extraordinară „de îndată”, pentru data de 18.08.2023, ora 1200, în „sala de protocol” a Primăriei Municipiului Lugoj, Piața Victoriei nr. 4.

            (2) Consilierii locali care nu pot participa fizic la lucrările ședinței, au posibilitatea să participe prin mijloace electronice, prin platforma online de videoconferință.

            Art.2. – (1) Proiectul ordinii de zi, cu indicarea comisiei de specialitate căreia i-a fost transmis spre avizare proiectul de hotărâre, este prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

(2) Materialul înscris pe proiectul ordinii de zi este transmis consilierilor locali, în format electronic.

Art.3. – Membrii Consiliului Local al Municipiului Lugoj sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre.

            Art.4. – Prezenta dispoziţie se comunică:
– Instituţiei Prefectului, Judeţul Timiş;
– Direcţiei administraţie publică locală;
– Direcției buget – cheltuieli;
– Compartimentului relații cu instituții de învățământ, cultură, culte, sănătate;
– Casei de Cultură a Municipiului Lugoj;
– Membrilor Consiliului Local al Municipiului Lugoj;
– Cetăţenilor municipiului Lugoj, prin afişare și publicare.

 

PRIMAR INTERIMAR                            AVIZAT PENTRU LEGALITATE

Bogdan-Ștefan Blidariu                  SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

Dan Ciucu

Nr. 857 din 17.08.2023

Anexa la dispozitia nr. 857 din 17.08.2023

Proiectul ordinii de zi al ședinței extraordinare a Consiliului local din data de 18.08.2023 conține:

1. Proiect de hotărâre nr. 239 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr.  88 din 31.03.2023 privind aprobarea agendei manifestărilor culturale din anul 2023 a Casei de Cultură a Municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj. (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social –  culturale, tineret și sport).

_____________________________

Titlul hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Lugoj
adoptate în ședința ordinară din data de 28.07.2023

 1. Hotărârea Consiliului Local nr. 199 privind alegerea preşedintelui de şedinţă;
 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 200 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile în vederea realizării unor obiective de investiții de interes local;
 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 201 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Clubului Sportiv Municipal Lugoj;
 4. Hotărârea Consiliului Local nr. 202 privind constituirea unui drept de superficie, cu titlu gratuit, în favoarea Județului Timiș, pe durata implementării proiectului de interes public județean „Orășelul Siguranței-MINI-LUG”;
 5. Hotărârea Consiliului Local nr. 214 privind rectificarea bugetului local pe anul 2023.

Anunț

Primăria Municipiului Lugoj vă înștiințează despre Înscrierea în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al Municipiului LUGOJ

Pentru evitarea aplicării sancțiunilor  solicităm celor în cauză să completeze și să transmită la primărie Formularul de înscriere până la data de 15 august 2023 !!!

Conform Hotărârii nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, persoanele fizice și juridice, proprietari ai spațiilor conectate la un sistem individual adecvat de epurare au obligația de a se înscrie în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al Municipiului Lugoj în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate.

ATENȚIE! Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului.

În conformitate cu art. 23 din Hotărârea nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a dispozițiilor art. 11 alin. (1) și (2) și art. 15 alin. (2), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.

Pentru înscrierea în registru vă rugăm completați datele dvs. în  formularul care poate fi descărcat de pe următorul link:

  https://www.primarialugoj.ro/stiri/fisiere/Formular_de_inscriere_fose.doc

Formularul completat se trimite pe adresa de email contact@primarialugoj.ro sau se depune fizic la sediul Primăriei, camera 7.

COMUNICAT DE PRESĂ

Municipiul Lugoj face cunoscut faptul că va desfășura și în acest an programul „Primul meu Ghiozdan”.

Programul, care se desfăşoară în colaborare cu unităţile de învăţământ de stat din Municipiul Lugoj, îşi propune sprijinirea elevilor în parcurgerea procesului instructiv – educativ prin acordarea fiecărui elev înscris în clasa pregătitoare la unitățile de învățământ de stat, a unui ghiozdan echipat cu un set de rechizite școlare.

Obiectivele programului sunt:

 • Sprijinirea elevilor din clasele pregătitoare de la unitățile de învățământ de stat în vederea accesului egal și sporit la educație;
 • Crearea unui instrument eficient împotriva fenomenului de abandon școlar și de stimulare a elevilor.

Procedura privind derularea programului ,,Primul meu ghiozdan” a fost aprobată prin HCL nr. 294 în data de 29.07.2022.

RECTIFICARE-ANUNȚ

referitor la  elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea măsurilor de reorganizare a Casei de Cultură a Municipiului Lugoj din așezământ cultural, prin schimbarea statutului, în instituția publică de spectacole și concerte Casa de Cultură ,, Traian Grozăvescu‘‘  Lugoj

Termenul prevăzut în cuprinsul anunțului pentru cei interesaţi în ceea ce privește posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică, se modifică de la data de 01.09.2023 la data 15.08.2023.

_________________________________

PRIMARUL MUNICIPIULUI LUGOJ

D I S P O Z I Ţ I A

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Lugoj în şedinţă ordinară, pentru data de 28 IULIE 2023

Primarul Municipiului Lugoj;

În conformitate cu art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (3) lit. a), art. 155 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. b) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) și art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art.1. – (1) Consiliul Local al Municipiului Lugoj se convoacă în şedinţă ordinară, pentru data de 28.07.2023, ora 1400, în „sala de protocol” a Primăriei Municipiului Lugoj, Piața Victoriei nr. 4.

            (2) Consilierii locali care nu pot participa fizic la lucrările ședinței, au posibilitatea să participe prin mijloace electronice, prin platforma online de videoconferință.

Art.2. – (1) Proiectul ordinii de zi, cu indicarea comisiilor de specialitate cărora le-au fost transmise spre avizare proiectele de hotărâri, este prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

(2) Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt transmise consilierilor locali, în format electronic.

Art.3. – Membrii Consiliului Local al Municipiului Lugoj sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art.4. – Prezenta dispoziţie se comunică:
– Instituţiei Prefectului, Judeţul Timiş;
– Direcţiei administraţie publică locală;
– Direcției buget – cheltuieli;
– Direcției urbanism – patrimoniu;
– Direcției tehnice;
– Biroului investiții;
– Serviciului de administrare și întreținere a domeniului public;
– Compartimentului autorizare servicii transport local;
– Societății „ADMINISTRARE PATRIMONIU LUGOJ” S.R.L.;
– Societății „TRANSPORT LOCAL LUGOJ” S.R.L.,
– Domnului Matieș Cosmin – Cristian;
– Membrilor Consiliului Local al Municipiului Lugoj;
– Cetăţenilor municipiului Lugoj, prin afişare și publicare.

PRIMAR INTERIMAR                            AVIZAT PENTRU LEGALITATE

Bogdan-Ștefan Blidariu                  SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

Dan Ciucu

Nr. 762 din 21.07.2023

Anexa la dispozitia nr. 762 din 21.07.2023

Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului local din data de 28.07.2023 conține:

 1. Proiect de hotărâre nr. 195 privind alegerea preşedintelui de şedinţă. Iniţiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei juridice, de disciplină, muncă, învățământ, sănătate, familie, protecție socială, protecția copiilor, apărarea ordinii și liniștii publice, respectarea drepturilor omului și libertăților cetățenești, culte);
 2. Proiect de hotărâre nr. 172 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile în vederea realizării unor obiective de investiții de interes local. Iniţiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);
 3. Proiect de hotărâre nr. 176 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Clubului Sportiv Municipal Lugoj. Iniţiator: Viceprimarul interimar al  Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);
 4. Proiect de hotărâre nr. 212 privind constituirea unui drept de superficie, cu titlu gratuit, în favoarea Județului Timiș, pe durata implementării proiectului de interes public județean ,,Orășelul Siguranței-MINI-LUG”. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 5. Proiect de hotărâre nr. 215 privind numirea administratorului societății „TRANSPORT LOCAL LUGOJ” S.R.L. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 6. Proiect de hotărâre nr. 216 privind modificarea art.2 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lugoj nr. 177 din 22.06.2023. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 7. Proiect de hotărâre nr. 205 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire bazin de înot didactic”. Iniţiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);
 8. Proiect de hotărâre nr. 207 privind aprobarea documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „D.A.L.I., pentru obiectivele: ÎMBUNĂTĂȚIREA SIGURANȚEI CIRCULAȚIEI ÎN INTERSECȚIA DJ 680 – TAPIEI CU CENTURA LUGOJ – DN 6 și ÎMBUNĂTĂȚIREA SIGURANȚEI CIRCULAȚIEI ÎN ÎNTERSECȚIA DJ 609 – HEZERIȘ CU CENTURA LUGOJ – DN 6”. Iniţiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);
 9. Proiect de hotărâre nr. 203 privind exprimarea acordului pentru înregistrarea în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului – teren înscris în C.F. 410955 Lugoj, aparținând domeniului public al municipiului Lugoj, schimbarea destinației corpului de clădire C1, precum și alipirea terenurilor înscrise în C.F. 410955 Lugoj și C.F. 416140 Lugoj. Iniţiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 10. Proiect de hotărâre nr. 199 privind încetarea contractului de concesiune a terenurilor pentru construcții nr.94074 din 17.10.2019 al cărui obiect îl constituie transmiterea de către concedent și preluarea în concesiune a unui teren în suprafață de 456 m.p., situat în municipiul Lugoj, Zona P.U.Z. M.A.N., înscris în CF nr. 406437, nr. cadastral 406437, în vederea construirii unei case familiale. Iniţiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 11. Proiect de hotărâre nr. 193 privind aprobarea inițierii procedurii pentru vânzare a unui teren situat în municipiul Lugoj. Iniţiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 12. Proiect de hotărâre nr. 202 privind repoziționarea și rectificarea unei suprafețe de teren intravilan (strada Traian Vuia), situat în municipiul Lugoj, județul Timiș, înscrisă în C.F. nr. 417412 Lugoj (Nr. C.F. vechi: 417033), nr. cadastral 417412, ce aparține domeniului public al municipiului Lugoj. Iniţiator: Primarul interimar al  Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 13. Proiect de hotărâre nr. 204 privind rectificarea unei suprafețe de teren înscris în C.F. nr. 411226 Lugoj (C.F. vechi nr. 9611 LR) , nr.top. 9027/197, situat în localitatea Lugoj, strada Daniel Brocea, nr.11, ce aparține domeniului privat al municipiului Lugoj. Iniţiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 14. Proiect de hotărâre nr. 206 privind exprimarea acordului pentru dezlipirea unui imobil – teren, aparținând domeniului privat al Municipiului Lugoj, situat în intravilanul Municipiului Lugoj, județul Timiș, înscris în C.F. nr. 416728 Lugoj, nr. cadastral 416728. Iniţiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 15. Proiect de hotărâre nr. 210 privind exprimarea acordului pentru dezlipirea unui imobil – teren, aparținând domeniului privat al Municipiului Lugoj, situat în intravilanul Municipiului Lugoj, județul Timiș, înscris în C.F. nr. 416727 Lugoj, nr. cadastral 416727. Iniţiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);

II. Probleme ale Comisiilor de specialitate.

III. Diverse.

_________________________________

PRIMARUL MUNICIPIULUI LUGOJ

D I S P O Z I Ţ I A

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Lugoj în şedinţă extraordinară, pentru data de 21 IULIE 2023

           

Primarul Municipiului Lugoj;

În conformitate cu art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (4), art. 155 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. b) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit art. 134 alin. (4) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: „În caz de forţă majoră şi/sau de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei, ai oraşului sau ai municipiului/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori în alte situaţii stabilite de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local, convocarea acestuia pentru şedinţa extraordinară, prin excepţie de la prevederile alin. (3) lit. b), se face de îndată”. Urgența care justifică convocarea de îndată a ședinței Consiliului Local al Municipiului Lugoj este generată de solicitarea de clarificări cu termen la 25.07.2023, inclusiv;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) și art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art.1. – (1) Consiliul Local al Municipiului Lugoj se convoacă în şedinţă extraordinară „de îndată”, pentru data de 21.07.2023, ora 1200, în „sala de protocol” a Primăriei Municipiului Lugoj, Piața Victoriei nr. 4.

            (2) Consilierii locali care nu pot participa fizic la lucrările ședinței, au posibilitatea să participe prin mijloace electronice, prin platforma online de videoconferință.

Art.2. – (1) Proiectul ordinii de zi, cu indicarea comisiilor de specialitate cărora le-au fost transmise spre avizare proiectele de hotărâri, este prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

(2) Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt transmise consilierilor locali, în format electronic.

Art.3. – Membrii Consiliului Local al Municipiului Lugoj sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre.

Art.4. – Prezenta dispoziţie se comunică:
– Instituţiei Prefectului, Judeţul Timiş;
– Direcţiei administraţie publică locală;
– Direcției buget – cheltuieli;
– Biroului finanțări și implementare proiecte;
– Biroului management proiecte, programe;
– Membrilor Consiliului Local al Municipiului Lugoj;
– Cetăţenilor municipiului Lugoj, prin afişare și publicare.

 

PRIMAR INTERIMAR                            AVIZAT PENTRU LEGALITATE

Bogdan-Ștefan Blidariu                  SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

Dan Ciucu

Nr. 761 din 20.07.2023

Anexa la dispozitia nr. 761 din 20.07.2023

Proiectul ordinii de zi al ședinței extraordinare a Consiliului local din data de 21.07.2023 conține:

 1. Proiect de hotărâre nr. 211 privind aprobarea actualizării devizului general și a indicatorilor tehnico-economici (faza D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Energetică Grădinița cu Program Prelungit Nr. 5, str. Ceahlăului, nr. 21, Lugoj (măsuri privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădiri publice-învățământ)”. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj. (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social –  culturale, tineret și sport);
 2. Proiect de hotărâre nr. 208 privind aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul de investiții „Măsuri privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în unitatea de învățământ Grădiniță + Creșă PP7, str. Buziașului nr. 36, Lugoj, județul Timiș”. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj. (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);
 3. Proiect de hotărâre nr. 209 privind aprobarea proiectului „Construire si înființare Centru de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice – Lugoj” și a cheltuielilor legate de proiect. Inițiator: Viceprimarul interimar al Municipiului Lugoj. (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport).
 4. Proiect de hotărâre nr. 213 pentru modificarea art. 2 al H.C.L. nr. 392 din 07.10.2022 privind aprobarea participării Municipiului Lugoj în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 și a depunerii proiectului „Reabilitare Energetică Clădirea Administrativă a Primăriei Municipiului Lugoj”. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj. (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);
 5. Proiect de hotărâre nr. 214 pentru modificarea art. 2 al H.C.L. nr. 390 din 07.10.2022 privind aprobarea participării Municipiului Lugoj în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5-Valul Renovării, axa 2 – Schema de granturi  pentru eficiență energetică  și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B2: Renovare energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Apelul de proiecte de renovare energetică aprofundată a clădirilor publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1 și a depunerii proiectului  „Reabilitare Energetică Liceul Teoretic „Iulia Hașdeu”, corp C2, Lugoj”. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj. (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social –  culturale, tineret și sport).

_________________________________

ANUNȚ

referitor la  elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea măsurilor de reorganizare a Casei de Cultură a Municipiului Lugoj din așezământ cultural, prin schimbarea statutului, în instituția publică de spectacole și concerte Casa de Cultură „Traian Grozăvescu”  Lugoj

Astăzi, 19.07.2023, Primăria Municipiului Lugoj anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ:

Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor de reorganizare a Casei de Cultură a Municipiului Lugoj din așezământ cultural, prin schimbarea statutului, în instituția publică de spectacole și concerte Casa de Cultură „Traian Grozăvescu‘‘  Lugoj.

Casa de Cultură a Municipiului Lugoj funcționează în prezent ca așezământ cultural, instituție publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj potrivit  Regulamentului de Organizare și Funcționare aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Lugoj nr. 163 din 31.07.2007.

Din istoricul Casei de Cultură a Municipiului Lugoj rezultă că originile acesteia datează încă din  anul 1855, anul în care a fost înființată „Casina Româna”, prima formă organizată de răspândire a culturii în mediul local, prin care s-a urmărit emanciparea națională și socială a românilor la acea vreme. Ulterior, forma de organizare a luat diferite forme, de la societate culturală, asociație, societate, cercuri academice, la Casa Orășenescă de Cultură și Casa Raională de Cultură.

În forma actuală funcționează din anul 1968, când, prin Decizia Consiliului Popular Județean Timiș, nr. 26 din 18 martie, Casa de Cultură a Municipiului Lugoj este organizată ca așezământ cultural, având ca menire asigurarea accesului comunității la produsele cultural-artistice, funcționând sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Lugoj.

Unul din obiectivele instituţiei este oferirea de servicii şi produse culturale diverse, pentru satisfacerea nevoilor culturale ale municipiului Lugoj, în scopul creşterii gradului de acces şi de participare a cetăţenilor la viaţa culturală, însă actuala formă de organizare nu reflectă nivelul așteptărilor cetățenilor din Municipiul Lugoj.

Prin adresa nr.790 din 05.07.2023,  înregistrată la Primăria Municipiului Lugoj sub numărul 16/78610 din 12.07.2023, Casa de Cultură a Municipiului Lugoj propune spre aprobare reorganizarea din așezământ cultural în instituție de spectacole și în acest sens se propune aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, Organigrama și Statul de funcții.

Organigrama şi Statul de funcţii ale Casei de Cultură a Municipiului Lugoj. sunt aprobate prin HCL nr. 20 din 25.02.2021

Casa de Cultură a Municipiului Lugoj  prin  reorganizare în instituție de spectacole și concerte impune modificarea corespunzătoare a Organigramei și a Statului de funcții, raportat la Organigrama și Statul de funcţii actuale.

Mai mult, urmare a solicitării Casei de Cultură a Municipiului Lugoj  de schimbare a denumirii instituției publice, a fost inițiat  proiectul de hotărâre nr. 198 din 07.07.2023 privind schimbarea denumirii instituției publice Casa de Cultură a Municipiului Lugoj în Casa de Cultură ,,Traian Grozăvescu” Lugoj., proiect transmis în vederea obținerii avizului  Comisiei Județene pentru atribuirea sau schimbarea de denumiri-județul Timiș.

Prin urmare se consideră necesar în vederea respectării dispozițiilor legale în vigoare, aprobarea de către Consiliul Local a următoarelor:

 • Schimbarea statutului Casei de Cultură a Municipiului Lugoj din așezământ cultural, în instituția publică de spectacole și concerte Casa de Cultură „Traian Grozăvescu” Lugoj, cu personalitate juridică, ce va funcționa sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Lugoj.
 • Stabilirea sediului instituției de spectacole și concerte;
 • Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare;
 • Aprobarea organigramei și a statului de funcții;
 • Transmiterea în administrare a imobilului Teatrul Municipal „Traian Grozăvescu”;
 • Aprobarea Contractului de administrare.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include: referatul inițiatorului,  textul complet al proiectului de hotărâre, Anexele 1-5 care fac parte integrantă din hotarare și adresa nr.16/78610 din 12.07.2023 a Casei de Cultură a Municipiului Lugoj.

Documentaţia poate fi consultată pe pagina de internet a instituţiei, secțiunea „Transparență decizională”, la linkul www.primarialugoj.ro și la sediul instituţiei din Lugoj, Piața Victoriei, nr. 4. Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 03.08.2023 ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: contact@primarialugoj.ro; prin poştă, la adresa: Primăria Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr. 4, Lugoj, jud. Timiș sau la sediul instituţiei, la Biroul de relaţii cu publicul, între orele 8-16.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri pentru proiectul de hotărâre  privind aprobarea măsurilor de reorganizare a Casei de Cultură a Municipiului Lugoj din așezământ cultural, prin schimbarea statutului, în instituția publică de spectacole și concerte Casa de Cultură ,, Traian Grozăvescu‘‘  Lugoj.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.primarialugoj.ro, secțiunea „Transparență decizională”. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată tot în scris.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 01.09.2023.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0256/352240, e-mail: contact@primarialugoj.ro, persoană de contact: Vago Adela-Vasilica.

_________________________________

Titlurile hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Lugoj adoptate în ședința extraordinară din data de 13.07.2023

 1. Hotărârea Consiliului Local nr. 183 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 88 din 31.03.2023 privind aprobarea agendei manifestărilor culturale din anul 2023 a Casei de Cultură a Municipiului Lugoj;
 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 185 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 60.485 din 24.07.2018, pentru asigurarea continuității serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare din municipiul Lugoj;
 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 186 privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și UAT-Municipiul Lugoj, în cadrul proiectului „HUB de servicii MMSS-SII MMSS” (Cod MySmis 130963).

Primăria Municipiului Lugoj informează cetățenii că E-Distribuție Banat efectuează în oraș lucrări de mentenanță la rețeaua de distribuție a energiei electrice.

Pe durata lucrărilor va fi întreruptă temporar alimentarea cu energie electrică în următoarele zone și la consumatori după cum urmează:

 • Joi, 13 iulie 2023, între orele 9.30-17.30 pe străzile: Remus, Romulus, General Dragalina, Paun Pincio, Astalaș, Cloșca, Spinanței, Hezerișului, și la consumatorii: Unitatea Militară de pe str. Timișoarei, Rompetrol – centura Lugoj, A&O – parcare centura Lugoj, nod autostradă centură Lugoj + Petrom, pensiunea Loris;
 • Vineri, 14 iulie 2023, între orele 9.30-17.30  la consumatorul Rompetrol – strada Timișoarei.
  Primăria Municipiului Lugoj aduce la cunoștința cetățenilor că în zilele de  luni,10 iulie 2023 (în Lugojul German) și marți, 11 iulie 2023 (în Lugojul Român), între orele 22.00 – 24.00 în toate parcurile și zonele verzi din municipiul Lugoj precum și pe malurile râului Timiș va avea loc o dezinsecție terestră. Acțiunea are în vedere combaterea țânțarilor, căpușelor și a insectei tigrul platanului.

Pe această cale rugăm cetățenii să închidă geamurile locuințelor în intervalul orar menționat mai sus, în care se vor desfășura activitățile de dezinsecție.

Vă mulțumim!

Comunicat de presă
„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Municipiul Lugoj implementează proiectul CONSTRUIRE SPITAL ȘI FUNCȚIUNI CONEXE PENTRU SPITALUL MUNICIPAL „DR. TEODOR ANDREI” LUGOJ”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea infrastructurii spitalicești la nivelul Municipiului Lugoj.

Obiectivul specific al proiectului constă în edificarea unei noi clădiri (ansamblu de corpuri) pentru relocarea și gruparea specialităților ce funcționează astăzi în cele 16 pavilioane ale spitalului Municipal Lugoj, împreună cu alte spații medicale și conexe identificate ca fiind necesare pentru buna desfășurare a activității clinice, într-o nouă clădire care să răspundă standardelor și cerințelor actuale de calitate și să faciliteze abordări integrate ale serviciilor de sănătate. Acesta va oferi servicii de diagnostic și îngrijiri medicale la standarde de calitate ridicate, comparabile cu cele mai bune modele europene contemporane, servicii sigure, specializate și integrate, atât în regim de spitalizare continuă, cât și în regim ambulator și spitalizare de zi.

Perioada de implementare a proiectului: de la 30.03.2023 până la 30.06.2026.

Valoarea totală a proiectului este de 748.116.759,09 lei (inclusiv TVA), din care valoare eligibilă din PNRR 710,710.921,14 lei (inclusiv TVA) și valoare contribuție proprie 37.405.837,95 lei (inclusiv TVA).

Persoană de contact: Alexandru-Claudiu Buciu – Manager de proiect
e-mail: contact@primarialugoj.ro
telefon: 0256.352.240

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

Ședință extraordinară a Consiliului Local Lugoj

PRIMARUL MUNICIPIULUI LUGOJ

D I S P O Z I Ţ I A

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Lugoj în şedinţă extraordinară, pentru data de 13 IULIE 2023

            Primarul Municipiului Lugoj;

În conformitate cu art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (3) lit. b), și art. 155 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. b) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) și art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art.1. – (1) Consiliul Local al Municipiului Lugoj se convoacă în şedinţă extraordinară, pentru data de 13.07.2023, ora 1400, în „sala de protocol” a Primăriei Municipiului Lugoj, Piața Victoriei nr. 4.

(2) Consilierii locali care nu pot participa fizic la lucrările ședinței, au posibilitatea să participe prin mijloace electronice, prin platforma online de videoconferință.

Art.2. – (1) Proiectul ordinii de zi, cu indicarea comisiilor de specialitate cărora le-au fost transmise spre avizare proiectele de hotărâri, este prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

(2) Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt transmise consilierilor locali, în format electronic.

Art.3. – Membrii Consiliului Local al Municipiului Lugoj sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art.4. – Prezenta dispoziţie se comunică:
– Instituţiei Prefectului, Judeţul Timiş;
– Direcţiei administraţie publică locală;
– Direcției buget – cheltuieli;
– Direcției tehnice;
– Direcției asistență socială comunitară;
– Compartimentului relații cu instituții de învățământ, culte, cultură, sănătate;
– Biroului management proiecte, programe;
– Direcției urbanism – patrimoniu;
– Membrilor Consiliului Local al Municipiului Lugoj;
– Cetăţenilor municipiului Lugoj, prin afişare și publicare.

PRIMAR INTERIMAR                            AVIZAT PENTRU LEGALITATE

Bogdan-Ștefan Blidariu                 SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

Dan Ciucu

Nr. 722 din 07.07.2023

Anexa la dispozitia nr. 722 din 07.07.2023

Proiectul ordinii de zi al ședinței extraordinare a Consiliului local din data de 13.07.2023 conține:

 1. Proiect de hotărâre nr. 194 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 88 din 31.03.2023 privind aprobarea agendei manifestărilor culturale din anul 2023 a Casei de Cultură a Municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);
 2. Proiect de hotărâre nr. 191 privind aprobarea actualizării devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Realizare rețea de canalizare și racorduri individuale în cartierul Herendești – Bocșei, municipiul Lugoj”. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);
 3. Proiect de hotărâre nr. 196 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 60.485 din 24.07.2018, pentru asigurarea continuității serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare din municipiul Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 4. Proiect de hotărâre nr. 197 privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și UAT-Municipiul Lugoj, în cadrul proiectului „HUB de servicii MMSS-SII MMSS” (Cod MySmis 130963). Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 5. Proiect de hotărâre nr. 189 privind exprimarea acordului pentru prima înscriere în Cartea Funciară a unor imobile având destinația drum, precum și atestarea acestora în domeniul public al municipiului Lugoj. Inițiator: Viceprimarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei  amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 6. Proiect de hotărâre nr. 185 privind exprimarea acordului pentru prima înscriere în Cartea Funciară a unor imobile – terenuri, ce aparțin domeniului public al municipiului Lugoj. Inițiator: Viceprimarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 7. Proiect de hotărâre nr. 186 privind exprimarea acordului pentru prima înscriere în Cartea Funciară a unor imobile – terenuri, ce aparțin domeniului public al municipiului Lugoj. Inițiator: Viceprimarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 8. Proiect de hotărâre nr. 187 privind exprimarea acordului pentru prima înscriere în Cartea Funciară a unor imobile-terenuri, ce aparțin domeniului public al municipiului Lugoj. Inițiator: Viceprimarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 9. Proiect de hotărâre nr. 188 privind exprimarea acordului pentru prima înscriere în Cartea Funciară a imobilului – Strada Jiului, în suprafață măsurată de 1843 m.p., categoria de folosință – drum, ce aparține domeniului public al municipiului Lugoj. Inițiator: Viceprimarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 10. Proiect de hotărâre nr. 190 privind exprimarea acordului pentru prima înscriere în Cartea Funciară a imobilului – teren,  în suprafață măsurată de 10449 m.p., ce aparține domeniului public al municipiului Lugoj. Inițiator: Viceprimarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei  amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 11. Proiect de hotărâre nr. 192 privind oferirea acordului pentru prima înscriere în Cartea Funciară a imobilului- teren în suprafața de 458 m.p., ce aparține domeniului privat al municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj. (Necesar avizul Comisiei  amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului).

O nouă dezinsecție aeriană, la Lugoj

Primăria Municipiului Lugoj anunță cetățenii în data de 8 iulie 2023, între orele 18.00 – 23.00, vor avea loc lucrări de dezinsecție aeriană pe teritoriul administrativ al Municipiului Lugoj pentru combaterea țânțarilor, insectei tigrul platanului și artropodelor.

În acest sens crescătorii de albine sunt rugați să ia toate măsurile specifice de prevenire pentru a nu se produce pagube materiale.

În caz de vreme nefavorabilă lucrările vor fi reprogramate la o dată ulterioară.

Primăria Municipiului Lugoj anunță că RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. derulează a treia campanie din acest an de colectare a deșeurilor VOLUMINOASE. Din 03.07.2023 până în 21.07.2023, între orele 10.30-18.30, locuitorii din municipiul Lugoj se pot debarasa gratuit de obiecte uzate de mari dimensiuni. Data și locațiile de colectare, precum și tipul de deșeuri, care se încadrează în programul campaniei, le regăsiți mai jos.

CE se poate preda în cadrul acestei campanii

 • mobilier, comode, mese de cafea, de toaletă, decorative
 • mese de scris pentru copii, rafturi, etajere, etajere metalice
 • covoare, carpete, preșuri
 • canapele, paturi, dulapuri, birouri, scaune, banchete, saltele
 • oale
 • ceasuri
 • perdele, draperii
 • dulapuri de baie, suporturi prosoape
 • lustre, tablouri
 • obiecte sanitare, căzi, vase de toaletă, robinete, cabine de duș, suporturi, baterii sanitare, chiuvete, bideuri, capace vase de toaletă, lavoare, rezervoare de apă pentru vase de toaletă
 • obiecte mari de folosință îndelungată precum : calorifere fontă, calorifere aluminiu, uși, tocuri de uși şi tocuri de geamuri, etc

CE NU se poate preda în cadrul acestei campanii:

 • deșeuri: reziduale, reciclabile, de construcții, vegetale, periculoase
 • deșeuri de echipamente electrice, electronice și electrocasnice (televizoare, mașini de spălat, frigidere, radio-uri, echipamente de iluminat, computere, etc.)

Colectare deșeuri periculoase

Primăria Municipiului Lugoj anunță că RETIM ECOLOGIC  S.A. derulează a treia campanie de colectare a deșeurilor PERICULOASE din acest an. Din 10.07.2023 până în 18.07.2023, între orele 10.30-18.30, locuitorii din municipiul Lugoj se pot debarasa gratuit de deșeurile periculoase.

CE se poate preda în cadrul acestei campanii

 • ambalaje care conţin reziduuri de substanţe pericu­loase sau sunt contaminate cu substanţe periculoase;
 • ambalaje metalice care conțin o matriță poroasă solidă formată din materiale periculoase (ex. azbest), in­clusiv containerele goale pentru stocarea sub presiune, absorbanţi, materiale fil­trante (inclusiv filtre de ulei nespecificate în altă parte);
 • materiale de lustruire şi îm­brăcăminte de protecţie contaminate cu substanţe periculoase;
 • vopsele, cerneluri, adezivi şi răşini cu conţinut de substanţe periculoase
 • baterii şi acumulatori cu plumb, mercur, Ni-Cd, alcaline sau baterii şi acumulatori nesortate conţinând aces­te baterii
 • solvenţi, acizi, alcali
 • uleiuri şi grăsimi, altele decât cele comestibile
 • de­tergenţi cu conţinut de substanţe pericu­loase
 • butelii de gaz sub presiune (inclusiv haloni), cu conţinut de substanţe peric­uloase
 • deşeuri din lemn cu conţinut de substanţe periculoase
 • pesticide
 • deşeuri de vopsele şi lacuri cu conţinut de solvenţi organici sau alte substanţe periculoase.

          ATENŢIE!

 • Deșeurile periculoase nu trebuie amestecate cu alte categorii de deșeuri (reziduale, reciclabile, de construcții, etc.)!
 • Nu se colectează în cadrul acestor campanii deșeurile electrice și electrocasnice (televizoare, mașini de spălat, frigidere, computere, etc.)!

Titlul hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Lugoj
adoptate în ședința ordinară din data de 22.06.2023

 1. Hotărârea Consiliului Local nr.175 privind aprobarea procedurii de stabilire și aplicare a taxei de salubrizare;
 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 182 privind ajustarea tarifelor practicate de Societatea ADMINISTRARE PATRIMONIU LUGOJ S.R.L., pentru activități specifice serviciului public de salubrizare.

ANUNȚ

Primăria Municipiului Lugoj, aduce la cunoștiința fermierilor faptul că a fost adoptată ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 31.05.2023 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat sub forma de grant acordat producătorilor agricoli pentru unele culturi agricole înființate în primăvara anului 2022 și afectate de seceta pedologică din perioada martie – septembrie 2022.

Beneficiarii prezentei scheme sunt producătorii agricoli care au înființat culturi de porumb și/sau floarea – soarelui și/sau soia și/sau mazăre în primăvara anului 2022, ce au fost distruse de seceta pedologică în procente de peste 30% și până la 100% inclusiv, conform proceselor – verbale de constatare și evaluare a pagubelor.

Ajutorul de stat sub formă de grant unitar este în cuantum maxim de 335 lei/ha aferent unui grad de calamitare de 100%, care este prevăzut în procesul – verbal de constatare și evaluare a pagubelor.

Cererea de solicitare a ajutorului este însoțită de următoarele documente:

– Copie proces verbal de constatare și evaluare a pagubelor la culturi agricole

– Copie cont bancar

– Copie CUI persoane juridic

– Copie CI persoane fizice

– Copie cerere unică de plată APIA 2022.

Documentele depuse/transmise în copie de către beneficiar vor purta sintagma “conform cu originalul“, vor fi datate și însușite prin semnătură de către reprezentantul legal al beneficiarului.

Cererea împreună cu documentele se pot depune la sediul DAJ Timiș din Municipiul Timișoara, Str. Paris, nr. 2A, et. 3 sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail: dadr.tm@madr.ro

Cererile se descarcă de pe

https://www.primarialugoj.ro/stiri/fisiere/cerere_seceta_2022.doc

și se depun în perioada 22.06.2023 – 19.07.2023.

Anunț dezinsecție aeriană

Primăria Municipiului Lugoj anunță cetățenii în data de 23 iunie 2023, între orele 18.00 – 23.00, vor avea loc lucrări de dezinsecție aeriană pe teritoriul administrativ al Municipiului Lugoj pentru combaterea țânțarilor, insectei tigrul platanului și artropodelor.

În acest sens crescătorii de albine sunt rugați să ia toate măsurile specifice de prevenire pentru a nu se produce pagube materiale.

În caz de vreme nefavorabilă lucrările vor fi reprogramate la o dată ulterioară.


ANUNȚ

privind elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al  Clubului Sportiv Municipal Lugoj

Astăzi, 15.06.2023, Primăria Municipiului Lugoj anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al  Clubului Sportiv Municipal Lugoj.

            Prin adresa nr.1220 din 31.05.2023, înregistrată în evidențele instituției noastre sub nr. 16/61287 din 31.05.2023, Clubul Sportiv Municipal Lugoj solicită aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare;

În conformitate cu prevederile art.129 alin.(2) lit.a), coroborat cu alin.(3) lit.c) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local exercită atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes local. În exercitarea acestor atribuții, consiliul local aprobă, în condițiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local, reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local, precum şi înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea de societăţi de interes local şi statul de funcţii al acestora.

De asemenea, în conformitate cu prevderile art.129 alin.(2) lit.d) coroborat cu alin.(7) lit.f) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local exercită atribuții privind gestionarea serviciilor de interes local. În exercitarea acestor atribuții, consiliul local asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:…sportul.

Clubul Sportiv Municipal Lugoj funcționează în subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, ca instituție publică cu personalitate juridică, înființată prin Hotărîrea Consiliului Local al Municipiului Lugoj nr. 45/30.05.2002, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Lugoj nr.105/19.08.2002.

Astfel, datorită modificărilor  organizatorice intervenite la nivelul Clubului Sportiv Municipal Lugoj, se impune aprobarea noului Regulament de Organizare și Funcționare

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include: referatul inițiatorului și textul complet al proiectului de hotărâre.

Documentaţia poate fi consultată pe pagina de internet a instituţiei, secțiunea „Transparență decizională”, la linkul www.primarialugoj.ro și la sediul instituţiei din Lugoj, Piața Victoriei, nr. 4. Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 30.06.2023 ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: contact@primarialugoj.ro; prin poştă, la adresa: Primăria Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr. 4, Lugoj, jud. Timiș sau la sediul instituţiei, la Biroul de relaţii cu publicul, între orele 8-16.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al  Clubului Sportiv Municipal Lugoj”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.primarialugoj.ro, secțiunea „Transparență decizională”. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată tot în scris.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 28.07.2023.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0256/352240, e-mail: contact@primarialugoj.ro, persoană de contact: Iuliana-Alina Chiriac.

ANUNȚ

privind elaborarea proiectului de hotărâre pentru aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile în vederea realizării unor obiective de investiții de interes local

Astăzi, 14.06.2023, Primăria Municipiului Lugoj anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile în vederea realizării unor obiective de investiții de interes local.

Administrația publică a municipiului Lugoj, în conformitate cu mandatul primit din partea cetățenilor și cu obligațiile prevăzute de legislația în vigoare, are ca principal obiectiv realizarea dezvoltării durabile a comunității locale și asigurarea către toți membrii comunității locale de servicii publice de calitate. Aparatul de specialitate din cadrul Primăriei a identificat principalele obiective de interes public local, necesare pentru dezvoltarea comunității.

În conformitate cu studiile de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici aprobați prin Hotărâri ale Consilului Local, valoarea necesară pentru realizarea acestor investiții nu se regăsește în totalitate în bugetul local al municipiului Lugoj.

Pentru a putea efectua aceste lucrări de investiții într-un termen scurt, s-a identificat posibilitatea contractării unui împrumut cu o valoare de maximum 68.663,24 mii lei, cu o maturitate de maximum 12 ani.

Contractarea unui împrumut pe termen lung asigură accelerarea dezvoltării locale. Proiectele de investiții prioritare vor fi realizate în avans, iar investiția va aduce beneficii în scurt timp comunității locale.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include: referatul inițiatorului și textul complet al proiectului de hotărâre.

Documentaţia poate fi consultată pe pagina de internet a instituţiei, secțiunea „Transparență decizională”, la linkul www.primarialugoj.ro și la sediul instituţiei din Lugoj, Piața Victoriei, nr. 4. Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 29.06.2023 ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: contact@primarialugoj.ro; prin poştă, la adresa: Primăria Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr. 4, Lugoj, jud. Timiș sau la sediul instituţiei, la Biroul de relaţii cu publicul, între orele 8-16.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile în vederea realizării unor obiective de investiții de interes local”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.primarialugoj.ro, secțiunea „Transparență decizională”. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată tot în scris.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 27.07.2023.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0256/352240, e-mail: contact@primarialugoj.ro, persoană de contact: Iuliana-Alina Chiriac.

Hotărâri adoptate de
Consiliul Local al Municipiului Lugoj

Consiliului Local al Municipiului Lugoj a adoptat, în ședința ordinară din data de 31.05.2023, următoarele hotărâri:

 1. Hotărârea Consiliului Local nr. 126 pentru aprobarea Regulamentului privind premierea elevilor cu rezultate deosebite obținute la olimpiadele școlare și a elevilor care au obținut la examenul de evaluare națională sau la examenul de bacalaureat media 10;
 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 127 privind solicitarea de trecere a unor imobile – construcții, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu” – Oficiul Județean de Zootehnie Timiș, în domeniul public al municipiului Lugoj;
 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 146 privind acordarea unui sprijin financiar pentru unitățile/lăcașurile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România, situate pe raza administrativ – teritorială a municipiului Lugoj;
 4. Hotărârea Consiliului Local nr. 150 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – “Lotizare pentru locuințe și tramă stradală”, municipiul Lugoj, județul Timiș, str. Daniel Brocea F.N.;
 5. Hotărârea Consiliului Local nr. 151 privind înlocuirea Anexelor nr. 1 și nr. 2 ale H.C.L. nr. 60 din 13.03.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Pod de Fier peste râul Timiș, în municipiul Lugoj, județul Timiș” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului;
 6. Hotărârea Consiliului Local nr. 152 privind unele măsuri pentru reglementare activității societății ,,TRANSPORT LOCAL LUGOJ” S.R.L.;
 7. Hotărârea Consiliului Local nr. 158 privind rectificarea bugetului local pe anul 2023.

În ședința extraordinară din data de 06.06.2023, Consiliului Local al Municipiului Lugoj a adoptat:

 1. Hotărârea Consiliului Local nr. 167 privind aprobarea agendei acţiunilor culturale propuse pentru finanțare nerambursabilă din bugetul local al Municipiului Lugoj, pe anul 2023.

Muzeul din Lugoj participă cu o nouă expoziție la Programul „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii”: Patrimoniu bănățean

Muzeul Satului Bănățean din Timișoara  în colaborare cu Muzeul de Istorie, Etnografie și Artă Plastică din Lugoj, au deosebita plăcere de a vă invita să participați la vernisajul expoziției “Patrimoniu bănățean”, ce se va desfășura  în data de 14 iunie 2023, ora 12.00, la sediul muzeului timișorean (Strada Avram Imbroane nr.1, Timișoara).

Manifestarea face parte din programul „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii”,  fiind dedicată Zilei Naționale a Costumului Tradițional din România.

În cadrul expoziției, vizitatorii vor putea admira ansambluri vestimentare tradiționale câmpiei bănățene aflate în patrimoniul celor două muzee. Pe simezele sălii expoziționale din Muzeul Satului Bănățean Timișoara vor fi prezentate panouri foto-documentare cu imagini surprinse, de-a lungul timpului, de fotografii străini în cercetările realizate de aceștia în Banat: Willy Pragher, Denis Galloway, Emil Fisher, Narcis László, Johann Kaspar Steube, dar și de Romulus Vuia.  Imaginile  aduc în prim plan importanța și unicitatea costumului tradițional din Banatul începutului de secol XX.

Scrisorile de călătorie, alături de fotografiile documentare creionează o imagine a alterității, a modului în care era percepută, în epocă, identitatea românilor bănățeni de către alte națiuni, din perspectiva obiceiurilor tradiționale și a portului popular –  relatează curatorii evenimentului, muzeografii Marius Matei și Daciana Vuia.

Expoziția temporară poate fi vizitată în perioada 14 iunie – 14 iulie 2023, la Muzeul Satului Bănățean din Timișoara.

ANUNȚ

Primăria Municipiului Lugoj anunță că în data de 16.06.2023 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. efectuează spălarea recipientelor de colectare a deșeurilor reziduale (pubela neagră )  pe raza localităților TAPIA și MĂGURI.

Primăria Municipiului Lugoj informează cetățenii că E-Distribuție Banat efectuează în oraș lucrări de mentenanță la rețeaua de distribuție a energiei electrice.

Pe durata lucrărilor va fi întreruptă temporar alimentarea cu energie electrică în următoarele zone și la consumatori după cum urmează:

 • Marți, 6 iunie 2023, între orele 9.30-17.30 pe străzile: Țesătorilor și Griviței.

PRIMARUL MUNICIPIULUI LUGOJ

D I S P O Z I Ţ I A

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Lugoj în şedinţă ordinară, pentru data de 31 MAI 2023

Primarul Municipiului Lugoj;

În conformitate cu art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (3) lit. a), art. 155 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. b) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) și art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

D I S P U N E:

            Art.1. – (1) Consiliul Local al Municipiului Lugoj se convoacă în şedinţă ordinară, pentru data de 31.05.2023, ora 1200, în „sala de protocol” a Primăriei Municipiului Lugoj, Piața Victoriei nr. 4.

            (2) Consilierii locali care nu pot participa fizic la lucrările ședinței, au posibilitatea să participe prin mijloace electronice, prin platforma online de videoconferință.

            Art.2. – (1) Proiectul ordinii de zi, cu indicarea comisiilor de specialitate cărora le-au fost transmise spre avizare proiectele de hotărâri, este prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

(2) Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt transmise consilierilor locali, în format electronic.

Art.3. – Membrii Consiliului Local al Municipiului Lugoj sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

            Art.4. – Prezenta dispoziţie se comunică:

– Instituţiei Prefectului, Judeţul Timiş;

– Direcţiei administraţie publică locală;

– Direcției buget – cheltuieli;

– Direcției urbanism – patrimoniu;

– Direcției venituri;

– Direcției tehnice;

– Compartimentului autorizare activități comerciale;

– Compartimentului relații cu instituții de învățământ, culte, cultură, sănătate;

– Biroului investiții;

– Biroului agricol,cadastru;

– Biroului management proiecte, programe;

– Biroului finanțări și implementare proiecte;

– Clubului Sportiv Municipal Lugoj;

– Serviciului public de administrare a cinematografului „Bela Lugosi” și a bazelor de agrement;

– Serviciului Salubrizare al Municipiului Lugoj;

– Spitalului Municipal „Dr. Teodor Andrei”;

– Societății ADMINISTRARE PATRIMONIU S.R.L.;

– Societății Transport Local Lugoj S.R.L.;

– Societății STENDOR D.S.D. S.R.L. prin Dejica Dan-Sebastian;

– Administrației Bazinale de Apă Banat;

– domnului Bulgărescu Gheorghe-Iulius;

– doamnei avocat Obîrșanu Carmen;

– Membrilor Consiliului Local al Municipiului Lugoj;

– Cetăţenilor municipiului Lugoj, prin afişare și publicare.

 

PRIMAR INTERIMAR                            AVIZAT PENTRU LEGALITATE

Bogdan-Ștefan Blidariu                  SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

Dan Ciucu

Nr. 551 din 25 .05.2023

Anexa la dispoziția nr. 551 din 25.05.2023

Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului local din data de 31.05.2023 conține:

 1. Proiect de hotărâre nr. 128 privind completarea Regulamentului privind condițiile de autorizare și desfășurare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza Municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);
 2. Proiect de hotărâre nr. 137 privind respingerea plângerii prealabile formulată de domnul BULGĂRESCU GHEORGHE-IULIUS. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 3. Proiect de hotărâre nr. 100 pentru aprobarea Regulamentului privind premierea elevilor cu rezultate deosebite obținute la olimpiadele școlare și a elevilor care au obținut la examenul de evaluare națională sau la examenul de bacalaureat media 10. Inițiatori: Primarul interimar al Municipiului Lugoj, Viceprimarul interimar al Municipiului Lugoj și grupul de consilieri PNL; (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);
 4. Proiect de hotărâre nr. 124 privind solicitarea de trecere a unor imobile – construcții, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu” – Oficiul Județean de Zootehnie Timiș, în domeniul public al municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 5. Proiect de hotărâre nr. 135 privind darea în administrarea Clubului Sportiv Municipal Lugoj a imobilelor – clădiri, Sală de gimnastică – recuperare și Clădire vestiare, proprietate publică a municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 6. Proiect de hotărâre nr. 123 privind exprimarea acordului pentru prima înscriere în Cartea Funciară a unor imobile-terenuri, situate în intravilan, ce aparțin domeniului public al municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 7. Proiect de hotărâre nr. 122 privind exprimarea acordului pentru prima înscriere în Cartea Funciară a unor imobile-terenuri, situate în intravilan, ce aparțin domeniului public al municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 8. Proiect de hotărâre nr. 138 privind exprimarea acordului pentru prima înscriere în Cartea Funciară a unor imobile-terenuri, situate în intravilan, ce aparțin domeniului public al municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 9. Proiect de hotărâre nr. 127 privind rectificarea unei suprafeţe de teren înscrisă în C.F. nr. 415761 Lugoj, nr. cad. PS 925. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 10. Proiect de hotărâre nr. 126 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Lugoj a unui imobil – teren, situat în intravilanul municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 11. Proiect de hotărâre nr. 136 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Lugoj a imobilului – teren în suprafață de 750 m.p. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 12. Proiect de hotărâre nr. 134 privind exprimarea acordului pentru dezlipirea unui imobil – teren, înscris în C.F. nr. 416797 Lugoj, nr. cadastral 416797, situat în intravilan, ce aparține domeniului public al municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 13. Proiect de hotărâre nr. 125 privind aprobarea inițierii procedurii pentru vânzare a unui teren situat în municipiul Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 14. Proiect de hotărâre nr. 139 privind retragerea dreptului de administrare al Spitalului Municipal „Dr. Teodor Andrei” și trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Lugoj a unor imobile-construcții din incinta Spitalului Municipal „Dr. Teodor Andrei”, în vederea casării și demolării acestora. . Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 15. Proiect de hotărâre nr. 141 privind exprimarea acordului pentru prima înscriere în Cartea Funciară a unui imobil – teren, situat în intravilanul municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 16. Proiect de hotărâre nr. 142 privind exprimarea acordului pentru prima înscriere în Cartea Funciară a unui imobil – teren, situat în intravilanul municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 17. Proiect de hotărâre nr. 144 privind exprimarea acordului pentru dezlipirea unui imobil – teren, înscris în C.F. nr. 417295 Lugoj, nr. cadastral 417295, situat în intravilan, ce aparține domeniului public al municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 18. Proiect de hotărâre nr. 145 privind exprimarea acordului pentru dezlipirea unui imobil – teren, înscris în C.F. nr. 415196 Lugoj, nr. cadastral 415196, situat în intravilan, ce aparține domeniului public al municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 19. Proiect de hotărâre nr. 146 privind exprimarea acordului pentru dezlipirea unui imobil – teren, înscris în C.F. nr. 416054 Lugoj, nr. cadastral 416054, situat în intravilan, ce aparține domeniului public al municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 20. Proiect de hotărâre nr. 147 privind exprimarea acordului pentru prima înscriere în Cartea Funciară a unor imobile – terenuri, situate în intravilanul municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 21. Proiect de hotărâre nr. 143 privind rectificarea unei suprafețe de teren intravilan, situată în municipiul Lugoj, județul Timiș, înscrisă în C.F. nr. 408059 Lugoj, Nr. cadastral 408059, ce aparține domeniului public al municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 22. Proiect de hotărâre nr. 151 privind exprimarea acordului pentru dezlipirea unui imobil – teren, aparținând domeniului privat al Municipiului Lugoj, situat în extravilanul Municipiului Lugoj, județul Timiș, înscris în C.F. Nr. 417062 Lugoj, Nr. cadastral 417062. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 23. Proiect de hotărâre nr. 150 privind acordarea unui sprijin financiar pentru unitățile/lăcașurile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România, situate pe raza administrativ – teritorială a municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei juridice, de disciplină, muncă, învățământ, sănătate, familie, protecţie socială, protecția copiilor, apărarea ordinii și liniștii publice, respectarea drepturilor omului și libertăților cetățenești, culte);
 24. Proiect de hotărâre nr. 149 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul I al anului 2023. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);
 25. Proiect de hotărâre nr. 148 privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale Serviciului public de administrare a cinematografului „Bela Lugosi” și a bazelor de agrement, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei juridice, de disciplină, muncă, învățământ, sănătate, familie, protecţie socială, protecția copiilor, apărarea ordinii și liniștii publice, respectarea drepturilor omului și libertăților cetățenești, culte);
 26. Proiect de hotărâre nr. 154 privind transmiterea în folosință gratuită către Serviciul Salubrizare al Municipiului Lugoj a unor bunuri. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 27. Proiect de hotărâre nr. 155 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – „Lotizare pentru locuințe și tramă stradală”, municipiul Lugoj, județul Timiș, str. Daniel Brocea F.N. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 28. Proiect de hotărâre nr. 140 privind înlocuirea Anexelor nr. 1 și nr. 2 ale H.C.L. nr. 60 din 13.03.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Pod de Fier peste râul Timiș, în municipiul Lugoj, județul Timiș” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);
 1. Proiect de hotărâre nr. 157 privind unele măsuri pentru reglementarea activității societății „TRANSPORT LOCAL LUGOJ” S.R.L. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 2. Proiect de hotărâre nr. 153 privind aprobarea actului adițional nr. 2 la protocolul de colaborare nr. 16, încheiat cu Administrația Bazinală de Apă Banat prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Timiș pentru realizarea lucrărilor de reamenajare (decolmatare-consolidare) a insulei din cartierul Cotul-Mic, situată între malurile cursului de apă Timiș, loc. Lugoj, județul Timiș. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 1. Proiect de hotărâre nr. 156 privind aprobarea suplimentării unor obiective aflate în Programul de investiții aferent anului 2023. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);
 2. Proiect de hotărâre nr. 113 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I, și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Energetică Grădinița cu Program Prelungit Nr. 5, str. Ceahlăului, nr. 21, Lugoj (măsuri privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădiri publice-învățământ)”. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);
 3. Proiect de hotărâre nr. 158 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I, și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Energetică Școala Gimnazială nr. 4, strada V.V. Delamarina, nr. 21, corp C2, corp C3 și strada Ștefan cel Mare, nr. 7, corp C1, C2, C4, Lugoj”. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);
 4. Proiect de hotărâre nr. 160 privind darea în administrarea societății ADMINISTRARE PATRIMONIU LUGOJ S.R.L. a unui bun aflat în patrimoniul Municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 5. Proiect de hotărâre nr. 161 privind rectificarea bugetului local pe anul 2023. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);
 6. Proiect de hotărâre nr. 159 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Lugoj a unui imobil-teren, situat în extravilanul municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 7. Proiect de hotărâre nr. 152 privind exprimarea acordului pentru prima înscriere în Cartea Funciară a unor imobile-terenuri, situate în intravilan, ce aparțin domeniului public al municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 8. Proiect de hotărâre nr. 107 privind exprimarea acordului de principiu pentru efectuarea unui schimb de terenuri. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj.

II. Probleme ale Comisiilor de specialitate.

III. Diverse.

Licitație pentru vânzarea unor loturi de teren

Municipiul Lugoj anunță intenția de scoatere la licitație în vederea vânzării a unui număr de șapte loturi de teren pentru edificarea de construcții.

ANUNȚ

privind elaborarea proiectului de hotărâre pentru aprobarea procedurii de stabilire și aplicare a taxei de salubrizare

Primăria Municipiului Lugoj anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de stabilire și aplicare a taxei de salubrizare.

La nivelul Municipiului Lugoj, asigurarea serviciului de salubrizare la cele mai înalte standarde de calitate este indispensabilă, acest serviciu fiind de natură a servi necesităților fundamentale ale comunității locale, instituțiilor public și ale operatorilor economici.

Din această perspectivă, este necesară implementarea unui sistem care să fie de acord cu nevoile cetățenilor și care să respecte dispozițiile legale adoptate în acest sens și principiile care guvernează această activitate,

Astfel, unul din principalele obiective la nivelul unității administrativ-teritoriale este susținerea unui mediu curat, menit să protejeze sănătatea cetățenilor.

La nivelul municipiului Lugoj, derularea serviciilor de salubrizare este asigurată în principal de operatorul RETIM S.A., iar o parte a acestor servicii se asigură de către Serviciul salubrizare al municipiului Lugoj și societatea Administrare Patrimoniu Lugoj S.R.L.

Beneficiarii serviciului de salubrizare, atât persoane fizice, cât și juridice, suportă strict costurile generate de serviciile de care beneficiază în baza unui contract individual, încheiat cu operatorul RETIM S.A.

Aceste contracte permit realizarea unei evidențe reale a beneficiarilor serviciului, evitând neconcordanțele între numărul utilizatorilor înregistrați în evidențele U.A.T. și numărul utilizatorilor care beneficiază real de acest serviciu.

În vederea reglementării situației utilizatorilor care refuză să încheie contract individual de salubrizare, devin incidente prevederile Legii nr. 101/2006 privind salubrizarea localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

„Art.26 (1) În funcţie de modalitatea de plată stabilită şi de natura activităţilor prestate, atât în cazul gestiunii directe, cât şi în cazul gestiunii delegate, pentru asigurarea finanţării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin:

 1. a) tarife, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual, pe bază de contract de prestare a serviciului de salubrizare;
 2. b) taxe de salubrizare, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual fără contract;
 3. c) taxe şi impozite locale, în cazul prestaţiilor efectuate în beneficiul întregii comunităţi locale, pe căile publice şi/sau pe spaţiile din domeniul public şi privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. Plata contravalorii prestaţiilor se face pe baza facturilor emise de către operator, la tarifele aprobate de autoritatea deliberativă a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau, după caz, de adunarea generală a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară şi fundamentate de operator, în conformitate cu normele metodologice elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include: referatul inițiatorului și textul complet al proiectului de hotărâre.

Documentaţia poate fi consultată pe pagina de internet a instituţiei, secțiunea „Transparență decizională”, la linkul www.primarialugoj.ro și la sediul instituţiei din Lugoj, Piața Victoriei, nr. 4. Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 22.05.2023 ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: contact@primarialugoj.ro; prin poştă, la adresa: Primăria Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr. 4, Lugoj, jud. Timiș sau la sediul instituţiei, la Biroul de relaţii cu publicul, între orele 8-16.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea procedurii de stabilire și aplicare a taxei de salubrizare”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.primarialugoj.ro, secțiunea „Transparență decizională”. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată tot în scris.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 22.06.2023.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0256/352240, e-mail: contact@primarialugoj.ro, persoană de contact: Iuliana-Alina Chiriac.

Lista cu hotărârile adoptate de Consiliul Local al Municipiului Lugoj în ședința ordinară din data de 27.04.2023

 1. Hotărârea Consiliului Local nr. 100 privind alegerea preşedintelui de şedinţă;
 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 102 privind aprobarea indexării nivelurilor impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, care se indexează anual pe baza ratei inflației, aplicabile în anul fiscal 2024;
 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 104 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile a proiectelor culturale, acordate din bugetul local al municipiului Lugoj;
 4. Hotărârea Consiliului Local nr. 105 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Lugoj.

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

UAT MUNICIPIUL LUGOJ  anunţă publicul interesat asupra  depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  ,,Autobază și stații de încărcare pentru autobuze electrice, propus a fi amplasat în municipiul Lugoj, identificat prin CF nr.416741, nr. top 416741, CF nr.416742, nr. top 416742, CF nr.416755, nr. top 416755, CF nr.416756, nr. top 416756, CF nr.416757, nr. top 416757, jud. Timiș.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiş,  municipiul Timişoara, B-dul. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A,  jud Timiș și la sediul titularului Municipiul Lugoj, Lugoj, str. Piața Victoriei, nr. 4, Jud. Timiș, in zilele de  luni-joi între orele 08.00-16.30,  vineri între orele 8.00-14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiş.

ANUNȚ

Primăria Municipiului Lugoj scoate la licitație în data de 15.05.2023, ora 9, în vederea concesionării prin LICITAŢIE PUBLICĂ cu strigare şi adjudecare la cel mai mare preţ oferit a suprafeţelor de pășuni (pajişti) din extravilan, rămase nealocate, aflate în domeniul privat al Municipiului Lugoj.

           Dosarele pentru înscrierea la licitație se depun până la data de 10.05.2023, la Registratura Primăriei, cam. 7.

Caietul de sarcini și relații suplimentare se pot obține de la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Birou agricol, cadastru, et. 2, cam. 215.

ANUNȚ DE PARTICIPARE

la sesiunea de acordare a finanțărilor nerambursabile a proiectelor culturale acordate din bugetul local al municipiului Lugoj în anul 2023

1.Autoritatea contractantă: Municipiul Lugoj și Consiliul Local al Municipiului Lugoj, cu sediul în localitatea Lugoj, Piața Victoriei, Nr. 4, cod fiscal 4527381, tel. 0256/352240, fax. 0256/350393, web www.primarialugoj.ro anunță deschiderea sesiunii pentru acordarea finanțărilor nerambursabile a proiectelor culturale acordate de la bugetul local al Municipiului Lugoj în anul fiscal 2023.

2. Reglementări legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă: Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare; Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 186/2003 privind susținerea și promovarea culturii scrise – republicată, cu modificările ulterioare.

3. Alocația financiară directă din fonduri publice se acordă în vederea desfășurării de către persoanele fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, sau persoanele juridice de drept public sau privat, pentru realizarea unor proiecte culturale, cultural – educative, precum și editurile și redacțiile publicațiilor pentru proiectele din domeniul culturii scrise.

4. Bugetul disponibil: 2.400.000 lei dintre care:

–  Proiecte cu caracter repetitiv ( festivaluri, gale, concursuri artistice, celebrări, proiecte tematice și colective, bienale etc): – 1.150.000

– Proiecte cultural – educative: 1.000.000 lei

– Promovarea culturii scrise:  150.000 lei

– Fond contestații: 100.000 lei

5. Durata derulării proiectelor: iunie – decembrie 2023.

6. Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile se poate procura de pe site-ul instituției www.primarialugoj.ro .

7. Solicitanții vor putea depune documentația de solicitare a finanțării, în original la Biroul Relații cu Publicul, cam. 7, Piața Victoriei, nr. 4, Lugoj sau va fi transmisă electronic pe adresa de e-mail contact@primarialugoj.ro .

În cazul în care documentele scrise se transmit în formă electronică, acestora le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnătura electronică, astfel încât să îndeplinească condiţiile de probă şi de validitate ale unui act juridic.

8. Data limită de depunere a proiectelor este 15.05.2023, respectiv 15 zile de la data publicării pe site-ul instituției, pentru că există riscul ca viitoarele proiecte ce se vor depune să nu poată fi finanțate deoarece procedura de selecție a proiectelor, aprobarea și includerea acestora în agenda culturală de către Consiliul Local al Municipiului Lugoj și încheierea contractelor implică o durată lungă de timp.

9. Criteriile pe baza cărora se atribuie contractul sunt:

 1. Originalitatea proiectului cultural

1.1. Caracterul inovator al proiectului cultural și /sau originalitatea subiectului abordat

 1. Relevanța proiectului cultural

2.1. Relevanța proiectului pentru obiectivele și prioritățile de finanțare ale Municipiului Lugoj

2.2. Relevanța proiectului în privința varietății și calității partenerilor

2.3. Relevanța proiectului pentru obiectivul general și obiectivele specifice

2.4. Obiectivele și rezultatele sunt formulate clar, sunt cuantificabile și în strânsă corelare cu activitățile prevăzute a se realiza și cu grupul țintă – beneficiarii direcți și/sau indirecți ai proiectului.

2.5. Relevanța proiectului pentru dezvoltarea ulterioară a organizației care îl propune

 1. Fezabilitatea proiectului

3.1. Experiența managerială și capacitatea de implementare

3.2. Solicitantul are suficientă experiență și competență în domeniul proiectului cultural propus

3.3. Proiectul este necesar, realist și coerent și activitățile din cadrul lui sunt detaliate în strânsă corelare cu obiectivul general și obiectivele specifice

3.4. Activitatea de comunicare și promovare a proiectului este descrisă clar și realist

3.5. Planificare/programarea activităților este clară și realizabilă (grafic de activități)

3.6. Identificare și gestionarea riscurilor

 1. Durabilitatea proiectului

4.1. Activitățile proiectului vor putea fi continuate și după încheierea acestei finanțări

4.2. Proiectul va avea un impact durabil asupra grupului/grupurilor țintă

 1. Buget

5.1. Cheltuielile estimate sunt necesare în raport cu activitățile propuse pentru implementarea proiectului

5.2. Bugetul este clar, realist și detaliat pe capitole de cheltuieli

10. La încheierea procedurii de evaluare și selecționare rezultatul selecției precum și nivelul sumelor aprobate în vederea încheierii contractelor se va afișa pe site-ul Primăriei     Municipiului Lugoj, www.primarialugoj.ro și se va comunica prin corespondență scrisă.

Invitație experți evaluatori independenți

Municipiul Lugoj invită experți evaluatori independenți să-și depună candidatura pentru formarea comisiilor de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte privind regimul finanţărilor nerambursabile a proiectelor culturale acordate din bugetul local al municipiului Lugoj.

Profilul evaluatorilor

Invitația se adresează specialiștilor care au competențe profesionale specifice și experiență de minim 3 ani în organizarea, producția și managementul de evenimente culturale sau, după caz, cu expertiză în implementarea, managementul, monitorizarea sau evaluarea proiectelor și programelor finanțate din fonduri nerambursabile din domeniile cultură, educație, dezvoltare, cercetare, cooperare transfrontalieră/ internațională.

Totodată, constituie un avantaj cunoașterea mecanismelor privind finanțările nerambursabile (din postura de evaluatori și/sau coordonatori de proiect).

Modalitatea de selecție a evaluatorilor

Se vor selecta specialiști atât pentru comisia de evaluare și selecție, cât și pentru comisia de soluționare a contestațiilor, membri titulari și supleanți.

Membrii comisiilor vor fi desemnați prin dispoziție de către primarul Municipiului Lugoj, dintre candidați.

Componența nominală a comisiilor de selecție și de soluționare a contestațiilor va fi publicată numai după încheierea sesiunii de evaluare.

Grilele de evaluare cu justificarea punctajelor pe care solicitanții le pot solicita în vederea depunerii de contestații se vor anonimiza. Fiecare membru al comisiei de selecție și, respectiv, de soluționare a contestațiilor va semna la începutul sesiunii de evaluare o declarație de imparțialitate și evitare a conflictului de interese.

Nu poate fi membru al comisiei de selecție sau de soluționare a contestațiilor persoana care se află în una sau mai multe din următoarele situații:

 1. face parte din organele de conducere ale unuia dintre solicitanții persoană juridică sau este reprezentant legal sau angajat al unui solicitant;
 2. are calitatea de soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al II-lea inclusiv, cu persoane care fac parte din organe de conducere sau persoane angajate ale unui solicitant;
 3. are calitatea de acționar, sau rudele sau afinii săi până la gradul al II-lea inclusiv au calitatea de acționari la unul dintre solicitanții persoană juridică;
 4. are un interes patrimonial, personal sau printr-o rudă ori afin până la gradul al II-lea inclusiv, în legătură cu atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă.

Pentru activitatea depusă, membrii comisiilor de selecţie şi membrii comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, care nu fac parte din categoria personalului angajat prin contract individual de muncă încheiat cu autoritatea finanţatoare, primesc o indemnizaţie în temeiul unei convenții de prestări servicii, încheiat potrivit prevederilor Codului civil. Indemnizația se va calcula în funcție de numărul proiectelor evaluate și se va acorda în baza completării și depunerii la autoritatea finanțatoare a grilelor de evaluare cu argumentarea punctajului acordat și a proceselor verbale, pe baza modelelor primite de la autoritatea finanțatoare.

Pentrul modul de selecție a membrilor comisiei nu se pot depune contestații.

Modalitatea de înscriere a evaluatorilor, documente necesare

Candidaturile se transmit până la data de 8 mai 2023, pe adresa de e-mail contact@primărialugoj.ro , și se vor atașa următoarele:

 • Motivație participare
 • Curriculum Vitae
 • Documente doveditoare / Link-uri relevante (proiecte/portofolii etc)

Constituirea comisiilor, procesul de evaluare și selecție, alte mențiuni

Evaluarea și selecția proiectelor se realizează de către comisii de selecție formate dintr-un număr de 5 membri dintre care 3 membri specialiști.

Activitatea evaluatorilor constă în evaluarea cererilor de finanțare și ierarhizarea acestora pe baza punctajelor obținute, calculate prin media aritmetică a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei, conform criteriilor stabilite în anunțul public.

În situaţia în care se constată diferenţe mai mari de 10 de puncte între punctajele totale acordate pentru același proiect cultural, secretarul comisiei convoacă o reuniune de reevaluare comună a proiectului în cauză.

În cazul în care, în urma reuniunii de reevaluare, diferenţa între punctaje nu se reduce, proiectul cultural respectiv va fi supus unei noi evaluări, realizate de alți membri selectați.

Fiecare membru al comisiei de evaluare precum și al comisiei de contestație va semna o declaraţie de imparţialitate.

În componența comisiei de soluționare a contestațiilor nu pot fi numiți membrii care au făcut parte din comisiile de selecție a respectivelor proiecte contestate.

Procesul de evaluare și selecție se desfășoară online.

Totalitatea pașilor și condițiilor privind procesul de evaluare se regăsesc în proiectul privind regimul finanţărilor nerambursabile a proiectelor culturale acordate din bugetul local al municipiului Lugoj, în Capitolul V – Organizarea și funcționarea comisiilor de selecție și evaluare precum și a comisiei de contestații.

______________________________

Primăria Municipiului Lugoj informează cetățenii că E-Distribuție Banat efectuează în oraș lucrări de mentenanță la rețeaua de distribuție a energiei electrice.

Pe durata lucrărilor va fi întreruptă temporar alimentarea cu energie electrică în următoarele zone și la consumatori după cum urmează:

 • Miercuri, 26 aprilie 2023, între orele 9.30-17.30 pe străzile: Traian Vuia și Fagilor.

Spălarea pubelelor destinate colectării deșeurilor reziduale (pubela neagră), în Lugoj

Primăria Municipiului Lugoj anunță că în perioada 24.04.2023-29.04.2023 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. efectuează spălarea recipientelor de colectare a deșeurilor reziduale (pubela neagră ) pe raza MUNICIPIULUI  LUGOJ după cum urmează:

♦ Pe străzile sau cartierele colorate cu verde, pubelele se vor spăla la prima ridicare (luni), iar pe cele necolorate la cea de-a doua ridicare (joi).

♦ Pe străzile sau cartierele colorate cu verde, pubelele se vor spăla la prima ridicare (marți), iar pe cele necolorate la cea de-a doua ridicare (vineri).
♦ Pe străzile sau cartierele colorate cu verde, pubelele se vor spăla la prima ridicare (miercuri), iar pe cele necolorate la cea de-a doua ridicare (sâmbătă).

__________________

Acțiune de spălare a pubelelor destinate colectării deșeurilor reziduale (pubela neagră), în Lugoj

Primăria Municipiului Lugoj anunță că în perioada 17.04.2023-22.04.2023 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. efectuează spălarea recipientelor de colectare a deșeurilor reziduale (pubela neagră) pe raza MUNICIPIULUI LUGOJ după cum urmează:

♦ Pe străzile sau cartierele colorate cu verde, pubelele se vor spăla la prima ridicare (luni), iar pe cele necolorate la cea de-a doua ridicare (joi).

♦ Pe străzile sau cartierele colorate cu verde, pubelele se vor spăla la prima ridicare (marți), iar pe cele necolorate la cea de-a doua ridicare (vineri).
♦ Pe străzile sau cartierele colorate cu verde, pubelele se vor spăla la prima ridicare (miercuri), iar pe cele necolorate la cea de-a doua ridicare (sâmbătă).

Primăria Lugoj scoate la licitație
suprafețele de pășuni nealocate

Primăria Municipiului Lugoj scoate la licitație în data de 26.04.2023, ora 9, în vederea închirierii prin LICITAŢIE PUBLICĂ cu strigare şi adjudecare la cel mai mare preţ oferit a suprafeţelor de pășuni (pajişti) din extravilan, rămase nealocate, aflate în domeniul privat al Municipiului Lugoj.

Dosarele pentru înscrierea la licitație se depun până la data de 21.04.2023, la Registratura Primăriei, cam. 7.

Caietul de sarcini și relații suplimentare se pot obține de la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Birou agricol, cadastru, et. 2, cam. 215.

Anunţ public

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ MUNICIPIUL LUGOJ, prin Consiliul Local al Municipiului Lugoj în calitate de asociat unic al Societății ADMINISTRARE PATRIMONIU LUGOJ S.R.L.”, prin Comisia de selecție, anunță organizarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului de Administrator al societății.

Procedura de selecție cuprinde următoarele etape:

 1. Depunerea dosarului de candidatură – în termen de 30 de zile de la data publicării Anunțului de selecție;
 2. Evaluarea dosarelor de candidatură și elaborarea listei lungi, în care vor figura toți candidații care au depus dosarele de candidatură, în perioada 10.04.2023-11.05.2023;
 3. Evaluarea dosarelor candidaților aflați în lista lungă, admiterea/respingerea celor care îndeplinesc/nu îndeplinesc criteriile minime, elaborarea listei scurte, analiză contestații, în perioada 12.05.2023-23.05.2023;
 4. Afișarea listei scurte – 23.05.2023;
 5. Depunerea declarației de intenție a candidaților admiși pe lista scurtă, în termen de 15 zile de la data afișării listei scurte. Declarația de intenție va fi redactată cu respectarea prevederilor H.G. nr.722/2016 și prevederile Scrisorii de așteptări aprobată prin H.C.L. nr.64 din 13.03.2023. Prin Declarația de intenție candidații își prezintă viziunea și programul privind dezvoltarea societății, fiind parte componentă a evaluării finale a candidaților- 23.05.2023-08.06.2023;
 6. Evaluarea finală a candidaților selectați în lista scurtă, pe bază de interviu -10.06.2023;
 7. Elaborarea raportului final privind numirea Administratorului Societății „ADMINISTRARE PATRIMONIU LUGOJ S.R.L.”-06.2023

Condițiile minime generale și specifice obligatorii pentru poziția de ADMINISTRATOR sunt următoarele:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
 • nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică;
 • nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau nu i-a fost încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile în ultimii 3 ani;
 • nu se află în situațiile de incompatibilitate sau conflict de interese prevăzute de lege.

Condiții specifice:

 • să fie absolvent al unui program de studii de lungă durată finalizat cu diplomă de licență în cadrul unei instituții de învățământ superior în:
 • domeniul științe inginerești;
 • ramura de știință – științe juridice;
 • ramura de știință – științe economice;
 • ramura de știință – științe administrative, specializarea administrație publică;
 • management;
 • minim 1 an vechime în specialitatea studiilor absolvite.

Selecția candidaților se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței.

Pentru candidații declarați admiși, Comisia de selecție va acorda un punctaj/rating criteriilor prevăzute în Profilul și matricea administratorului Societății „ADMINISTRARE PATRIMONIU LUGOJ S.R.L.” – Anexa nr.2 la H.C.L. nr.64 din 13.03.2023.

Criterii de evaluare a candidaților:

 • Îndeplinirea cerințelor minime;
 • Îndeplinirea competențelor specifice și profesionale de importanță strategică/tehnică, exigența pe plan local și național, trăsături, alte cerințe specifice;
 • Reputația personală și profesională;
 • Alinierea Declarației de intenție a candidatului cu Scrisoarea de așteptări;
 • Înscrierile în cazierul judiciar;
 • Înscrierile în cazierul fiscal.

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

  • formularul de înscriere nr.1*;
  • curriculum vitae în format Europass, semnat și datat;
  • copia actului de identitate în termenul de valabilitate, certificată pentru conformitate cu originalul prin semnătura olografă a posesorului actului de identitate;
  • copiile documentelor care atestă nivelul studiilor, certificate pentru conformitate cu originalul prin semnătura olografă a posesorului actelor;
  • copia certificatului de căsătorie sau a altor acte, certificate pentru conformitate cu originalul prin semnătura olografă a posesorului actelor, necesare doar în cazul în care numele menționat în actele depuse diferă de cel de pe actul de identitate;
  • copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverința care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor, certificate pentru conformitate cu originalul prin semnătura olografă a posesorului actului;
  • cazierul judiciar/ declarație pe proprie răspundere conform formular nr.2*;
  • cazier fiscal/ declarație pe proprie răspundere conform formular nr.3*;
  • adeverință medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie sau de către unitățile sanitare abilitate;
  • declarație pe propria răspundere care atestă lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică conform formular nr.4*;
  • declarație pe propria răspundere că nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau nu i-a fost încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile în ultimii 3 ani conform formular nr.5*;
  • declarație pe proprie răspundere că nu se află în situația unui conflict de interese și/sau incompabilitate cu exercitarea funcției de administrator, conform formular nr.6*;
  • declarație de consimțământ prin care candidatul își exprimă acordul de a i se procesa datele sale personale în cadrul procedurii de recrutare și selecție conform formular nr.7*;
  • declarație pe propria răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află întruna din situațiile prevăzute la art.6 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracțiune legată de conduita profesională conform formular nr.8*;
  • Scrisoare/scrisori de recomandare.

Comisia de selecție își rezervă dreptul de a solicita pe parcursul procedurii de selecție, documente/informații noi care pot clarifica anumite aspecte din dosarul de candidatură.

Afișarea rezultatelor obținute de candidați la concurs se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.

Un candidat poate decide oricând să se retragă din procesul de recrutare și selecție, înaintând în acest sens o cerere scrisă.

Dosarele de înscriere ale candidaților se depun până la data de 11.05.2023 inclusiv.

Scrisoarea de așteptări (Anexa nr.1), Profilul și matricea administratorului societății (Anexa nr.2) și formularele necesare completării dosarului de candidatură sunt afișate alături de Anunțul privind selecția administratorului societății, pe site-ul autorității publice locale www.primarialugoj.ro, la secțiunea-Anunțuri concursuri angajare.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Primăria Municipiului Lugoj, Piața Victoriei nr.4, Birou relații cu publicul, tel. 0256/352240, fax. 0256/350393, e-mail: contact@primarialugoj.ro sau personal@primarialugoj.ro.

Observații suplimentare: Persoană de contact – Anica Damșa, Consilier superior

Anunţ public

MUNICIPIUL LUGOJ, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către  APM Timiş, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Desființare construcții: C3, C10, C4, C5, C7, C6” propus a fi amplasat în municipiul Lugoj, str. Gh. Doja, nr. 36, CF 415854, județul Timiș.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului – APM Timiş, din municipiul Timişoara,  B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timiș, în zilele de luni – joi între orele  8.00 – 16.30,  vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.roSecţiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.”

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE

pentru acordarea unor forme de sprijin de la bugetul local pentru unităţile de cult/lăcaşurile de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, situate pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Lugoj

1. Autoritatea contractantă: Municipiul Lugoj şi Consiliul local al Municipiului Lugoj, cu sediul în localitatea Lugoj, Piaţa Victoriei, Nr. 4, cod fiscal 4527381, tel. 0256/352240, fax. 0256/350393, web www.primarialugoj.ro anunţă acordarea de sprijin financiar de la bugetul local pentru unităţile de cult/lăcaşurile de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, situate pe raza administrativ-teritorială a municipiului Lugoj, în anul fiscal 2023.

2. Reglementări legale privind acordarea sprijinului financiar:

– O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificările şi completările ulterioare prin Legea nr. 125/2002;

– H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. 82/2001, cu modificările și completările ulterioare;

– Hotărârea Consiliului local nr. 35/20.02.2023 privind bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Lugoj pe anul 2023.

3. Categoriile de proiecte pentru care unităţile de cult/lăcaşurile de cult aparţinând cultelor religioase din municipiu pot solicita finanţare sunt:

a) întreţinerea şi funcţionarea unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri mici;

b) construirea, în condiţiile aprobării documentaţiilor tehnico-economice potrivit reglementărilor în vigoare, precum şi repararea lăcaşurilor de cult;

c) conservarea şi întreţinerea bunurilor de patrimoniu aparţinând cultelor religioase;

d) desfăşurarea unor activităţi de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult;

e) amenajarea şi întreţinerea muzeelor cultural-religioase;

f) construirea, amenajarea şi repararea clădirilor având destinaţia de aşezăminte de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult;

g) construirea şi repararea sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult;

h) construirea și repararea sediilor unităților de învățământ teologic, proprietate a cultelor recunoscute

4. Suma disponibilă pentru sprijinul financiar privind unităţile de cult/lăcaşurile de cult din Municipiul Lugoj este de: 250.000 lei (HCL 35/20.02.2023)

5. Documentaţia de solicitare a sprijinului financiar se poate procura de la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Biroul Relaţii cu Publicul, cam. 7, şi de pe site-ul instituţiei primarialugoj.ro (rubrica anunțuri)

6. Solicitanţii vor putea depune documentaţia la Biroul Relaţii cu Publicul, cam. 7 din cadrul Primăriei Municipiului Lugoj până la data de 13.04.2023.

7. Evaluarea şi selecţionarea cererilor în vederea obţinerii sprijinului financiar se va face de către comisia pentru stabilirea și acordarea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al Municipiului Lugoj, pentru unităţile/lăcaşurile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România, situate pe raza administrativ – teritorială a Municipiului Lugoj.

 8. La încheierea procedurii de evaluare şi selecţionare, comisia va afişa pe site-ul Primăriei municipiului Lugoj, www.primarialugoj.ro rezultatul selecţiei precum şi nivelul sumelor aprobate în vederea încheierii contractelor.

Administrația locală a stabilit că în luna martie, în zilele de sâmbătă (18 și 25 martie 2023), casieria Direcției Venituri să aibă program de lucru în intervalul 09.00 – 13.00.

Această măsură este luată pentru a veni în sprijinul cetățenilor din Lugoj, care doresc să beneficieze de reducerea de 10% pentru plata integrală, până la 31 martie, a impozitelor pe clădiri, teren și mijloace de transport.

Totodată reamintim atât persoanelor fizice cât și persoanelor juridice care au obligația de plată a impozitelor și taxelor locale la Primăria Lugoj faptul că au următoarele posibilități de plată:

   1. În numerar sau cu cardul la casieria Primăriei Lugoj;
   2. Plată on-line (internet):
   • prin Sistemul Național de Plată Online pe pagina web: www.ghiseul.ro;
   • prin servicii online banking ale băncii contribuabilului;
   1. Prin ordin de plată la ghișeul băncii contribuabilului;
   2. Prin mandat poștal.

La plățile prin bancă sau mandat poștal trebuie specificate următoarele:
– datele de identificare ale Municipiului Lugoj (CUI: 4527381)
– denumirea impozitului şi contul IBAN deschis la Trezoreria Lugoj
 https://www.primarialugoj.ro/plata_online.html

– datele de identificare ale contribuabilului.

Recomandăm folosirea metodelor de plată de la punctele 2, 3 și 4 pentru a nu genera aglomerație la ghișee.

Pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, teren și mijloace de transport datorate de persoanele fizice și persoanele juridice (cu excepția persoanelor juridice care achită obligația de plata la ghișeele Primăriei prin chitanță cu numerar sau P.O.S), pentru întregul an, până la data de 31 martie a anului 2023, se acordă o bonificație de 10%.

ANUNȚ

privind elaborarea proiectului de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile a proiectelor culturale, acordate din bugetul local al municipiului Lugoj

            Astăzi, 10.03.2023, Primăria Municipiului Lugoj anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile a proiectelor culturale, acordate din bugetul local al municipiului Lugoj.

            În conformitate cu O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare precum și Legea nr. 186/2003 privind susținerea și promovarea culturii scrise, republicată, cu modificările ulterioare, se propune spre aprobare „Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile a proiectelor culturale, acordate din bugetul local al municipiului Lugoj”.

Regulamentul are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general şi a procedurii pentru atribuirea contractelor de finanţare acordate din bugetul local al Municipiului Lugoj.

 Prezentul regulament stabileşte procedura privind regimul finanţărilor nerambursabile a proiectelor culturale acordate din bugetul local al municipiului Lugoj. Termenele exprimate în prezentul act se calculează conform regulilor generale stabilite de Codul de procedură civilă, cu excepția cazurilor în care, în legislația de specialitate incidentă proiectelor, se prevede un alt mod de calcul.

 Solicitanții trebuie să fie orice persoană fizică autorizată, intreprindere individuală, intreprindere familială, sau persoană juridică de drept public sau privat, română sau străină, înființată în condițiile legii române, ori ale țării de origine, care depune o cerere de finanţare nerambursabilă. Pentru susținerea culturii solicitanții pot fi edituri și redacții ale publicațiilor.

 Finanţările nerambursabile acordate se vor utiliza numai pentru programele şi proiectele de interes public iniţiate şi organizate de către aceştia, în completarea veniturilor proprii şi a celor primite sub formă de donaţii şi sponsorizări.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include: referatul inițiatorului și textul complet al proiectului de hotărâre.

Documentaţia poate fi consultată pe pagina de internet a instituţiei, secțiunea „Transparență decizională”, la linkul www.primarialugoj.ro și la sediul instituţiei din Lugoj, Piața Victoriei, nr. 4. Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 27.03.2023 ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: contact@primarialugoj.ro; prin poştă, la adresa: Primăria Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr. 4, Lugoj, jud. Timiș sau la sediul instituţiei, la Biroul de relaţii cu publicul, între orele 8-16.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile a proiectelor culturale, acordate din bugetul local al municipiului Lugoj.”

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.primarialugoj.ro, secțiunea „Transparență decizională”. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată tot în scris.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 25.04.2023.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0256/352240, e-mail: contact@primarialugoj.ro, persoană de contact: Iuliana-Alina Chiriac.

 PRIMAR INTERIMAR

Bogdan-Ștefan Blidariu

ANUNȚ

privind elaborarea proiectului de hotărâre pentru aprobarea indexării nivelurilor impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, care se indexează anual pe baza ratei inflației, aplicabile în anul fiscal 2024

Astăzi, 09.03.2023, Primăria Municipiului Lugoj anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiect de hotărâre privind aprobarea indexării nivelurilor impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, care se indexează anual pe baza ratei inflației, aplicabile în anul fiscal 2024.

Indexarea impozitelor și taxelor locale este reglementată prin art. 491 din  Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare: „art. 491 (1) În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

(2) Sumele indexate conform alin. (1) și (11) se aprobă prin hotărâre a consiliului local și se aplică în anul fiscal următor. …”.

Potrivit art. 454 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, impozitele și taxele locale sunt după cum urmează:

   1. a) impozitul pe clădiri și taxa pe clădiri;
   2. b) impozitul pe teren și taxa pe teren;
   3. c) impozitul pe mijloacele de transport;
   4. d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor;
   5. e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate;
   6. f) impozitul pe spectacole;
   7. g) taxele speciale;
   8. h) alte taxe locale.

 Potrivit site-ului oficial al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, rata inflației pentru anul 2022 este de 13,8%.

Nivelul inflației este comunicat de către Institutul Național de Statistică.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include: referatul inițiatorului și textul complet al proiectului de hotărâre.

Documentaţia poate fi consultată pe pagina de internet a instituţiei, secțiunea „Transparență decizională”, la linkul www.primarialugoj.ro și la sediul instituţiei din Lugoj, Piața Victoriei, nr. 4. Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 24.03.2023 ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: contact@primarialugoj.ro; prin poştă, la adresa: Primăria Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr. 4, Lugoj, jud. Timiș sau la sediul instituţiei, la Biroul de relaţii cu publicul, între orele 8-16.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea indexării nivelurilor impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, care se indexează anual pe baza ratei inflației, aplicabile în anul fiscal 2024”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.primarialugoj.ro, secțiunea „Transparență decizională”. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată tot în scris.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 22.04.2023.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0256/352240, e-mail: contact@primarialugoj.ro, persoană de contact: Iuliana-Alina Chiriac.

 PRIMAR INTERIMAR

Bogdan-Ștefan Blidariu

În atenția prestatorilor de servicii funerare

            Conform prevederilor Legii nr.102/08.07.2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare, cât și ale Hotărârii Guvernului nr.741/12.10.2016 pentru aprobarea Normelor tehnice și sanitare privind serviciile funerare, înhumare, incinerarea, transportul, deshumarea și reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum și criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare și nivelul fondului de garantare,  prestatorii de servicii funerare au obligația a obține avizul consiliului local al unității administrativ-teritoriale pentru desfășurarea activităților respective.

Prevederile Legii nr.102/08.07.2014 și ale Hotărârii Guvernului nr.741/12.10.2016 stabilesc serviciile funerare, condițiile de funcționare, criteriile profesionale, condițiile și documentele necesare avizării serviciilor funerare, precum și alte  prevederi specifice.

Consiliul local eliberează avizul operatorului care îndeplineşte următoarele condiţii:

   1. a) are capacitatea financiară şi profesională necesară;
   • Capacitatea financiară constă constă într-un fond de garantare constituit pentru plata despăgubirilor datorate în cazul neîndeplinirii sau al îndeplinirii defectuoase a prestărilor de servicii funerare.
   • Nivelul fondului de garantare se stabileşte la nivelul contravalorii a cinci ajutoare de înmormântare, cu obligativitatea majorării acestui fond în funcție de actualizările anuale ale cuantumului acestui ajutor și de realimentare în cazul plății de despăgubiri.
   • Constituie fond de garantare:
   1. suma depusă într-un cont special la banca la care operatorul economic are deschis contul curent;
   2. ii) garanţia bancară sau asigurarea de malpraxis încheiată la valoarea fondului de garantare stabilit prin hotărâre a Guvernului.
   3. b) nu are datorii restante la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul local;
   4. c) dispune de spaţiul corespunzător pentru desfăşurarea obiectului de activitate în condiţii decente.

Prestarea serviciilor funerare se poate face numai în spaţii autorizate.

Pentru obținerea avizului Consiliului Local al Municipiului Lugoj, în conformitate cu prevederile Legii nr.102/08.07.2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare, cât și ale Hotărârii Guvernului nr.741/12.10.2016 pentru aprobarea Normelor tehnice și sanitare privind serviciile funerare,înhumare , incinerarea, transportul, deshumarea și reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum și criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare și nivelul fondului de garantare,  prestatorul de servicii funerare va depune un dosar, pentru fiecare punct de lucru, care va conține:

   1. cererea de obținere a avizului Consiliului Local al Municipiului Lugoj pentru desfășurarea de servicii funerare în municipiul Lugoj;
   2. certificat unic de înregistrare de la Oficiul Național al Registrului Comerțului;
   3. certificat constatator pentru punctul de lucru eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului;
   4. d) dovada deţinerii spaţiului corespunzător pentru desfăşurarea obiectului de activitate; e) autorizaţia sanitară de funcţionare emisă de Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Timiș.
   5. f) documentele care atestă faptul că personalul angajat cu atribuţii în prestarea de servicii funerare, pregătirea cadavrului şi efectuarea de îngrijiri mortuare are competenţele specifice necesare, conform prezentelor norme. Se exceptează de la cerinţa de competenţă specifică persoanele care lucrează în contabilitate, agenţi de marketing, şoferi, persoane care execută/decorează monumente funerare sau comercializează obiecte funerare;
   6. g) dovada că prestatorul de servicii funerare are cel puţin 3 angajaţi, astfel:

(i) un tanatopractor cu diploma de absolvire a programului de formare teoretică şi practică în urma căruia a obţinut dreptul de liberă practică, în conformitate cu prezentele norme, angajat cu contract de muncă, cu dreptul de a completa şi semna certificatul de îmbălsămare, conform formularului din anexa nr. 3;

(ii) minimum 2 persoane angajate cu normă întreagă, cu atribuţii în efectuarea transportului decedatului;

   1. h) nu are datorii restante la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul local şi are constituit fondul de garantare;
   2. i) alte documente necesare pentru stabilirea condițiilor de funcționare, după caz (aviz sanitar pentru transport; dovada deținerii mijlocului de transport omologat de R.A.R.;).

Dosarul conținând documentele mai sus menționate va fi depus la Registratura Primăriei municipiului Lugoj, str.Piața Victoriei nr.4 sau pe adresa de e-mail a instituției: contact@primarialugoj.ro

____________________

ANUNȚ

privind elaborarea proiectului de hotărâre pentru aprobarea Agendei acțiunilor sportive pe anul 2023, propuse pentru a fi cofinanțate din bugetul local, capitolul 67.02 – „Cultură, recreere și religie”, subcapitolul 05.01 „Sport”

            Astăzi, 02.03.2023, Primăria Municipiului Lugoj anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei acțiunilor sportive pe anul 2023, propuse pentru a fi cofinanțate din bugetul local, capitolul 67.02 – „Cultură, recreere și religie”, subcapitolul 05.01 „Sport”.

Cadrul legal pentru finanțarea de către autoritățile administrației publice locale a programelor sportive este conferit de prevederile Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului și ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, prin hotărâre a autorității deliberative a administrației publice locale se pot aloca sume din bugetul local pentru finanțarea proiectelor sportive ale cluburilor  înființate pe raza unității administrative teritoriale.

Astfel, în urma analizei, evaluării și selecției proiectelor sportive depuse pentru finanțare de la bugetul local al Municipiului Lugoj pe anul 2023, proiectele sportive care au fost acceptate vor fi incluse în Agenda acțiunilor sportive pe anul 2023, care va fi înaintată Consiliului Local al Municipiului Lugoj în vederea emiterii unei hotărâri de Consiliu.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include: referatul inițiatorului și textul complet al proiectului de hotărâre.

Documentaţia poate fi consultată pe pagina de internet a instituţiei, secțiunea „Transparență decizională”, la linkul www.primarialugoj.ro și la sediul instituţiei din Lugoj, Piața Victoriei, nr. 4. Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 17.03.2023 ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: contact@primarialugoj.ro; prin poştă, la adresa: Primăria Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr. 4, Lugoj, jud. Timiș sau la sediul instituţiei, la Biroul de relaţii cu publicul, între orele 8-16.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea Agendei acțiunilor sportive pe anul 2023, propuse pentru a fi cofinanțate din bugetul local, capitolul 67.02 – „Cultură, recreere și religie”, subcapitolul 05.01-Sport”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.primarialugoj.ro, secțiunea „Transparență decizională”. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată tot în scris.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 14.04.2023.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0256/352240, e-mail: contact@primarialugoj.ro, persoană de contact: Iuliana-Alina Chiriac.

Cele mai reprezentative standuri la Târgul de Primăvară Lugoj

Cu prilejul Târgului de Primăvară organizat în Lugoj în preajma zilei de 1 Martie municipalitatea a oferit titlul de „Cel mai reprezentativ stand”. La secțiunea mărțișoare titlul a fost oferit producătorului Magu Dimitrie (Atelierul cu Lavandă), iar la secțiunea flori titlul a fost oferit producătorului Bordea Ancuța.

Îi felicităm încă odată pentru implicare și creativitate, le urăm mult succes și îi așteptăm și la viitoarele evenimente organizate în Municipiul Lugoj.

Întreruperi programate
ale alimentării cu energie electrică

Primăria Municipiului Lugoj informează cetățenii că E-Distribuție Banat efectuează în oraș lucrări de mentenanță la rețeaua de distribuție a energiei electrice.

Pe durata lucrărilor va fi întreruptă temporar alimentarea cu energie electrică în următoarele zone și la consumatori după cum urmează:

   • Miercuri, 1 martie 2023, între orele 9.30-17.30 pe străzile: Aleea Vișinilor, Aleea Cireșilor și Aleea Nucilor.

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

         MUNICIPIUL LUGOJ anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Desființare construcții: C3, C10, C4, C5, C7, C6″, propus a fi amplasat în municipiul Lugoj, str. Ghe. Doja, nr. 36, CF 415854, jud. Timiș.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiş,  Municipiul Timişoara, B-dul. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A,  jud Timiș și la sediul titularului Municipiul Lugoj, Piața Victoriei, nr. 4, jud. Timiș, in zilele de  luni-joi între orele 08.00-16.30,  vineri între orele 8.00-14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiş.

Anunț vizare
Acorduri pentru desfășurarea exercițiilor comerciale

Primăria Municipiului Lugoj informează operatorii economici care desfăşoară pe raza municipiului Lugoj activităţi de comercializare a produselor și serviciilor de piață, pentru codurile caen prevăzute în anexa la  O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, faptul că începând cu anul 2022 se vizează anual toate  Acordurile / Autorizaţiile de funcţionare eliberate anterior.

Conform prevederilor Regulamentului privind condiţiile de autorizare şi desfăşurare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pe raza Municipiului Lugoj, aprobat prin H.C.L. nr.10/2023, Acordurile pentru desfășurarea exercițiilor comerciale se vizează în mod obligatoriu până la data de 28 februarie a fiecărui an, pentru anul calendaristic în curs, cu excepția  termenului pentru vizarea Acordurilor/Autorizațiilor pentru anii 2022-2023, care se prorogă până la data de 30.06.2023.

Neobţinerea vizei anuale pe Acordul pentru desfășurarea exercițiilor comerciale, echivalează cu lipsa acordului şi atrage răspunderea contravenţională conform prevederilor O.G. nr. 99/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru vizarea Acordurilor se vor prezenta avizele/autorizaţiile solicitate suplimentar prin Regulamentul mai sus menţionat, față de cele depuse la momentul emiterii Acordului pentru desfășurarea exercițiilor comerciale emis de Primarul Municipiului Lugoj, conform O.G. nr. 99/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Documentele şi formularele necesare emiterii/vizării Acordurilor pentru desfășurarea exercițiilor comerciale sunt în funcţie de activitatea desfăşurată şi pot fi consultate pe site-ul primarialugoj.ro, secţiunea servicii ON-LINE / acte necesare, formulare / Biroul Autorizare activităţi comerciale.

În cazul în care unitatea a fost închisă, se vor aduce acte din care să rezulte acest lucru (rezoluţia de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului precum şi hotărârea adunării generale a asociaţilor).

Primăria Municipiului Lugoj organizează în perioada 1 – 31 martie 2023 prin Serviciul Public Sere si Zone Verzi, campania „Curăţenia de primăvară”, pe teritoriul municipiului, după cum urmează:

   • 1 – 17 martie – Lugojul German;
   • 20 – 31 martie Lugojul Român.

Cetăţenii vor depozita deşeurile vegetale în faţa imobilelor, în grămezi fără a fi legate cu sârmă. Se vor colecta doar deşeuri vegetale (resturi provenite din tăierea pomilor, a viţei de vie, etc.).

În cadrul acţiunii ,,Curăţenia de primăvară” NU se colectează materiale rezultate din construcţii și nici un alt fel de deșeuri în afară de deșeurile vegetale.

Pentru informații suplimentare: telefon 0256 351902 – Serviciul Public Sere si Zone Verzi.

_________________

Primăria Municipiului Lugoj anunță că, începând cu data de 17 februarie, comercianții de flori, mărțișoare, felicitări și decorațiuni specifice zilelor de 1 și 8 Martie pot depune cererile pentru emiterea avizului de comerț stradal.

Cererile se pot depune online pe email contact@primarialugoj.ro sau  la registratura Primăriei Municipiului Lugoj, camera 7,  actele necesare fiind:

   • cerere;
   • copie BI/CI comerciant;
   • copie act firmă (certificat unic de înregistrare și certificat constatator registrul comerțului);
   • certificat/carnet producător pentru producătorii de flori.

Taxele vor fi următoarele: taxa de autorizare 60 lei și taxa de ocupare domeniu public 3 lei/mp./zi pentru suprafețe cuprinse între 1-5 mp și 1 leu/mp./zi pentru suprafețe mai mari de 5 mp.

În acest an comercializarea se va desfășura în mod organizat, fiecare amplasament urmând să fie marcat  de către reprezentanții Primăriei Municipiului Lugoj. Astfel, au fost aprobate următoarele locații:

I. Piaţa „I.C. Drăgan”, în perioada 25 februarie – 9 martie 2023, între orele 08:00 – 22:00:

– o zonă destinată comerţului cu flori: 25 locaţii în suprafață de 9 mp (3×3) fiecare, respectiv pavilioane albe doar în situația prognozei meteo nefavorabile;

– o zonă destinată comerţului cu mărțișoare, felicitări și decorațiuni specifice de sezon: 25 locaţii,  în suprafată de  2 m.p. fiecare (un șevalet obligatoriu și o măsuță opțional).

În p-ța I.C. Drăgan vor fi autorizați doar comercianții înregistrați la ORC Timiș, respectiv producătorii care dețin  certificat de producător emis în județul Timiș. Se vor excepta de la regulă studenții/elevii care urmează studii la instituții de învățământ pe raza Municipiului Lugoj și comercianții de flori.

II.  Platoul exterior al pieței Agroalimentare „Timișul” în perioada 25 februarie – 1 martie 2023, între orele 08:00 – 22:00:

– o zonă pentru comercializarea de mărțișoare și decorațiuni specifice zilei de sezon pentru comercianții înregistrați în alte județe: 12 locaţii,  în suprafată de  9 mp (3×3), fiecare, respectiv pavilioane albe doar în situația prognozei meteo nefavorabile.

Locaţiile vor fi avizate şi stabilite de Biroul Autorizare Activităţi Comerciale din cadrul Primăriei Municipiului Lugoj. Se acordă o singură locaţie pentru fiecare solicitant.

Locurile se vor atribui pe baza cererilor depuse, cu respectarea Regulamentului privind  condiţiile de autorizare şi desfăşurare a activităţilor de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza Municipiului Lugoj, aprobat prin H.C.L. nr. 10/2023.

_________________

Primăria Municipiului Lugoj informează comercianții și producătorii / importatorii de băuturi cu privire la implementarea Sistemului de Garanție – Returnare (SGR) pentru ambalaje de băuturi următoarele:

În conformitate cu prevederile HG 1074/2001 privind stabilirea sistemului de garanție – returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile, pentru o gestionare mai eficientă a deșeurilor la nivel național și pentru creșterea gradului de reciclare, Guvernul României și-a asumat implementarea sistemului Sistemului de Garanție Returnare (SGR) pentru ambalaje de băuturi.

SGR reprezintă un sistem prin care cetățenii vor plăti o garanție de 0,50 RON atunci când vor cumpăra o băutură (apă, băuturi răcoritoare, bere, cidru, vin, băuturi spirtoase) de la un comerciant.

Sistemul se aplică pentru ambalaje primare nereutilizabile din sticlă, plastic sau metal, cu volume cuprinse între 0,1 l și 3 l, inclusiv. Pentru a fi identificate ușor, produsele care vor face parte din sistem vor fi marcate cu un logo specific. După golirea ambalajului, consumatorul va trebui să îl aducă într-unul din punctele de returnare organizate de comercianți, practic, în orice magazin din România. În schimbul ambalajului gol, consumatorul va primi înapoi pe loc, valoarea garanției plătite inițial, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal și chiar dacă respectivul produs nu a fost cumpărat din acea locație.

În prezent, RetuRO Sistem Garanție Returnare S.A., compania deținătoare a licenței de operare a Sistemului de Garanție – Returnare (SGR), unic la nivel național, anunță comercianții și producătorii/importatorii de băuturi că a început înregistrarea OBLIGATORIE în baza de date a sistemului, etapa preliminară intrării în funcție a SGR.

Platforma de înregistrare a producătorilor/importatorilor și comercianților în SGR este activă în acest moment, înregistrarea realizându-se într-o secțiune separată pentru fiecare din cele două categorii. Înregistrarea în baza de date a sistemului de garanție – returnare se face pe site-ul https://returosgr.ro/ și se încheie pe 28 februarie 2023. Conform prevederilor legale, nerespectarea termenului limită de înscriere în platformă poate fi sancționată de către Garda Națională de Mediu cu amendă cuprinsă între 20.000 și 40.000 de lei.

Toate materialele puse la dispoziție de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și RetuRO pot fi descărcate de pe link-ul http://files.opera-clima.ro/s/iXSzNtYeaPTgWxZ.

De asemenea, pentru informații și suport pentru înregistrarea în platforma SGR, vă informăm că RetuRO pune la dispoziție un call center – 021 207 00 09, număr cu tarif normal apelabil din orice rețea, disponibil de luni până vineri între orele 09.00 – 18.00, cu excepția sărbătorilor legale.

Listă cu titlurile hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Lugoj adoptate în ședința ordinară din data de 31.01.2023

   • Hotărârea Consiliului Local nr. 5 privind alegerea preşedintelui de şedinţă;
   • Hotărârea Consiliului Local nr. 6 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2022;
   • Hotărârea Consiliului Local nr. 7 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul anexei la H.C.L. nr. 473 din 27.12.2022;
   • Hotărârea Consiliului Local nr. 10 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de autorizare și desfășurare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza Municipiului Lugoj;
   • Hotărârea Consiliului Local nr. 13 privind iniţierea procedurii de concesionare/închiriere a suprafețelor de pajiști din extravilanul Municipiului Lugoj, rămase libere (nealocate);
   • Hotărârea Consiliului Local 29 privind solicitarea de trecere a unui bun imobil din domeniul public al  județului Timiș, în domeniul public al municipiului Lugoj.

ANUNȚ

privind elaborarea proiectului de hotărâre pentru aprobarea documentației „Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă al Municipiului Lugoj”

            Astăzi, 31.01.2023, Primăria Municipiului Lugoj anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației „Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă al Municipiului Lugoj”.

Municipiul Lugoj a ales direcția dezvoltării durabile, a managementului inteligent al energiei și implicit a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră prin creșterea eficienței energetice și a ponderii sistemelor de energie regenerabilă. Aceste obiective au fost asumate atât prin Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Lugoj, dar și prin aderarea municipalității noastre, în luna septembrie a anului 2015, la Pactul Primarilor, principala mișcare europeană în care sunt implicate autoritățile locale și regionale și care se angajează în mod voluntar pentru creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor de energie regenerabilă în teritoriile lor administrative.

Pentru evidențierea tuturor obiectivelor de dezvoltare durabilă a fost necesară elaborarea unui Plan de Acțiune pentru Energia Durabilă și Climă (PAEDC) al Municipiului Lugoj.

Prezentul Plan de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă (PAEDC) reprezintă un document cheie prin care se asigură planificarea urbană. Prin intermediul acestui document, autoritățile administrației publice locale își asumă sprijinul pentru realizarea cu succes a procesului de îmbunătățire a eficienței energetice pe teritoriul administrat, în vederea atingerii limitelor propuse la nivelul Uniunii Europene.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include: referatul inițiatorului și textul complet al proiectului de hotărâre.

Documentaţia poate fi consultată pe pagina de internet a instituţiei, secțiunea „Transparență decizională”, la linkul www.primarialugoj.ro și la sediul instituţiei din Lugoj, Piața Victoriei, nr. 4. Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 15.02.2023 ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: contact@primarialugoj.ro; prin poştă, la adresa: Primăria Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr. 4, Lugoj, jud. Timiș sau la sediul instituţiei, la Biroul de relaţii cu publicul, între orele 8-16.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației „Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă al Municipiului Lugoj”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.primarialugoj.ro, secțiunea „Transparență decizională”. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată tot în scris.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 15.03.2022.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0256/352240, e-mail: contact@primarialugoj.ro, persoană de contact: Iuliana-Alina Chiriac.

PRIMAR INTERIMAR
Bogdan-Ștefan Blidariu

Anunț

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA cu sediul în București, Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, în temeiul art. 2 alin. 3-4 și art. 11 alin. 5 din Legea 255/2010 cu modificările și completările ulterioare, anunță începerea și desfășurarea activităților Comisiilor pentru verificarea dreptului de proprietate ori a altui drept real asupra imobilelor supuse exproprierii ,,MODERNIZAREA LINIEI FEROVIARE CARANSABEȘ – TIMIȘOARA – ARAD”, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, în perioada 25-27.01.2023, de la ora 9.00, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1038/2022.

Tabelele cu imobilele proprietate privată expropriate în condiţiile Legii 255/2010 cu modificările și completările ulterioare au fost afişate la sediul Primăriei Municipiului Lugoj.

***
PRIMARUL MUNICIPIULUI LUGOJ

D I S P O Z I Ţ I A

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Lugoj în şedinţă extraordinară, pentru data de 11 IANUARIE 2023

Primarul Municipiului Lugoj;

În conformitate cu art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (4), art. 155 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. b) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit art. 134 alin. (4) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: „În caz de forţă majoră şi/sau de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei, ai oraşului sau ai municipiului/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori în alte situaţii stabilite de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local, convocarea acestuia pentru şedinţa extraordinară, prin excepţie de la prevederile alin. (3) lit. b), se face de îndată”. Urgența care justifică convocarea de îndată a ședinței Consiliului Local al Municipiului Lugoj este generată de:

– art. 5.16.3 alin. (1) lit. b) din Normele Metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2022, aprobate prin Ordinul 4271 din 15.12.2022 al Ministrului finanțelor, modificate, unde se menționează că în situația în care secțiunea de funcționare și/sau secțiunea de dezvoltare înregistrează deficit, acesta se acoperă definitiv din excedentul bugetului local al anilor precedenți, până la data de 9 ianuarie 2023, inclusiv.

– faptul că Spitalul Municipal „Dr. Teodor Andrei” Lugoj se află la finalul procedurii de evaluare în vederea acreditării în Ciclul 2 de către ANMCS, iar cu ocazia pre-vizitei comisiei de evaluare din 26.12.2022 s-a constatat că Regulamentul de organizare și funcționare nu are aprobarea autorității administrației publice locale, impunându-se astfel, emiterea actului administrativ, în regim de urgență, spre a fi analizat de evaluator anterior vizitei finale.

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) și art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art.1. – Consiliul Local al Municipiului Lugoj se convoacă în şedinţă extraordinară “de îndată” pentru data de 11.01.2023, ora 1400, în „sala de protocol” a Primăriei Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr. 4.

Art.2. –  Proiectul ordinii de zi este prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
            Art.3. – Prezenta dispoziţie se comunică:
– Instituţiei Prefectului, Judeţul Timiş;
– Direcţiei administraţie publică locală;
– Direcției buget – cheltuieli;
– Compartimentului relații cu instituții de învățământ, culte, cultură, sănătate.
– Spitalului Municipal „Dr. Teodor Andrei” Lugoj;
– Membrilor Consiliului Local al Municipiului Lugoj;
– Cetăţenilor municipiului Lugoj, prin afişare și publicare.

PRIMAR INTERIMAR                          AVIZAT PENTRU LEGALITATE

Bogdan-Ștefan Blidariu               SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI, Dan Ciucu

 Nr. 37 din 10.01.2023

Anexa la dispozitia nr. 37 din 10.01.2023

Proiectul ordinii de zi al ședinței extraordinare a Consiliului local din data de 11.01.2023 conține:

   1. Proiect de hotărâre nr. 1 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare, pentru anul 2022, în sumă de 14.778.504,84 lei, din excedentul anului 2021. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj;
   2. Proiect de hotărâre nr. 4 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului Municipal ,,Dr.Teodor Andrei” Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj.

Listă cu titlurile hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Lugoj adoptate în ședința ordinară din data de 28.12.2022

   1. Hotărârea Consiliului Local nr. 476 pentru modificarea Regulamentului privind condițiile de autorizare și desfășurare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza Municipiului Lugoj, Anexa nr. 2 a H.C.L. nr. 275/28.12.2021;
   2. Hotărârea Consiliului Local nr. 477 privind înfiinţarea în cadrul Clubului Sportiv Municipal Lugoj a secţiei de karting;
   3. Hotărârea Consiliului Local nr. 478 privind prelungirea contractelor de închiriere pentru spațiile din bazar și spațiile comerciale, proprietate publică sau privată a municipiului Lugoj;
   4. Hotărârea Consiliului Local nr. 479 privind prelungirea contractelor de închiriere pentru terenurile proprietate publică sau privată a municipiului Lugoj pe care sunt amplasate construcţii provizorii;
   5. Hotărârea Consiliului Local nr. 480 privind prelungirea contractelor de închiriere pentru terenurile pe care sunt amplasate garaje metalice din municipiul Lugoj.

ANUNȚ

privind elaborarea proiectului de hotărâre pentru înființarea în cadrul Clubului Sportiv Municipal Lugoj a secției de sport paralimpic

         Astăzi, 09.01.2023, Primăria Municipiului Lugoj anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiect de hotărâre pentru înființarea în cadrul Clubului Sportiv Municipal Lugoj a secției de sport paralimpic.

Prin înființarea în cadrul Clubului Sportiv Municipal Lugoj a secției de sport paralimpic se dorește sprijinirea sportivilor cu dizabilități în vederea participării la competiții sportive dedicate. Problema integrării sociale a persoanelor cu dizabilități este încă într-o fază incipientă în România, facilitarea accesului la concursuri și evenimente sportive contribuind la creșterea calității vieții acestora. Persoanele cu dizabilități pot fi un model pentru practicarea sportului, în pofida handicapului de care suferă, dovada acestui fapt fiind, pe plan local, rezultatele remarcabile obținute de sportivii legitimați la Clubul Sportiv al Handicapaților Fizic „Maraton 93” Lugoj. Prin exemplul personal, persoanele cu dizabilități ne arată cât de important este sportul în viața lor și cum a contribuit acesta la interacțiunea cu toată lumea. Este cunoscut faptul că persoanele cu dizabilități au trebuințe speciale și resimt nevoia de independență, apartenență la grup și acceptare în societate.

Faptul că în Lugoj există o organizație non-guvernamentală înființată încă din anul 1994, în scopul creării condițiilor practicării sportului de agrement și de performanță pentru orice persoană cu handicap fizic, denotă că există un interes constant pentru sportul paralimpic. Din păcate, însă, costurile tot mai mari cu transportul și cazarea sportivilor în vederea participării la competiții sportive a determinat membrii Asociației Clubul Sportiv al Handicapaților Fizic „Maraton 93” să solicite ca municipiul Lugoj să investească în sportul paralimpic.

Din aceste considerente, apreciem că dezvoltarea unei secții de profil, cu sprijinul municipalității, va fi de bun augur pentru imaginea orașului nostru.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include: referatul inițiatorului și textul complet al proiectului de hotărâre.

Documentaţia poate fi consultată pe pagina de internet a instituţiei, secțiunea „Transparență decizională”, la linkul www.primarialugoj.ro și la sediul instituţiei din Lugoj, Piața Victoriei, nr. 4. Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 26.01.2023 ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: contact@primarialugoj.ro; prin poştă, la adresa: Primăria Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr. 4, Lugoj, jud. Timiș sau la sediul instituţiei, la Biroul de relaţii cu publicul, între orele 8-16.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri cu privire la proiectul de hotărâre pentru înființarea în cadrul Clubului Sportiv Municipal Lugoj a secției de sport paralimpic.”

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.primarialugoj.ro, secțiunea „Transparență decizională”. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată tot în scris.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 23.02.2023.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0256/352240, e-mail: contact@primarialugoj.ro, persoană de contact: Iuliana-Alina Chiriac.

Municipiul Lugoj, prin Direcția Venituri, încasează începând cu data de 10.01.2023 impozitele și taxele locale atât în ceea ce privește obligațiile de plată restante cât și obligațiile aferente anului 2023.

Persoanele fizice și persoanele juridice care au obligația de plată a impozitelor și taxelor locale la Primăria Lugoj au următoarele posibilități de plată începând cu 10 ianuarie:

   • În numerar sau cu cardul la casieria Primăriei Lugoj;
   • Plată on-line (internet):
   • prin Sistemul Național de Plată Online pe pagina web:ghiseul.ro;
   • prin servicii online banking ale băncii contribuabilului;
   • Prin ordin de plată la ghișeul băncii contribuabilului;
   • Prin mandat poștal.

La plățile prin bancă sau mandat poștal trebuie specificate următoarele:

– datele de identificare ale Municipiului Lugoj (CUI : 4527381)

– denumirea impozitului şi contul IBAN deschis la Trezoreria Lugoj

https://www.primarialugoj.ro/plata_online.html

– datele de identificare ale contribuabilului.

Recomandăm folosirea metodelor de plată de la punctele 2, 3 și 4 pentru a nu genera aglomerație la ghișee.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

Primăria Municipiului Lugoj anunță că RETIM ECOLOGIC  S.A. derulează prima campanie de colectare a deșeurilor PERICULOASE din acest an. Din 16.01.2023 până în 25.01.2023, între orele 10.30-18.30, locuitorii din municipiul Lugoj se pot debarasa gratuit de deșeurile periculoase.

CE se poate preda în cadrul acestei campanii

   • ambalaje care conţin reziduuri de substanţe pericu­loase sau sunt contaminate cu substanţe periculoase;
   • ambalaje metalice care conțin o matriță poroasă solidă formată din materiale periculoase (ex. azbest), in­clusiv containerele goale pentru stocarea sub presiune, absorbanţi, materiale fil­trante (inclusiv filtre de ulei nespecificate în altă parte);
   • materiale de lustruire şi îm­brăcăminte de protecţie contaminate cu substanţe periculoase;
   • vopsele, cerneluri, adezivi şi răşini cu conţinut de substanţe periculoase
   • baterii şi acumulatori cu plumb, mercur, Ni-Cd, alcaline sau baterii şi acumulatori nesortate conţinând aces­te baterii
   • solvenţi, acizi, alcali
   • uleiuri şi grăsimi, altele decât cele comestibile
   • de­tergenţi cu conţinut de substanţe pericu­loase
   • butelii de gaz sub presiune (inclusiv haloni), cu conţinut de substanţe peric­uloase
   • deşeuri din lemn cu conţinut de substanţe periculoase
   • pesticide
   • deşeuri de vopsele şi lacuri cu conţinut de solvenţi organici sau alte substanţe periculoase.

          ATENŢIE!

   • Deșeurile periculoase nu trebuie amestecate cu alte categorii de deșeuri (reziduale, reciclabile, de construcții, etc.)!

Nu se colectează în cadrul acestor campanii deșeurile electrice și electrocasnice (televizoare, mașini de spălat, frigidere, computere, etc.)!

Colectarea brazilor de Crăciun

Primăria Municipiului Lugoj, informează  cetățenii  că  în perioada 10 – 31 ianuarie 2023, în zilele de marți și joi, organizează o acțiune de colectare a brazilor de Crăciun.

Persoanele care locuiesc la bloc trebuie să depoziteze arborii uscați lângă tomberoanele de colectare a deșeurilor. Locuitorii de la case vor scoate brazii în fața imobilului în care locuiesc.

Facem un apel la cetățeni ca după data de 31.01.2023, când se încheie această acțiune, să nu mai depoziteze brazi pe domeniul public.